Ag­gres­siv Me­ga­ne ud­for­drer i GTI-klas­sen

Re­nault klar med den nye Me­ga­ne RS, der by­der på fi­re­hjuls­sty­ring og 280 hk, men og­så kom­mer i en Trop­hy-ver­sion med 300 hk.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Den ser ond ud, som den står her i spot­ly­set på IAA-mes­sen i Frank­furt mel­lem me­re skik­ke­li­ge by­bi­ler og fa­mi­lie­flyt­te­re. Og det er den og­så. Den nye Re­nault Me­ga­ne RS la­der nem­lig op til for­ny­et dyst i GTI-klas­sen, hvor den med sin su­per­sport-op­sæt­ning og 280 hk ud­for­drer kon­kur­ren­ter som bl.a. Se­at Leon Cupra R og Hon­da Ci­vic Ty­pe R. Helt ny mo­tor Un­der hu­den har tek­ni­ker­ne smidt den gam­le 2,0 li­ters mo­tor ud og er­stat­tet den med den 1,8 li­ters sag med tur­bo, der og­så lig­ger i den nye Al­pi­ne. Det er en mo­tor, som end­da hid­ses op til 300 hk, når den me­re hardco­re RS Trop­hy-mo­del kom­mer om et år. Fø­re­ren kan i al­le til­fæl­de sæt­te nin­gen. Mo­del­len har fi­re­hjuls­sty­ring, et sport­s­ligt Tor­sen-dif­fe­ren­ti­a­le samt en bre­de­re og sport­stu­net un­der­vogn med hy­draulisk be­væ­gel­ses­stop, der sik­rer sta­bi­li­tet i ka­ros­se­ri­et og er hen­tet fra mo­tor­spor­ten. Det gæl­der og­så et sy­stem, der kan re­gi­stre­re kø­re­rens præ­sta­tions­da­ta, som og­så kan op­ta­ges på vi­deo.

Buck­et-sæ­der i alcan­ta­ra og mas­ser af alu­de­tal­jer i ka­bi­nen er selv­føl­ge­lig stan­dard sam­men med en di­gi­tal in­stru­men­te­ring in­den dø­re, mens de yd­re ram­mer bl.a. by­der på For­mel 1-in­spi­re­re­de frontspoi­le­re i en hardco­re gun­me­tal-la­ke­ring og spe­ci­al­fæl­ge i 18 eller 19 tom­mer.

Dan­ske pri­ser eller tids­punkt for in­tro­duk­tion ken­des ik­ke. Der har dog ik­ke væ­ret tra­di­tion for, at den dan­ske im­por­tør har haft RS-mo­del­ler­ne på pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.