Tysk in­va­sion af Ju­goslavi­en og Gra­e­ken­land

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Sta­ter­ne på Bal­kan spil­le­de en me­get lil­le rol­le i de tid­li­ge sta­di­er af 2. Ver­denskrig, men Sov­je­tu­ni­o­nens in­ter­es­se i at ud­vi­de sin ind­fly­del­se på be­kost­ning af Ru­ma­e­ni­en og Bul­ga­ri­en tvang Hit­ler til at øge tysk po­li­tisk pres og mi­li­ta­er til­ste­de­va­e­rel­se i re­gio­nen. Ty­ske styr­ker var ud­sta­tio­ne­ret i Ru­ma­e­ni­en i sep­tem­ber 1940 for at sik­re tysk for­sy­ning af olie fra Plo­esti­o­lie­fel­ter­ne, og Un­garn og Ru­ma­e­ni­en til­t­rå­d­te i Tre­magtspag­ten i novem­ber 1940. Der blev op­ret­holdt et sta­erk diplo­ma­tisk pres på Bul­ga­ri­en og Ju­goslavi­en for at hol­de dem i Ak­se­mag­ter­nes ind­fly­del­ses­sfa­e­re. Oven i det­te be­slut­te­de Mus­so­li­ni at by­de sin dik­ta­tor-kol­le­ga på en ita­li­ensk tri­umf ved at in­va­de­re Gra­e­ken­land.

Han for­tal­te ik­ke no­gen af si­ne part­ne­re om sin plan, og an­gre­bet var fuld­sta­en­digt umo­ti­ve­ret. Den 28. ok­to­ber an­greb de ita­li­en­ske styr­ker gra­en­sen til Gra­e­ken­land fra Al­ba­ni­en med seks di­vi­sio­ner mod fi­re gra­e­ske. Den gra­e­ske ha­er mod­stod, og med bri­tisk luft­støt­te blev de ita­li­en­ske styr­ker dre­vet 80 ki­lo­me­ter til­ba­ge i Al­ba­ni­en i de­cem­ber 1940. Ved be­gyn­del­sen af ja­nu­ar var det me­ste af det syd­li­ge Al­ba­ni­en på gra­e­ske ha­en­der. For Hit­ler, som var klar til at in­va­de­re Sov­je­tu­ni­o­nen det kom­men­de for­år, var den ita­li­en­ske kri­se me­get lidt vel­kom­men. Den 4. novem­ber 1940 be­or­dre­de han va­eb­ne­de styr­ker til at for­be­re­de »Ope­ra­tion Ma­ri­ta«, en tysk in­va­sion af Gra­e­ken­land. Bul­ga­ri­en

til­lod, at ty­ske trop­per pas­se­re­de, og et pres­set Ju­goslavi­en til­slut­te­de sig Tre­magtspag­ten den 25. marts 1941. Gra­e­ken­land un­der­skrev den 23. fe­bru­ar en af­ta­le om, at en eks­pe­di­tions­styr­ke fra det bri­ti­ske im­pe­ri­um skul­le hja­el­pe gra­e­ker­ne med at mod­stå ita­li­e­ner­ne. Den­ne W-styr­ke, som ho­ved­sa­ge­ligt be­stod af trop­per fra Au­stra­li­en og New Ze­aland, an­kom til Gra­e­ken­land den 7. marts, men bri­ti­ske styr­ker hav­de haft ba­ser på øer­ne Kre­ta og Lem­nos si­den ok­to­ber 1940. En ny ita­li­ensk of­fen­siv den 9. marts med 28 di­vi­sio­ner blev stop­pet med bri­tisk hja­elp. Af­kod­ning af ty­ske mel­din­ger via Enig­ma-ma­ski­nen ad­va­re­de bri­ter­ne om en ny trus­sel fra Tys­kland, men gra­e­ker­ne kun­ne ik­ke nå at tra­ek­ke de­res styr­ker til den nord­li­ge gra­en­se mod Bul­ga­ri­en. Net­op som de ty­ske styr­ker sat­te sig i be­va­e­gel­se for at star­te an­gre­bet mod Gra­e­ken­land, re­sul­te­re­de et kup i Beo­grad i, at den nye ju­gosla­vi­ske re­ge­ring af­vi­ste Tre­magtspag­ten. Hit­ler be­or­dre­de et ud­vi­det felt­tog mod bå­de Ju­goslavi­en og Gra­e­ken­land og sat­te den 6. april et øde­la­eg­gen­de luf­tan­greb ind mod Beo­grad. 17.000 men­ne­sker blev dra­ebt. Felt­marskal

Li­sters 12. armé an­greb Gra­e­ken­land og det syd­li­ge Ju­goslavi­en. Det ju­gosla­vi­ske felt­tog blev im­pro­vi­se­ret på be­ma­er­kel­ses­va­er­digt kort tid, men kon­se­kven­ser­ne var over­va­el­den­de. Den 8. og 10. april an­greb ty­ske, un­gar­ske og ita­li­en­ske trop­per det nord­li­ge og cen­tra­le Ju­goslavi­en og nå­e­de til Beo­grad den 12. april. Den 18. april over­gav Ju­goslavi­en sig ef­ter et myt­te­ri blandt de kro­a­ti­ske en­he­der. Lan­dets ha­er på me­re end 1 mil­li­on mand hav­de på­ført de ty­ske styr­ker et tab på kun 151 dø­de. Ju­goslavi­ens hur­ti­ge nederlag gjor­de Gra­e­ken­land fortabt – ty­ske styr­ker strøm­me­de fra det syd­li­ge Ju­goslavi­en og over Me­taxas­linj­en på den gra­esk-bul­gar­ske gra­en­se. Selv om de kaempede in­da­edt, blev de gra­e­ske og bri­ti­ske styr­ker ad­skilt. Skønt RAF send­te sto­re styr­ker til Gra­e­ken­land, blev de be­sej­ret af det ty­ske luft­vå­ben og tab­te 209 fly fra de be­gra­en­se­de re­ser­ver i Mel­le­mø­sten. Den 23. april un­der­skrev Ge­ne­ral Tso­lakog­lu den gra­e­ske ka­pi­tu­la­tion, mens 50.000 trop­per fra det bri­ti­ske im­pe­ri­um og Gra­e­ken­land blev evaku­e­ret fra Gra­e­ken­lands syd­li­ge kyst med hja­elp fra Roy­al Navy – nog­le til Kre­ta, an­dre til Egyp­ten. Det­te var an­den gang på min­dre end et år, at bri­ti­ske styr­ker var ble­vet tvun­get til at for­la­de det eu­ro­pa­ei­ske fast­land. For Hit­ler hav­de be­gi­ven­he­der­ne sik­ret en flan­ke, så han kun­ne in­va­de­re Sov­je­tu­ni­o­nen, be­skyt­te ru­ma­en­ske olie­for­sy­nin­ger og på­fø­re bå­de si­ne ita­li­en­ske al­li­e­re­de og sin bri­ti­ske fjen­de en yd­my­gel­se.

Hit­ler ta­ger imod den ju­gosla­vi­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Zwet­kowitsj i Ber­ch­tes­ga­den før for­hand­lin­ger i fe­bru­ar 1941. Den ty­ske le­der hå­be­de at få støt­te fra Ju­goslavi­en til ty­ske mi­li­ta­er­styr­ker på Bal­kan og den ju­gosla­vi­ske un­der­skrift på Tre­magtspag­ten.

Bernard Frey­berg, øver­st­be­fa­len­de for New Ze­aland Expe­di­tio­nary For­ce i Mel­le­mø­sten, le­de­de W-for­ce i Gra­e­ken­land. Han blev ka­er­ligt om­talt som »lil­le« på grund af sit fyl­di­ge kor­pus. Han var be­rømt for sin tap­per­hed i ild­kamp.

Ita­li­en­ske styr­ker i ak­tion mod den gra­e­ske ha­er i 1941. Trods pla­ner om en hur­tig sejr kom de ita­li­en­ske trop­per til kort over for den må­l­be­vid­ste gra­e­ske mod­stand.

Ty­ske trop­per ryk­ker ind i en ser­bi­sk lands­by i april 1941 un­der den hur­ti­ge ero­bring af lan­det. Ser­bi­ske par­tisa­ner or­ga­ni­se­re­de se­ne­re be­ty­de­lig mod­stand fra ba­ser i bjer­ge­ne.

Ty­ske sol­da­ter dra­e­ber 18 ju­gosla­ver i Pan­ce­vo som ha­evn for to ty­ske­res død. Mor­det på ci­vi­le blev for­lø­ber for de se­ne­re gru­som­he­der i Sov­jet.

En trop­pe­af­de­ling i den ny­op­ret­te­de kro­a­ti­ske mi­lits re­k­rut­te­ret fra den fa­sci­sti­ske Ust­asja-be­va­e­gel­se i Banja Luka. Den 19. april gav Hit­ler til­la­del­se til, at Kro­a­tien blev uaf­ha­en­gig un­der Ust­asja-re­gi­met.

Et em­blem fra Den Gra­e­ske Hel­li­ge Eskadron, som blev dan­net i 1942 af Spe­ci­al Air Ser­vi­ce (SAS) for at ud­fø­re an­greb på det tysk­be­sat­te Gra­e­ken­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.