Dra­ma­tisk kon­cept an­ty­der ny Kia Ce­ed

Kia vil med kon­cept­bi­len Pro­ce­ed gen­tæn­ke den sport­s­li­ge hat­ch­ba­ck og vi­se tak­ter­ne for den næ­ste Ce­ed, der kom­mer i 2018. De­sig­net er dra­ma­tisk i Kia Pro­ce­ed, men linjer og kar­ros­se­ri­for­mer vil gå igen i mo­del­pro­gram­met for den næ­ste Ce­ed, der kom­mer i 2

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Det er svært at fo­re­stil­le sig, at en fa­mi­lie­mo­del i mel­lem­klas­sen har no­get til fæl­les med det dra­ma­tisk de­sig­ne­de Pro­ce­ed-kon­cept, som Kia net­op har løf­tet slø­ret for på den sto­re IAA-bil­ud­stil­ling i Frank­furt.

Men det er ik­ke de­sto min­dre me­nin­gen, ly­der mel­din­gen fra det kore­an­ske mær­kes chef­de­sig­ne­re om mo­del­len, der min­der om en shoo­ting bra­ke – en coupé­ag­tig sta­tioncar – fra de me­re eks­klu­si­ve pro­du­cen­ter. I al­le til­fæl­de vil en ræk­ke ele­men­ter væ­re at fin­de i den nye ge­ne­ra­tion af Kia Ce­ed, som lan­ce­res til næ­ste år. Man skal ik­ke un­der­ken­de mel­din­ger­ne. Kia har med den spek­taku­læ­re Stin­ger-mo­del vist, at mær­ket har mo­det til at gå nye ve­je, mens Hyun­dai i30 fast­ba­ck, som er en slags coupé­ag­tig ver­sion af den nye i30-mo­del­ræk­ke skal gi­ve lidt pre­mi­um- touch. Kon­cept­bi­len, der er en ny bil­ty­pe hos Kia, er ud­vik­let af Ki­as eu­ro­pæ­i­ske de­sign­cen­ter i Frank­furt. Den for­læn­ge­de ”ho­t­hatch” (hvil­ket dæk­ker over en sport­s­lig hat­ch­ba­ck) har en lav tag­linje, musku­lø­se for­mer og et kom­pakt de­sign. Den har et så­kaldt ”shark­bla­de”-de­sign som for­stærk­ning af kar­ros­se­ri­et i ste­det for B-stol­per.

Pro­ce­ed er la­ke­ret i den spe­ci­el­le ”La­va Red”, som be­står af ad­skil­li­ge hånd­la­ke­re­de lag i far­ver­ne sort, sølv med kro­m­ef­fekt og rødt­o­net lak. Ind­ven­digt er ka­bi­nen in­spi­re­ret af hau­te cou­tu­re-bran­chen, og det ser vi nok ik­ke så gen­nem­ført i den en­de­lig mo­del. De fi­re sæ­der med delt ryg­læn har så­le­des ind­træk i hånd­sy­et sort stof, mens dør­be­klæd­nin­ger­ne er ud­ført i hånd­ma­let sat­in, og ta­ster­ne på in­stru­ment­pa­ne­let har fi­nish i ri­flet alu­mi­ni­um.

Kia Ce­ed er da og­så tid­li­ge­re kom­met i en tre­dørs sport­s­lig hat­ch­ba­ck, og det er den mo­del­ty­pe, som de­sig­ner­ne nu tæn­ker vi­de­re på. Nu ven­ter vi så ba­re på en rig­ti­ge Pro­ce­ed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.