Kam­pen om Nor­man­di­et

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

In­va­sio­nen i Nor­man­di­et fo­re­gik, så man und­gik en stra­te­gisk ka­ta­stro­fe, men felt­to­get gik me­get lang­som­me­re end ven­tet. Den 11. ju­ni var 326.000 ma­end an­kom­met ef­ter­fulgt af over 54.000 kø­re­tø­jer. I mid­ten af må­ne­den steg an­tal­let af sol­da­ter til 500.000, som var or­ga­ni­se­ret i 19 for­skel­li­ge di­vi­sio­ner. Men selv med fuld­sta­en­dig kon­trol over luftrum­met lyk­ke­des det ik­ke for Montg­o­me­rys styr­ker at ero­bre Ca­en. Brad­leys trop­per fik lang­somt kon­trol over Co­ten­tin-halvø­en, og ef­ter me­re end tre ugers kamp hav­de de en­de­lig for­må­et at ero­bre hav­nen i Cher­bourg. Montg­o­me­rys plan var at fast­hol­de ty­sker­ne med en så­dan styr­ke, at Brad­ley kun­ne pres­se sig ind bag de ty­ske ha­e­re. Rom­mels stra­te­gi­ske fa­er­dig­he­der kom­bi­ne­ret med det nå­des­lø­se ter­ra­en (sump og tra­e­er da­ek­ke­de sto­re om­rå­der) gjor­de det van­ske­ligt for de al­li­e­re­de at få over­ta­get. Kraf­tig bla­est øde­lag­de de kun­sti­ge Mul­ber­ry-hav­ne mel­lem den 19. og 20. ju­ni, og der op­stod et mid­ler­ti­digt stop i for­sy­nin­gen af sol­da­ter og ud­styr. Rom­mel be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at kon­cen­tre­re et modan­greb om­kring Ca­en. Det fandt sted den 1. juli og blev slå­et til­ba­ge i nog­le af de hår­de­ste kam­pe si­den D-dag. Den mang­len­de ev­ne til at ero­bre Ca­en før­te til dis­har­moni mel­lem Montg­o­me­ry og en fru­stre­ret Ei­sen­hower, som hav­de for­ven­tet en hur­tig og over­va­el­den­de sejr. Men så­dan gik det ik­ke. Den 7. juli star­te­de Montg­o­me­ry end­nu en ope­ra­tion for at få kon­trol over Ca­en og knu­se den ty­ske front­linje. Ef­ter mas­si­ve luf­tan­greb, som gjor­de det van­ske­ligt at kom­me frem i by­en, fik de al­li­e­re­de til sidst mu­lig­hed for at ero­bre by­en. Rom­mel hav­de imid­ler­tid truk­ket sig til­ba­ge til en linje med fem de­fen­si­ve po­si­tio­ner i syd – blandt dem var der en kon­cen­tra­tion af for­mi­dab­le luftva­ernska­no­ner langs Bour­gu­e­bus-høj­de­ryg­gen. Montg­o­me­ry blev op­mun­tret af Ei­sen­hower og plan­lag­de en ny ope­ra­tion kal­det »Goodwood«, som fandt sted den 18. juli. Da­gen før blev Rom­mel al­vor­ligt sår­et, da den bil, han var pas­sa­ger i, blev ramt af bri­ti­ske pi­lo­ter, og kom­man­do­en for de ty­ske styr­ker blev over­ta­get af felt­marskal von Klu­ge. Den 18. juli be­gynd­te an­gre­bet med de mest kraft­ful­de

luf­tan­greb un­der sla­get, ef­ter­fulgt af vold­som­me kam­pe i al­le lands­by­er om­kring Bour­gu­e­bus­høj­de­ryg­gen. Kraf­tigt regn­vejr stop­pe­de ope­ra­tio­nen to da­ge se­ne­re, og den ty­ske vå­ben­linje var sta­dig in­takt. De ty­ske kom­man­dan­ter måt­te flyt­te to pan­ser­di­vi­sio­ner mod vest for at ka­em­pe mod Brad­ley, og det til­lod ame­ri­ka­ner­ne at ryk­ke frem et par da­ge se­ne­re. Trods den de­fen­si­ve suc­ces vid­ste de ty­ske kom­man­dan­ter, at de ik­ke kun­ne hol­de ud. I lø­bet af D-dag og »Goodwood« mi­ste­de de 2.117 tanks og 113.000 ma­end, og fra Ber­lin hav­de de kun mod­ta­get 17 tanks og 10.000 ma­end. Von Klu­ge øn­ske­de at tra­ek­ke fron­ten til­ba­ge og gø­re re­tra­e­te over he­le Frank­rig, men Hit­ler in­si­ste­re­de på, at ha­e­ren skul­le bli­ve og ka­em­pe. I slut­nin­gen af juli hav­de de al­li­e­re­de styr­ker om­kring 4.500 tanks mod kun 850 ty­ske. Og­så de al­li­e­re­des luft­styr­ker var langt sta­er­ke­re med ca. 12.000 fly mod 1.000 ty­ske. Montg­o­me­ry hav­de nu gjort sit, og alt var klart til et sid­ste fo­ku­se­ret an­greb, der skul­le fø­re til tysk sam­men­brud. Ei­sen­hower var dog fort­sat utå­l­mo­dig, hvil­ket før­te til en mas­se hi­sto­ri­er om, hvor­dan den bri­ti­ske le­del­se var mis­lyk­ke­des i Nor­man­di­et. Men re­a­li­te­ten var, at de to må­ne­ders ud­hol­den­heds­krig hav­de knust den ty­ske ind­sats i vest – og om en må­ned vil­le he­le Frank­rig at­ter til­hø­re de al­li­e­re­de.

»Ef­ter mas­si­ve luf­tan­greb, som gjor­de det van­ske­ligt at kom­me frem i by­en, fik de al­li­e­re­de til sidst mu­lig­hed for at ero­bre by­en«

Kø­re­tø­jer for­ce­rer de lan­ge fly­den­de bro­er ved den kun­sti­ge havn i Ar­ro­man­ches i au­gust 1944. In­den ero­brin­gen af hav­ne­om­rå­der­ne an­kom det me­ste ud­styr på den­ne må­de. Den an­den kun­sti­ge havn, hav­nen ved St. Lau­rent, blev øde­lagt af storm i ju­ni og...

Ge­ne­ral Ei­sen­hower, ad­miral Er­ne­st King, øver­st­kom­man­de­ren­de for den ame­ri­kan­ske flå­de (stå­en­de til høj­re) og ge­ne­ral Ge­or­ge Mars­hall (stå­en­de til ven­stre) be­sø­ger Nor­man­di­et den 15. ju­ni 1944 for at få et over­blik over slag­mar­ken. Ei­sen­hower var...

Roy­al En­gi­ne­ers blå ban­ner hej­ses på en Mul­ber­ry-havn uden for Ar­ro­man­ches i Nor­man­di­et.

Di­vi­sions­ma­er­ke for 53. in­fan­te­ri­di­vi­sion (wa­li­sisk).

Bri­ti­ske Cromwell-tanks blev for­be­redt til »Ope­ra­tion Goodwood« den 18. juli 1944. Ope­ra­tio­nen hav­de til for­mål at bry­de igen­nem de ty­ske linjer syd for Ca­en, men dår­ligt vejr og kraf­tig tysk mod­stand sat­te en stop­per for ak­tio­nen al­le­re­de den 20....

Den 7. juli 1944 ud­før­te 467 tun­ge bom­be­fly fra RAF et knu­sen­de an­greb på den fran­ske by Ca­en, før bri­ter­ne be­gynd­te at ero­bre by­en. På bil­le­det fra den 10. juli kan man se en bri­tisk sol­dat, der ba­e­rer en lil­le pi­ge gen­nem by­ens ru­i­ner. Det var...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.