No­mi­ne­re­de til P3-pri­sen fun­det

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

I sid­ste uge blev Hu­go Hel­mig, san­ge­r­in­den So­lei­ma og rap­pe­ren No­ah Car­ter af­slø­ret som de no­mi­ne­re­de til P3 Gulds ta­lent­pris. I den­ne uge blev de no­mi­ne­re­de til P3 Gulds ho­ved­pris, P3-pri­sen, af­slø­ret. Den før­ste no­mi­ne­ring til­fal­der den 25-åri­ge rap­per Kesi, der iføl­ge P3’s mu­sik­re­dak­tør Mat­hi­as Buch Jen­sen, har ud­vik­let sig som ar­tist og for­står at kom­bi­ne­re hits til ga­den, dan­se­gul­vet og ra­dio­en.

»Fra at væ­re en, man as­so­ci­e­re­de med at væ­re en del af et slæng, er han trå­dt helt i ka­rak­ter som so­list og har fun­det sin egen plads i spæn­dings­fel­tet mel­lem pop og rap. Han er ef­ter min bed­ste over­be­vis­ning en af sin ge­ne­ra­tions stør­ste stjer­ner,« ud­tal­te mu­sik­re­dak­tø­ren til DR.

P3 Guld:

Den un­ge rap­per får skarp kon­kur­ren­ce fra hip­hop­duo­en Be­nal, der fre­dag er pla­de­ak­tu­el med al­bum­met ”Hvis det vir­ke­lig er vig­tigt”.

»Der står ”UNIK” med sto­re bog­sta­ver ud over Be­nal. Der er in­gen som dem. Par­rin­gen af Al­berts elek­tro­ni­ske pro­duk­tio­ner og Benja­mins på­gå­en­de og bil­led­ska­ben­de rap ska­ber no­get helt sær­ligt, som dun­ker i bå­de krop, hjer­te og hjer­ne,« sag­de Mat­hi­as Buch Jen­sen.

Kesi og Be­nal, der beg­ge tid­li­ge­re har væ­ret no­mi­ne­ret til ta­lent­pri­sen, kæm­per om en præ­miesum på 100.000 kr. P3 Guld lø­ber af stab­len den 22. sep­tem­ber. Vær­ter­ne er i år Pe­tra Na­gel og An­drew Moyo og awards­howet sen­des li­ve på DR3 fra kl. 21.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.