Se­ri­e­pro­du­ce­ret bil med F1-mo­tor er klar til ta­keoff

Mer­ce­des-Benz AMG Pro­ject One er den hy­per­bil, som bil­ver­de­nen tro­e­de var umu­lig at la­ve. V6’eren og fi­re el­mo­to­rer, to på driv­li­nen og to på foraks­len, brin­ger ef­fek­ten over 1.000 hk. Al­le de 275 bi­ler, der skal pro­du­ce­res, er solgt. In­te­ri­ø­ret er spar­ta

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Hvor­for sprin­ger du ik­ke ned og køber en Mer­ce­des-Benz, når Lewis Ha­milt­on har vun­det end­nu et For­mel 1-grand­prix? Er det mon, for­di der er me­re må­nera­ket end Mer­ce­des over eng­læn­de­rens avan­ce­re­de ra­cer­bil, og for­bin­del­sen mel­lem de to kø­re­tø­jer kan væ­re svær at få øje på?

Selv­føl­ge­lig smit­ter tek­no­lo­gi­en fra den yp­per­ste mo­tor­sport en smu­le af på ud­vik­lin­gen af ga­de­mo­del­ler­ne, men det go­de gam­le mund­held »Win on Sun­day – sell on Mon­day« med hen­vis­ning til, at suc­ces i mo­tor­sport sæl­ger bi­ler, har unæg­te­lig stør­re be­ret­ti­gel­se i den nye Mer­ce­des-Benz AMG Pro­ject One.

Her har Mer­ce­des må­ske gjort det umu­li­ge – at ska­be en slags For­mel 1-bil til dag­lig brug.

Pro­jek­tet er vir­ke­lig­gø­rel­sen af en drøm om at la­de en mo­tor fra Mer­ce­des’ For­mel 1-ra­cer dri­ve en ga­de­bil, så det er in­gen rin­ge­re end Lewis Ha­milt­on og Val­te­ri Bot­tas, der har age­ret test­chauf­fø­rer un­der ud­vik­lings­ar­bej­det, der er fo­re­gå­et sam­men med F1-mo­tor­fa­brik­ken i en­gel­ske Brixworth og For­mel 1-ho­ved­kvar­te­ret i li­ge­le­des en­gel­ske Bra­ck­ley. Og sam­me Ha­milt­on præ­sen­te­re­de vog­nen på den sto­re bil­ud­stil­ling i Frank­furt.

Pri­sen på 2,6 mio. eu­ro til trods mel­der Mer­ce­des ud­solgt, for de 275 plan­lag­te bi­ler er al­le­re­de solgt.

Kon­cept­bi­len skul­le gi­ve et godt ind­tryk af den fær­di­ge bil, der kom­mer på mar­ke­det i 2019.

Bi­li­ster på tysk Au­to­ba­hn gør der­for klogt i snart at pud­se bril­ler­ne og skæ­ve i spej­let. Hur­ti­ge­re end Bu­gat­ti Tør­re tal for­tæl­ler en hi­sto­rie, der må få det til at lø­be koldt ned ad ryg­gen på tra­fik­sik­ker­heds­folk: over 1.000 hk, 0-200 km/t. på seks sek. (kun godt et se­kund lang­som­me­re end i F1) og der­med og­så hur­ti­ge­re end Bu­gat­ti Chiron. Fa­brik­ken har end­nu ik­ke op­gi­vet en tid fra 0-100 km/t., men vi gæt­ter på un­der 2,5 sek.

Top­far­ten er til gen­gæld kun 350 km/t., hvil­ket er langt fra de over 400 km/t., som det er mu­ligt at kø­re i Bu­gat­tien, der har 500 hk me­re.

Sel­ve mo­tor­kon­struk­tio­nen i Pro­ject One ud­gø­res af en 1,6 li­ters ben­zin­mo­tor med seks cy­lin­dre og fi­re el­mo­to­rer, hvoraf en er in­te­gre­ret i tur­bo­la­de­ren, en an­den mon­te­ret di­rek­te i for­bræn­dings­mo­to­ren, mens de to sid­ste træk­ker for­hju­le­ne. De to sidst­nævn­te kan i øv­rigt få bi­len til at kø­re rent elek­trisk over en di­stan­ce på cir­ka 25 km, og der er så­le­des og­så to tank­dæks­ler – til ben­zin og strøm, selv om bi­len og­så kan la­de sig selv op ved hjælp af bl.a. brem­se­e­ner­gi. Mo­to­r­ef­ter­syn Ben­zin­mo­to­ren træk­ker op til 11.000 om­drej­nin­ger, mens Lewis Ha­milt­on kan fræ­se helt op mod 13.500 om­drej­nin­ger. For­skel­len er især for at skå­ne ma­ski­ne­ri­et i ga­de­bi­len, men og­så for­di AMG’en trods alt skal kø­re på al­min­de­lig su­per­ben­zin og ik­ke ra­cer­brænd­stof. Der­for hol­der mo­to­ren og­så læn­ge­re end de cir­ka 4.000 km, som F1-ra­ce­ren er ud­vik­let til, men skal til et om­fat­ten­de ef­ter­syn for hver 50.000 km.

De­sig­net er kraf­tigt på­vir­ket af det enor­me be­hov for køling, som en For­mel 1-driv­linje har, og do­mi­ne­res der­for af enor­me luf­tind­tag og spoi­le­re, der skal ska­be mak­si­malt vej­greb. Bag­en­den mar­ke­res af en ha­j­fin­ne, en to­delt dif­fu­ser og så i øv­rigt et ud­stød­nings­rør hen­tet di­rek­te fra F1-ra­ce­ren.

Un­der­vog­nen har ra­cer­chas­sis med mul­ti-linkaf­fjed­ring, mens hjul og dæk er 19 tom­mer for­an og 20 tom­mer bag­til, med 285/35 dæk for­an og 335/30'er­ne bag­til.

Brem­ser­ne, der må si­ges at væ­re vig­ti­ge i bi­len her, er med ke­ra­mi­ske ski­ver som stan­dard.

Bi­len er op­byg­get som en så­kaldt mo­no­coque i kul­fi­ber, præ­cist som i For­mel 1, og in­te­ri­ø­ret do­mi­ne­res af de to ra­cer­sto­le, et rek­tangu­lært ra­cer­rat, dog med air­bag, og så to skær­me på hver 10 tom­mer. Me­get en­kelt, men der er dog ble­vet plads til kli­maan­læg, el­r­u­der og lidt af­læg­ge­plads og­så …

Den nye hy­per­bil er svær at fin­de kon­kur­ren­ter til, for den er helt an­der­le­des i sin op­byg­ning end Bu­gat­ti Chiron, der er langt me­re hver­dags­ag­tig trods dens over­flod af kræf­ter, mens mo­del­ler som La Fer­ra­ri og Pors­che 918 slet ik­ke er i sam­me li­ga. Dog er Aston Mar­tin på vej med sin Val­ky­rie, der li­ge­le­des er kraf­tigt in­spi­re­ret af For­mel 1, men trods alt med en me­re or­di­nær V12-ben­zin­mo­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.