Gu­a­dalca­nal

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Sla­get om Gu­a­dalca­nal nå­e­de et kri­tisk punkt i novem­ber 1942. Kam­pe­ne var me­get min­dre end krigs­hand­lin­ger­ne i den nord­afri­kan­ske ør­ken og ved Stalingrad, men de blev en test på den ame­ri­kan­ske vil­je på den ene si­de og Ja­pans ev­ne til at be­skyt­te sit nye im­pe­ri­um på den an­den. Ja­pan styr­ke­de sin til­ste­de­va­e­rel­se ved at sen­de mand­skab via »Tokyo-eks­pres­sen« – en ru­te, der gik gen­nem ren­den ved Sa­lo­mo­nø­er­ne. Den 12. novem­ber var styr­ken for før­ste gang stør­re end USA'S – 23.000 mand mod 22.000. Men sam­me dag le­ve­re­de en ame­ri­kansk spe­ci­alstyr­ke for­sta­er­k­nin­ger til Gu­a­dalca­nal med luft­støt­te fra han­garski­be i Koral­ha­vet og bom­be­fly fra øen Espi­ri­tu San­to. I be­gyn­del­sen af de­cem­ber tip­pe­de va­egtskå­len igen i ame­ri­kansk favør med 40.000 trop­per mod 25.000. Den­ne for­de­ling kun­ne må­ske va­e­re ble­vet aen­dret, hvis ik­ke det var kom­met til en se­rie af søslag ved Gu­a­dalca­nals nord­kyst mel­lem den 12. og 15. novem­ber. Her for­søg­te en ame­ri­kansk spe­ci­alstyr­ke at blo­ke­re for nye for­sta­er­k­nin­ger. En stor kon­voj af ja­pan­ske trop­per tra­eng­te igen­nem om nat­ten mel­lem den 12. og 3. novem­ber sta­er­kt bak­ket op af flå­de­far­tø­jer.

Det re­sul­te­re­de i en hård kamp, hvor seks ame­ri­kan­ske ski­be sank, mens ja­pa­ner­ne mi­ste­de tre ski­be, her­un­der et slagskib. Na­e­ste dag an­greb ame­ri­kan­ske fly på ny den ja­pan­ske flå­de og sa­en­ke­de en kryd­ser og syv trans­port­ski­be. I lø­bet af nat­ten mel­lem den 14. og 15. novem­ber mi­ste­de ja­pa­ner­ne to og ame­ri­ka­ner­ne tre ski­be. Til sidst op­gav ja­pa­ner­ne at hol­de Gu­a­dalca­nal. De gjor­de dog et for­søg, da kon­tre­ad­miral Tana­ka per­son­ligt be­stil­te et an­greb den 30. novem­ber, men hans ot­te de­stroy­e­re blev over­ra­sket af en ame­ri­kansk styr­ke med fem kryd­se­re og fi­re de­stroy­e­re. Tana­kas dyg­ti­ge hånd­te­ring før­te til en by­ge af tor­pedo­er, som sa­en­ke­de en kryd­ser og øde­lag­de tre an­dre, in­den Tana­ka trak sig til­ba­ge. Kam­pen om Tas­sa­fa­ron­ga, som den blev kaldt, var en tak­tisk sejr, men den med­ta­ge­de ja­pan­ske gar­ni­son fik al­li­ge­vel ik­ke si­ne for­sy­nin­ger. I de­cem­ber 1942 blev 1st Ma­ri­ne Di­vi­sion er­stat­tet med den ame­ri­kan­ske 25th US In­fan­try Di­vi­son. Med me­re end 50.000 ma­end ind­led­tes en ra­ek­ke of­fen­si­ver mod de dår­ligt ud­ru­ste­de japanere. Nu hav­de den ja­pan­ske flå­de­kom­man­do be­slut­tet, at Gu­a­dalca­nal måt­te op­gi­ves, og det ja­pan­ske ho­ved­kvar­ter be­kra­ef­te­de den­ne be­slut­ning den 31. de­cem­ber. De iso­le­re­de ja­pan­ske styr­ker kaempede selv­mor­de­risk, men blev pres­set nord­på. Det lyk­ke­des ja­pan­ske de­stroy­e­re at evaku­e­re 10.650 sol­da­ter mel­lem den 2. og 8.

»Kam­pen om Tas­sa­fa­ron­ga, som den blev kaldt, var en tak­tisk sejr, men den med­ta­ge­de ja­pan­ske gar­ni­son fik al­li­ge­vel ik­ke si­ne for­sy­nin­ger«

fe­bru­ar, og Gu­a­dalca­nal var nu på ame­ri­kan­ske ha­en­der. Pri­sen, Ja­pan be­tal­te, var høj. Me­re end 20.000 sol­da­ter blev dra­ebt, og de tab­te 860 fly og 15 krigs­ski­be. US Navy led og­så sto­re tab: Land­trop­per­ne hav­de 6.111 ram­te, her­af 1.752 dra­eb­te. Og de sto­re tab skul­le bli­ve gen­ta­get i kam­pen om øer­ne i he­le Stil­le­ha­vet.

Hvis sla­get om Midway vi­ste gra­en­sen for

Ja­pans eks­pan­sion på ha­vet, så var fi­a­sko­en ved Gu­a­dalca­nal afgørende for at stop­pe den ja­pan­ske ha­ers frem­ryk­ning.

En ud­s­lidt ame­ri­kansk sol­dat på vej til­ba­ge til ba­sen på Gu­a­dalca­nal i fe­bru­ar 1943 ef­ter 21 da­ges na­er­kam­pe. Be­tin­gel­ser­ne var us­a­ed­van­ligt hår­de for beg­ge par­ter.

En bom­be fra ame­ri­ka­ner­nes Ar­my Air For­ce ram­mer et ja­pansk skib i Ra­baul-ba­sen. Fle­re luf­tan­greb mod ba­sen neut­ra­li­se­re­de den som trus­sel un­der ero­brin­gen af Sa­lo­mo­nø­er­ne og de øv­ri­ge øer mod syd­vest i Stil­le­ha­vet.

Sy­ge og sult­ne ja­pan­ske krigs­fan­ger trans­por­te­res til stran­den af de ame­ri­kan­ske styr­ker ef­ter ero­brin­gen af en ja­pansk be­fa­est­ning på Gu­a­dalca­nal den 22. fe­bru­ar 1943.

To ame­ri­kan­ske sol­da­ter sky­der ind i en grøft na­er Bu­na-hav­nen på Ny Gu­i­nea, hvor de var i ak­tion for at for­dri­ve ja­pa­ner­ne fra det syd­li­ge Pa­pua sam­ti­digt med ak­tio­ner­ne på Gu­a­dalca­nal.

En grup­pe ame­ri­ka­ne­re hol­der mid­nats­mes­se på Gu­a­dalca­nal den 23. de­cem­ber 1942 (th.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.