Søkri­gen i Mid­del­ha­vet

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Da kri­gen star­te­de i Mid­del­ha­vet i ju­ni 1940, var styr­ke­ba­lan­cen mel­lem Ma­ri­na Ita­li­a­na og Roy­al Navy klart i Ita­li­ens favør. Ita­li­en måt­te kon­trol­le­re Mid­del­ha­vet for at kun­ne le­ve­re for­sy­nin­ger og mi­li­ta­e­re res­sour­cer til dets nord­afri­kan­ske im­pe­ri­um, som skul­le va­e­re ud­gangs­punk­tet for et an­greb på Su­ezka­na­len.

Den bri­ti­ske flå­de skul­le bry­de de ita­li­en­ske for­sy­nings­linjer og sam­ti­dig hol­de eg­ne ru­ter åb­ne – fra Gi­bral­tar via Mal­ta og Cy­pern til Ale­xan­dria og Su­ezka­na­len. Flå­de­far­tø­jer­ne blev tru­et af ubå­de og fly, og kri­gen kra­e­ve­de man­ge of­re til søs, bå­de mi­li­ta­e­re og ci­vi­le. I Mid­del­ha­vet var de tun­ge slagski­be i kon­stant fa­re, med­min­dre de hav­de ef­fek­tiv luft­støt­te. Den­ne la­e­re blev un­der­stre­get af to ope­ra­tio­ner af den bri­ti­ske flå­de i novem­ber 1940 og marts 1941, hvor man ef­fek­tivt neut­ra­li­se­re­de en­hver trus­sel fra den sto­re ita­li­en­ske flå­de. Den før­ste ope­ra­tion, som bar ko­de­nav­net »Jud­ge­ment«, var et an­greb med flå­de­fly på den vig­ti­ge ita­li­en­ske flå­de­ba­se i Ta­ran­to på den syd­li­ge del af den ita­li­en­ske halvø. Ide­en til an­gre­bet kom fra kom­man­dan­ten for han­garskibs­flå­den i Mid­del­ha­vet, Lum­ley Ly­ster, som an­kom til Ale­xan­dria i sep­tem­ber

1940 om bord på han­garski­bet HMS Il­lu­strious. Og flå­de­kom­man­dan­ten, ad­miral An­drew Cun­ning­ham, var be­gej­stret for pla­nen. Ak­tio­nen var op­rin­de­ligt plan­lagt til den 21. ok­to­ber, men blev ud­skudt til den 11. novem­ber på grund af en brand om bord på han­garski­bet. I mel­lem­ti­den gik Mus­so­li­ni i krig mod Gra­e­ken­land, hvil­ket gjor­de den bri­ti­ske flå­des ind­sats end­nu me­re afgørende. Af de to han­garski­be, der var til rå­dig­hed, delt­og kun Il­lu­strious, ef­ter­som HSE Eag­le blev øde­lagt ved bomb­ning. An­gre­bet blev ud­ført med Fai­rey Sword­fish-tor­pedo­bom­be­fly. Det var dob­belt­da­ek­ke­re med åb­ne co­ck­pits, men de var uhy­re ef­fek­ti­ve i fra­va­e­ret af luft­for­svar hos fjen­den. To bøl­ger med 12 og 9 fly blev sendt af

sted. De med­brag­te faldska­erms­lys for at op­ly­se om­rå­det og an­greb her­ef­ter flå­de­ba­sen.

De to bøl­ger på­før­te al­vor­li­ge ska­der på tre slagski­be mod ta­bet af to fly. Den ita­li­en­ske flå­de be­or­dre­de straks al­le en­he­der til sik­re­re hav­ne på den fjer­ne­re ve­st­kyst. Det vig­ti­ge nye slagskib Vit­to­rio Ve­ne­to var uskadt, men blev ska­det ved en ny ope­ra­tion mod den ita­li­en­ske flå­de i marts 1941. Det an­det og afgørende slag – ved Ma­ta­pan – var et di­rek­te re­sul­tat af kri­gen i Gra­e­ken­land. Tysk pres på ita­li­en­ske styr­ker for at af­bry­de strøm­men af bri­ti­ske for­sy­nin­ger og for­sta­er­k­nin­ger fik en mod­vil­lig ita­li­ensk chef for søva­er­net til at plan­la­eg­ge en ope­ra­tion med Vit­to­rio Ve­ne­to for at over­ra­ske og øde­la­eg­ge en bri­tisk kon­voj på vej til Gra­e­ken­land. Roy­al Navy kun­ne imid­ler­tid kna­ek­ke de ita­li­en­ske ko­der og blev ad­va­ret på for­hånd om den ita­li­en­ske ak­tion. Kon­voj­en blev til­ba­ge­holdt, og en blan­det styr­ke af han­garski­be og slagski­be na­er­me­de sig den ita­li­en­ske styr­ke. Kam­pen un­der­stre­ge­de igen be­tyd­nin­gen af luft­vå­ben til søs. Det ita­li­en­ske slagskib blev ramt af en tor­pedo i an­den an­grebs­bøl­ge fra et Al­ba­co­re-tor­pedo­fly, men det lyk­ke­des ita­li­er­ne at brin­ge det i sik­ker­hed. Dif­fu­se ef­ter­ret­nin­ger kom­bi­ne­ret med ad­miral Cun­ning­hams stra­te­gi­ske be­ta­en­ke­lig­he­der gav min­dre ef­fekt, end man re­elt kun­ne ha­ve op­nå­et. Ik­ke de­sto min­dre blev kryd­se­ren Po­la og et an­tal min­dre ita­li­en­ske ski­be sa­en­ket, og ak­tio­nen mod den bri­ti­ske kon­voj mis­lyk­ke­des. Den ita­li­en­ske flå­de søg­te al­drig igen flå­de­sam­men­stød, og kri­gen mod Roy­al Navy om­fat­te­de nu kun fly og ubå­de. De bri­ti­ske suc­ce­ser var en la­e­re, som ja­pa­ner­ne tog til sig. Ta­ran­to-ak­tio­nen kan sam­men­lig­nes med det se­ne­re øde­la­eg­gen­de an­greb på Pearl Har­bor.

»Kam­pen un­der­stre­ge­de igen be­tyd­nin­gen af luft­vå­ben til søs«

Det ma­eg­ti­ge ita­li­en­ske slagskib Vit­to­rio Ve­ne­to spil­le­de en cen­tral rol­le i Sla­get ved Ma­ta­pan.

Et fo­to­gra­fi fra et re­kog­nos­ce­rings­fly vi­ser de øde­lag­te krigs­ski­be i Ta­ran­to om mor­ge­nen ef­ter det bri­ti­ske luf­tan­greb på ba­sen den 12. novem­ber 1940.

Vand­fly­ve­ren Short Sun­der­land MK 1 op­da­ge­de den ita­li­en­ske flå­de på en flyv­ning fra Ska­ra­ma­gas i Gra­e­ken­land den 27.-28.marts 1941 og gjor­de sla­get ved Ma­ta­pan mu­ligt.

Fai­rey Sword­fish MK 1 tor­pedo­bom­be­fly på øvel­se­s­togt ved Crail i Skot­land. De lang­som­me dob­belt­da­ek­ke­re var nem­me mål, når der ik­ke var ef­fek­tiv luft­støt­te.

Han­garski­bet HMS Il­lu­strious fra Roy­al Navy i Mid­del­ha­vet. Det ind­sat­te fo­to­gra­fi vi­ser ski­bet un­der an­greb fra det ty­ske fly­ve­vå­ben. Ud­sta­tio­ne­rin­gen af ty­ske fly i Mid­del­ha­vet i 1941 før­te til et stort tab af krigs­ski­be.

Ad­miral sir An­drew Cun­ning­ham, øver­st­kom­man­de­ren­de for Roy­al Navys Mid­del­havs­flå­de. Han var fun­ge­ren­de ad­miral, ind­til ran­gen blev be­kra­ef­tet ef­ter Ta­ran­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.