Øko­no­mi­ske benspænd mod ca­ta­lonsk af­stem­ning om løs­ri­vel­se

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Re­ge­rin­gen har truf­fet for­an­stalt­nin­ger, som skal for­hin­dre Ca­ta­lo­ni­en i at bru­ge of­fent­li­ge mid­ler i for­bin­del­se med en stærkt om­stridt af­stem­ning om løs­ri­vel­se den 1. ok­to­ber.

»Re­ge­rin­gen har ind­skræn­ket de mid­ler, som er til rå­dig­hed for Ca­ta­lo­ni­en,« sag­de bud­get­mi­ni­ster Cri­sto­bal Mon­toro til jour­na­li­ster ef­ter det ugent­li­ge re­ge­rings­mø­de.

»De skal sik­re, at der ik­ke bli­ve brugt en ene­ste eu­ro til at fi­nan­si­e­re ulov­li­ge hand­lin­ger.«

Den span­ske statsankla­ger har tru­et med at an­hol­de borg­me­stre i Ca­ta­lo­ni­en, hvis de støt­ter pla­ner­ne om en fol­ke­af­stem­ning om selv­stæn­dig­hed til re­gio­nen. Der skul­le væ­re ta­le om fle­re end 700 borg­me­stre, som po­li­ti­et nu har åb­net en ef­ter­forsk­ning af. De er iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP ble­vet ind­kaldt til rets­mø­de i sa­gen.

For­fat­nings­dom­sto­len i Madrid har sus­pen­de­ret

Spa­ni­en:

den lov, der gi­ver mu­lig­hed for af­stem­nin­gen. Den span­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Ma­ri­a­no Ra­joy, er ik­ke til­freds med ud­sig­ter­ne til af­stem­nin­gen, men fle­re ca­ta­lon­ske po­li­ti­ke­re har tid­li­ge­re sagt, at de vil kæm­pe for en af­stem­ning, om det så ko­ster en fængsels­straf.

Ca­ta­lo­ni­en har læn­ge haft en selv­stæn­dig­heds­be­væ­gel­se. Re­gio­nen med 7,5 mio. ind­byg­ge­re er me­re vel­ha­ven­de end det øv­ri­ge Spa­ni­en. Den har sit eget sprog og egen kul­tur.

I de se­ne­re år, hvor Spa­ni­ens øko­no­mi har væ­ret i kri­se, har der væ­ret util­freds­hed i Ca­ta­lo­ni­en med, at re­gio­nen sen­der pen­ge til an­dre de­le af lan­det. Det har fy­ret op un­der de­bat­ten om selv­stæn­dig­hed.

Me­nings­må­lin­ger­ne si­ger, at et fler­tal af ind­byg­ger­ne i Ca­ta­lo­ni­en øn­sker en af­stem­ning, der kan af­gø­re spørgs­må­let om selv­stæn­dig­hed. Men må­lin­ger­ne si­ger og­så, at et lil­le fler­tal vil for­bli­ve en del af Spa­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.