Sla­get om Koral­ha­vet

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

5. – 7. MAJ 1942

Tid­ligt i maj 1942 var det na­e­sten lyk­ke­des Ja­pan at ero­bre den syd­li­ge re­gion, som plan­lagt i 1941. Gra­en­ser­ne for det nye im­pe­ri­um vil­le va­e­re på plads med ero­brin­gen af den syd­li­ge del af øen Ny Gu­i­nea, øer­ne

Ma­lai­ta og Gu­a­dalca­nal i den syd­li­ge del af Sa­lo­mo­nø­er­ne samt de fjer­nt­lig­gen­de øer Nauru og Oce­an Island. Be­slut­nin­gen om at ero­bre dis­se sid­ste stil­lin­ger blev ta­get for at sik­re, at ja­pan­ske fly- og flå­destyr­ker kun­ne re­du­ce­re el­ler eli­mi­ne­re al­le re­ste­ren­de trus­ler fra syd. Ad­miral Ya­ma­mo­to or­ga­ni­se­re­de en spe­ci­a­len­hed un­der le­del­se af vi­ce­ad­miral Shi­gey­os­hi Inoue. Den be­stod af fle­re se­pa­ra­te en­he­der: En ind­sats­styr­ke skul­le ero­bre Port Mo­res­by og de sy­døst­li­ge de­le af Ny Gu­i­nea. En an­den en­hed skul­le ero­bre Sa­lo­mo­nø­er­ne, hvor der skul­le etab­le­res fly­ve­sta­tio­ner. Og en tred­je ha­e­ren­hed og han­garski­be­ne Sho­kaku og Zu­i­kaku skul­le øde­la­eg­ge al­le ame­ri­kan­ske flå­de­en­he­der i om­rå­det. Pla­nen skul­le gen­nem­fø­res mel­lem den 3. og 7. maj. Ad­miral Ni­mitz blev ori­en­te­ret via ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten. Han hav­de net­op over­ta­get kom­man­do­en over Stil­le­havs­flå­den og er­fa­re­de, at en stor ja­pansk styr­ke var på vej mod syd. Han send­te de ame­ri­kan­ske han­garski­be Le­xing­ton og Yor­k­town, som var ube­ska­di­ge­de ef­ter an­gre­bet på Pearl Har­bor, af sted for at mø­de en flå­de af min­dre al­li­e­re­de ski­be med spe­ci­al­trop­per om­bord. Den al­li­e­re­de ind­sats blev le­det af kon­tre­ad­miral Frank Flet­cher, som an­kom til Koral­ha­vet på gra­en­sen af Gre­at Bar­ri­er Re­ef, net­op som ja­pa­ner­ne be­gynd­te an­gre­bet på Tu­lagi. Dår­lig vejr og sig­te gjor­de det van­ske­ligt for de to par­ter at fin­de hin­an­den. Flet­cher men­te,

at den styr­ke, der na­er­me­de sig Port Mo­res­by, var et ja­pansk han­garskib, og send­te fly af­sted. De sa­en­ke­de Sho­ho den 7. maj og re­tur­ne­re­de der­ef­ter med spe­ci­alstyr­ken, nervø­se for mang­len på luft­støt­te. Det ja­pan­ske fly­ve­vå­ben, le­det af kon­tre­ad­miral Ta­keo Ta­kagi, ud­send­te fly på trods af de dår­li­ge vej­r­for­hold, men de var ude af stand til at fin­de den ame­ri­kan­ske flå­de og sa­en­ke­de i ste­det et tanks­kib og en de­stroy­er, som blev fun­det for­ladt. Fle­re af de ja­pan­ske fly var nu na­e­sten tømt for bra­end­stof og blev an­gre­bet af ame­ri­kan­ske kamp­fly. Nog­le for­søg­te at lan­de på Yor­k­town, som de tro­e­de var de­res eget han­garskib. Kun en fem­te­del af fly­e­ne re­tur­ne­re­de sik­kert til de­res eget han­garskib. Na­e­ste dag fandt de to flå­der hin­an­den. Flet­chers fly an­greb Sho­kaku, og med kun tre bom­ber sat­te de bl.a. start- og lan­dings­da­ek­ket ud af spil, mens Zu­i­kaku gik fri. De to ame­ri­kan­ske han­garski­be fik al­vor­li­ge ska­der, og Le­xing­ton var så øde­lagt, at det blev sa­en­ket af en ame­ri­kansk de­stroy­er se­ne­re sam­me af­ten. Ta­kagi valg­te ik­ke de­sto min­dre at tra­ek­ke sig til­ba­ge ef­ter at ha­ve tabt man­ge pi­lo­ter, og kam­pen slut­te­de re­sul­tat­løst. Sla­get om Koral­ha­vet var en for­vir­ren­de be­gi­ven­hed, for­di beg­ge par­ter hav­de sva­ert ved at få kon­kre­te ef­ter­ret­nin­ger. Ik­ke de­sto min­dre lyk­ke­des det den al­li­e­re­de flå­de at imø­de­gå in­va­sio­nen af Ny Gu­i­nea og stop­pe den ja­pan­ske frem­march på Sa­lo­mo­nø­er­ne. Beg­ge de ja­pan­ske han­garski­be blev tvun­get til at op­gi­ve stra­te­gi­en om at af­ska­e­re rej­se­ru­ter­ne over Stil­le­ha­vet og på sam­me tid øde­la­eg­ge den ame­ri­kan­ske Stil­le­havs­flå­de. Kam­pen var frem for alt en vel­kom­men let­tel­se for de al­li­e­re­de ef­ter man­ge må­ne­der med ubarm­hjer­tig ja­pansk frem­gang.

Ame­ri­kan­ske tor­pedo­er an­gri­ber det ja­pan­ske han­garskib Sho­ho den 7. maj 1942 un­der Sla­get om Koral­ha­vet. Ski­bet var det før­ste ja­pan­ske han­garskib, der blev sa­en­ket, og ta­bet tvang ja­pa­ner­ne til at an­nul­le­re an­gre­bet på det syd­li­ge New Gu­i­nea.

Det ame­ri­kan­ske han­garskib Le­xing­ton i brand ef­ter et ja­pansk luf­tan­greb fra Sho­kaku og Zu­i­kaku den 8. maj 1942. Han­garski­bet blev sa­en­ket af en de­stroy­er fra US Navy se­ne­re sam­me af­ten.

Vi­ce­ad­miral Frank Flet­cher, der le­de­de spe­ci­alstyr­ker­ne un­der Sla­get om Koral­ha­vet. Han hav­de ry for at gå me­get for­sig­tigt til va­er­ks.

Han­garski­bet Yor­k­town

En ja­pansk Ty­pe 90 sig­nal­pi­stol.

Et øde­lagt ja­pansk – Na­ka­ji­ma B5N5 Ty­pe 97 – fra han­garski­bet Sho­kaku. Dår­ligt vejr tvang man­ge ja­pan­ske fly til at lan­de på ha­vet, for­di de ik­ke kun­ne nå til­ba­ge til ski­bet og der­for måt­te ef­ter­la­des.

på vej til Koral­ha­vet i april 1942. I bag­grun­den ses en stor kryd­ser, et olie­tanks­kib og en de­stroy­er.

En ja­pansk ty­pe 93 lang­di­stan­ce-tor­pedo. De ja­pan­ske tor­pedo­er hav­de en avan­ce­ret ud­form­ning og spil­le­de en vig­tig rol­le for at sik­re ja­pansk do­mi­nans i det ve­st­li­ge Stil­le­havs­om­rå­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.