Ær­lig­hed va­rer længst

Jyllands-Posten - - DEBAT -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand op­træ­der for ti­den i en re­k­la­me­film for sit par­ti, hvor hun ind­le­der med at si­ge, at hun of­te bli­ver spurgt om, hvad den bed­ste dan­ske op­fin­del­se er. Og hen­des svar er så, at det er Dan­mark. Et lidt pjat­tet og ut­ro­vær­digt for­søg på at po­si­tio­ne­re sig på en pa­tri­o­tis­me, der me­re mod­sva­res af DF’s po­li­tik (el­ler Nye Bor­ger­li­ge), og der­u­d­over kan man til­fø­je, at Dan­mark ik­ke er en op­fin­del­se, men et land.

Det vil­le vir­ke tro­vær­digt, at Met­te Fre­de­rik­sen of­te fik stil­let spørgs­må­let, hvis hun f.eks. hav­de ar­bej­det man­ge år som an­sat på et pa­tent­kon­tor, men nu er hun jo po­li­ti­ker, så man spør­ger uvæ­ger­ligt sig selv, hvor det li­ge er, hun så of­te mø­der det­te spørgs­mål – til væl­ger­mø­de­r­ne el­ler fra kol­le­ger­ne på Chri­sti­ans­borg? Mon dog.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil­le gø­re sig selv en tje­ne­ste ved at mar­keds­fø­re sig selv på en me­re ær­lig må­de og ik­ke med en kampag­ne, hvis før­ste sæt­ning er åben­lyst us­and. Især for­di par­ti­et nu igen­nem man­ge år har væ­ret ken­de­teg­net ved par­ti­for­mænd, som har væ­ret ut­ro­vær­di­ge. Hel­le Thor­ning med si­ne utal­li­ge løf­te­brud, og før hen­de Poul Nyrup med sin ef­ter­løns­ga­ran­ti, som han brød.

Som et gam­melt ord­s­prog si­ger: Ær­lig­hed va­rer længst.

Ni­els Fleck­ner Han­sen Ved Bel­la­høj Syd 19a, 2 tv, Brøns­høj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.