Ope­ra­tion Ba­gra­tion

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

22. JU­NI – 19. AU­GUST 1944

Ope­ra­tio­ner­ne i Ukrai­ne i 1943 og tid­ligt i 1944 hav­de haft stor ef­fekt på de ty­ske styr­ker. Ha­er­grup­pen Mit­te ud­gjor­de en af de stør­ste kon­cen­tra­tio­ner af ty­ske sol­da­ter, og un­der felt­marksal Busch var den sam­let om­kring den hvi­derus­si­ske ho­ved­stad Minsk. Ind­sat­sen mod den­ne ha­er­grup­pe blev den vig­tig­ste Sov­jet­pri­o­ri­tet i som­me­ren 1944. Pla­ner­ne for an­gre­bet blev ud­ar­bej­det i stor hem­me­lig­hed mel­lem marts og maj, og med Stal­ins god­ken­del­se blev en se­rie på fem hur­ti­ge of­fen­si­ver plan­lagt: et an­greb fra den nord­li­ge si­de af fron­ten mod Fin­land (for at nar­re ty­sker­ne) ef­ter­fulgt af to of­fen­si­ver mod Minsk. End­vi­de­re skul­le marskal Ivan Ko­nevs trop­per mar­che­re mod den pol­ske by Lviv, og det fem­te an­greb skul­le ret­tes imod de ru­ma­en­ske olie­fel­ter. For at vild­le­de ty­sker­ne, som for­ven­te­de yder­li­ge­re an­greb i syd, ind­led­tes en falsk ope­ra­tion med fin­ge­re­de kamp­vog­ne, ba­ser og et si­mu­le­ret luftva­erns­sy­stem på den syd­li­ge ukrain­ske del af fron­ten. Che­fen for den ty­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, ge­ne­ral Ge­h­len, for­tal­te Ha­er­grup­pe Mit­te, at den kun­ne for­ven­te en »stil­le som­mer«. Og som et re­sul­tat af den sov­je­ti­ske vild­led­ning fryg­te­de ty­sker­ne ik­ke en of­fen­siv. Der­til var de sov­je­ti­ske styr­ker for spredt – til­sy­ne­la­den­de! Sta­lin vid­ste, at som­me­rens of­fen­siv – som han gav ko­de­nav­net »Ba­gra­tion« ef­ter en ge­or­gisk krigs­helt fra sla­get mod Na­po­leon – vil­le fal­de sam­men med in­va­sio­nen i Frank­rig og gi­ve ty­sker­ne sto­re pro­ble­mer. Ho­ve­dan­gre­bet blev plan­lagt til den 19.-20. ju­ni, men pro­ble­mer med tanks be­tød ud­sa­et­tel­se til den 22. ju­ni. Den før­ste of­fen­siv be­gynd­te den 10. ju­ni og skul­le di­stra­he­re det ty­ske for­svar. I lø­bet af nat­ten mel­lem den 19. og 20. ju­ni be­gynd­te rus­si­ske par­tisa­ner sy­ste­ma­tisk at øde­la­eg­ge ty­ske trans­port- og for­sy­nings­linjer, og to da­ge se­ne­re gik det sov­je­ti­ske luft­vå­ben i gang med bruta­le bom­bar­de­men­ter af ty­ske stil­lin­ger og luft­ba­ser i

Hvi­derusland. Den 22. ju­ni blev det sto­re an­greb ind­ledt med 2,4 mil­li­o­ner ma­end, 31.000 vå­ben, 5.200 tanks og pan­ser­vog­ne og 5.300 fly. På den an­den si­de stod ty­sker­ne med 1,2 mil­li­o­ner ma­end, 9.500 vå­ben, 900 tanks og 1.350 fly langs den cen­tra­le og nord­li­ge front. Over­ra­skel­ses­e­le­men­tet var enormt. An­gre­bet mod Minsk blev an­ført af spe­ci­el­le tanks, der kun­ne plø­je sig igen­nem mi­ne­fel­ter­ne, og skar­pt lys blev brugt til at bla­en­de fjen­den. Den 24. ju­ni be­gynd­te marskal Rokos­sov­skys ha­er­grup­pe sit frem­stød – den hav­de holdt sig skjult og skul­le nu om­rin­ge ty­sker­ne fra syd. Den ty­ske front kol­lap­se­de på en uge, og tre arméer blev na­e­sten knust. Den 28. ju­ni blev Busch er­stat­tet af felt­marskal Wal­ter Mo­del, men Minsk blev ero­bret den 4. juli, og de re­ste­ren­de ty­ske trop­per i om­rå­det blev hur­tigt over­rum­plet af Den Rø­de Ha­er. Kon­tra­sten til den lang­som­me frem­gang på den ve­st­li­ge front i Nor­man­di­et var stor. Of­fen­si­ven fort­sat­te i de kom­men­de uger: En sov­je­tisk ha­er­grup­pe mar­che­re­de mod Warszawa, to an­dre mod nord mod de bal­ti­ske lan­de og Øst­preus­sen. De ty­ske ha­er­styr­ker mod syd kun­ne ik­ke la­en­ge­re for­sva­re sig og måt­te gi­ve op. Brest-li­tovsk faldt den 26. juli, mens Lviv blev ind­ta­get den føl­gen­de dag. Den 29. au­gust – ef­ter to må­ne­ders uaf­brud­te kam­pe – hav­de Den Rø­de Ha­er ef­fek­tivt fjer­net ty­sker­ne fra Hvi­derusland, det syd­li­ge Po­len og sto­re de­le af de bal­ti­ske lan­de. Un­der­vejs hav­de de ta­get 200.000 fan­ger. De sov­je­ti­ske tab – dø­de, sav­ne­de og krigs­fan­ger – var på om­kring 179.000, mens ty­sker­ne hav­de mi­stet ik­ke fa­er­re end 589.000 sol­da­ter mel­lem ju­ni og au­gust. Den 17. juli blev ty­ske krigs­fan­ger, her­un­der 19 ge­ne­ra­ler, ført gen­nem Moskvas ga­der. »Ba­gra­tion« var det stør­ste nederlag, som no­gen­sin­de var ble­vet på­ført ty­ske styr­ker.

»Kon­tra­sten til den lang­som­me frem­gang på den ve­st­li­ge front i Nor­man­di­et var stor«

En grup­pe rus­si­ske par­tisa­ner kryd­ser en flod i Hvi­derusland i 1944. In­den »Ope­ra­tion Ba­gra­tion« hav­de gu­er­ril­la-be­va­e­gel­sen me­re end 200.000 kri­ge­re. De kun­ne ge­ne­re og stop­pe tysk kom­mu­ni­ka­tion og ty­ske le­ve­ran­cer ef­ter in­struk­ser fra Moskva.

Bil­le­de fra Minsk i Hvi­derusland ef­ter be­fri­el­sen den 3. juli 1944. Hu­se­ne i bag­grun­den er sat i brand af ty­ske styr­ker på til­ba­ge­tog.

En grup­pe fra Den Rø­de Ha­ers in­fan­te­ri sprin­ger op fra skyt­te­gra­ve­ne på jagt ef­ter flyg­ten­de ty­ske sol­da­ter i Hvi­derusland i au­gust 1944 (ne­derst).

Til­fan­ge­tag­ne ty­ske sol­da­ter mar­che­rer gen­nem Moskva i juli 1944 (her­un­der). Ty­sker­ne blev sendt til fan­ge­lej­re, og Sta­lin be­or­dre­de, at de ga­der, de hav­de mar­che­ret igen­nem, skul­le des­in­fi­ce­res.

Et øje­bliks af­slap­ning for ma­end og kvin­der fra Den Rø­de Ha­er, der kaempede sig gen­nem Hvi­derusland i som­me­ren 1944. I slut­nin­gen af kri­gen var der 246.000 kvin­der i ha­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.