Sla­get ved Midway

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Fi­a­sko­en i Sla­get om Koral­ha­vet over­be­vi­ste ad­miral Isoroku Ya­ma­mo­to om, at ja­pa­ner­ne var nødt til at vi­se be­slut­som­hed over for den ame­ri­kan­ske Stil­le­havs­flå­de for at for­hin­dre yder­li­ge­re ame­ri­kansk ak­ti­vi­tet mod vest i Stil­le­ha­vet. Den lil­le ø Midway, midt imel­lem Ja­pan og Hawaii, blev valgt som mål. Den var ik­ke sa­er­lig vig­tig, men ak­tio­nen skul­le de­fi­ni­tivt knu­se fjen­dens ind­fly­del­se. For­be­re­del­ser til »Ope­ra­tion MI« star­te­de i be­gyn­del­sen af maj li­ge før kam­pe­ne i Koral­ha­vet. Midway blev an­nek­te­ret af USA i 1859, be­fol­ket i 1903 og gjort til en lil­le flå­de- og fly­ba­se i 1940. Den ja­pan­ske flå­de hav­de fem an­grebs­grup­per: et han­garskib un­der le­del­se af vi­ce­ad­miral Nagu­mo, en be­sa­et­tel­ses­styr­ke med bl.a. syv slagski­be (her­un­der Ya­ma­mo­tos 72.000 tons flagskib Ya­ma­to, som skul­le fjer­ne den ame­ri­kan­ske flå­de), en styr­ke, der skul­le ind­ta­ge to af øer­ne i øgrup­pen Aleu­ter­ne i nord, og en­de­lig en sva­erm af ubå­de. Da­to­en for an­gre­bet på Midway blev sat til den 5. ju­ni i Ja­pan (den 4. ju­ni i USA). Ja­pan­ske ef­ter­ret­nin­ger om de ame­ri­kan­ske styr­ker var be­sked­ne. Man an­tog, at de sid­ste to han­garski­be ef­ter Sla­get om Koral­ha­vet var sendt syd­på for at be­skyt­te Au­stra­li­en. Det­te var den før­ste af fle­re ja­pan­ske fejl­vur­de­rin­ger. Ni­mitz hav­de to han­garski­be, Hor­net og En­ter­pri­se, og tak­ket va­e­re en hur­tig re­pa­ra­tion var Yor­k­town og­så til­ga­en­ge­lig den

31. maj. Styr­ken blev sat un­der kom­man­do af

ad­miral Flet­cher, og Raymond Spruance fik an­sva­ret for han­garsk­si­be­ne. Ame­ri­ka­ner­ne hav­de nu 3 han­garski­be, 8 kryd­se­re og 15 de­stroy­e­re at li­ne op mod ja­pa­ner­nes 4 han­garski­be, 7 slagski­be, 12 kryd­se­re og 44 de­stroy­e­re. Den ene­ste sto­re for­del, ame­ri­ka­ner­ne hav­de, var ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten – og uden den hav­de de ik­ke vun­det kam­pen. Ko­de­eks­per­ter­ne kun­ne ty­de den ja­pan­ske ho­ved­ko­de, JN-25, og den 21. maj var det kendt, at ope­ra­tio­nen gjaldt Midway. Et par da­ge se­ne­re kend­te ame­ri­ka­ner­ne og­så det pra­e­ci­se tids­punkt for an­gre­be­ne på Midway og Aleu­ter­ne. Den ame­ri­kan­ske stra­te­gi var at sej­le han­garskibs­flå­den nord for Midway uden for ja­pa­ner­nes ra­ek­ke­vid­de. Så snart de ja­pan­ske en­he­der blev iden­ti­fi­ce­ret fra Midway, var pla­nen at an­gri­be dem med bøl­ger af tor­pedo­er og fly. De måt­te und­gå det enor­me flå­deslag, som Ya­ma­mo­to var ude ef­ter. Sla­get ud­gjor­de en stor ri­si­ko for ame­ri­ka­ner­ne, der var i klart min­dre­tal med bå­de ski­be og fly. Hel­dig­vis op­da­ge­de ja­pa­ner­ne først Spru­an­ces styr­ker la­en­ge ef­ter an­gre­bet på Midway, og de ja­pan­ske han­garski­be blev ud­sat for far­li­ge an­greb, når de­res fly skul­le tan­ke op på da­ek­ket. Ame­ri­ka­ner­nes tor­pedo­fly var for lang­som­me og styr­ken blev sta­er­kt re­du­ce­ret, men ca. 50 fly, som ik­ke blev op­da­get af ja­pa­ner­ne, hav­de bom­ber nok til at ska­be ra­va­ge og for­vir­ring på det ja­pan­ske han­garskib. Tid­ligt na­e­ste mor­gen var al­le ja­pan­ske han­garski­be – Hiryu, Ka­ga, Soryu og Nagu­mo – samt flagski­bet Akagi sa­en­ket. Ya­ma­mo­to be­or­dre­de si­ne slagski­be til at an­gri­be og øde­la­eg­ge fjen­den, men i tyk tå­ge var det umu­ligt at fin­de dem, og uden luft­bi­stand var ski­be­ne sva­ert ud­sat­te. Yor­k­town blev øde­lagt af fly og sa­en­ket af en ubåd tre da­ge se­ne­re, men ja­pa­ner­ne fik ik­ke gen­nem­ført pla­nen om et alt­af­gø­ren­de slag mod ame­ri­ka­ner­nes flå­de. Højt­stå­en­de ja­pan­ske le­de­re in­drøm­me­de se­ne­re, at det­te var ven­de­punk­tet i Ja­pans krigsind­sats. I 1943 og 1944 blev der byg­get syv han­garski­be på ja­pan­ske skibsva­erf­ter. USA byg­ge­de 90. Na­e­sten tre fjer­de­de­le af Ja­pans eli­tepi­lo­ter var en­ten dø­de el­ler sår­e­de, og de blev al­drig er­stat­tet på en til­freds­stil­len­de må­de.

»Den ene­ste sto­re for­del, ame­ri­ka­ner­ne hav­de, var ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten – og uden den hav­de de ik­ke vun­det kam­pen«

Føl­ger­ne af et ja­pansk af­led­nings­an­greb på den hol­land­ske havn på Aleu­ter­ne ud for Ala­ska den 3. ju­ni 1942. Ja­pa­ner­ne hå­be­de, at ame­ri­kan­ske flå­de­ski­be vil­le bli­ve sendt nord­på, så de frit kun­ne an­gri­be Midway.

Ame­ri­kan­ske Daunt­less-bom­be­fly an­gri­ber den ja­pan­ske flå­de un­der Sla­get ved Midway. Midt i bil­le­det ses en bra­en­den­de ja­pansk kryd­ser, Mi­ku­ma, der var kol­li­de­ret med et an­det ja­pansk skib. Bom­be­fly­e­ne på­før­te den ja­pan­ske flå­de sto­re ska­der.

Et bra­en­den­de olie­tanks­kib på øen Midway un­der den ja­pan­ske ope­ra­tion den 4. ju­ni. Trods ja­pan­ske luf­tan­greb lyk­ke­des det fly fra han­garski­bet Hor­net at lan­de og på­fyl­de bra­end­stof på øen un­der kam­pen.

Den ja­pan­ske kryd­ser Mi­ku­ma i brand ef­ter et luf­tan­greb fra han­garski­bet En­ter­pri­se den 6. ju­ni 1942. Et ska­det ame­ri­kansk F4F Us-kamp­fly på ba­sen på Midway da­gen ef­ter Ja­pans an­greb om mor­ge­nen den 4. ju­ni 1942. Midway blev af ja­pa­ner­ne be­trag­tet som...

Det ame­ri­kan­ske han­garskib Yor­k­town blev ramt af ja­pan­ske tor­pedo­bom­be­re i to an­greb den 4. ju­ni 1942. Det fik sta­erk slag­si­de og måt­te evaku­e­res.

Et ja­pansk tor­pedo­bom­be­fly let­ter fra et han­garskib. Selv om de ja­pan­ske pi­lo­ter var top­tra­e­ne­de, blev na­e­sten tre fjer­de­de­le af dem dra­ebt el­ler sår­et un­der Sla­get ved Midway.

UN­DER: Skul­der­strop fra un­derof­fi­cer i den ja­pan­ske flå­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.