Nye sæ­der og skik­ke – nye ret­nings­linjer

Jyllands-Posten - - DEBAT -

Jeg har som re­gions­po­li­ti­ker fo­re­slå­et ind­fø­rel­se af en dres­sco­de for Re­gion Syd­dan­marks ho­spi­talsan­sat­te, da jeg fin­der det vig­tigt, at de an­sat­te frem­står ide­o­lo­gisk, po­li­tisk og re­li­gi­øst neut­ra­le. Jeg har i den an­led­ning mod­ta­get hen­ven­del­se fra krist­ne, som er ke­de af mit for­slag, da de på ar­bej­de al­tid har bå­ret et diskret kri­stent kors om hal­sen.

Jeg for­står godt de­res fru­stra­tion, for hvor­dan kan et lil­le smyk­ke kun­ne ge­ne­re no­gen?

I de se­ne­ste man­ge år er det imid­ler­tid så­dan, at Dan­mark har mod­ta­get men­ne­sker fra an­dre kul­tu­rer med an­dre va­ner. Spe­ci­elt den mus­lim­ske kultur har tra­di­tion for me­get syn­li­ge re­li­gi­øse be­klæd­nings­gen­stan­de. Jeg for­ven­ter, at den­ne syn­lig­hed vil in­spi­re­re an­dre ide­o­lo­gi­er til og­så at bæ­re syn­li­ge ide­o­lo­gi­ske ken­de­tegn på ar­bej­de.

Et ho­spi­tal er ik­ke en al­min­de­lig ar­bejds­plads, her kom­mer pa­tien­ter, som er sy­ge og må­ske cho­ke­re­de og der­for uden for de­res nor­ma­le kon­tekst. Sy­ge men­ne­sker skal be­hand­les næn­somt af et neut­ralt per­so­na­le, som ik­ke flas­her de­res ide­o­lo­gi­ske el­ler po­li­ti­ske bud­ska­ber.

Som reg­ler­ne er nu, har en gy­næko­log li­ge så stor en ret til at bæ­re f.eks. en bad­ge mod fri abort, som en re­li­gi­øs læ­ge har ret til at bæ­re en hi­jab.

Som po­li­ti­ker bør jeg væ­re frem­sy­net og for­ud­se den­ne pro­ble­ma­tik, hvor­for jeg har fo­re­slå­et en sym­bol­fri dres­sco­de for ho­spi­talsan­sat­te. Per­so­na­let må ger­ne bæ­re re­li­gi­øse sym­bo­ler i fri­ti­den el­ler på ar­bej­de, hvis de er an­sat i ad­mi­ni­stra­tion.

På ho­spi­ta­ler er det pa­tien­ten, der er i cen­trum, og der­for bør de an­sat­tes øn­ske om at bæ­re ide­o­lo­gi­ske sym­bo­ler ik­ke ef­ter­kom­mes. Ma­ri­an­ne Mørk Mat­hie­sen læ­ge, fol­ke­tings­kan­di­dat re­gions­rå­ds­med­lem Syd­dan­mark Kon­gens­ga­de 87 2v, Es­b­jerg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.