GLO­BA­LE DAN­MARK

En unik mu­lig­hed

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA - MET­TE WALLACH

Mar­ti­na Mi­chel­sens mor er fra Prag i Tjek­ki­et, så hun har væ­ret vant til at kom­me i lan­det på som­mer­fe­rie, hvor hun bl.a. har be­søgt sin mor­mor.

Der­for har hun man­ge min­der der­fra og fø­ler en stor til­knyt­ning.

»Jeg kan hu­ske, at Prag var me­get an­der­le­des end Kø­ben­havn. Der var slet ik­ke det sam­me ud­bud af re­stau­ran­ter og ca­fe­er, li­ge­som tø­jet i bu­tik­ker­ne var mørkt og ke­de­ligt,« si­ger Mar­ti­na Mi­chel­sen.

Hun for­tæl­ler des­u­den, at Prag har æn­dret sig i det se­ne­ste år­ti: »Nu er der bå­de hyg­ge­li­ge om­rå­der med små ca­fe­er, lækre spi­se­ste­der og et bu­tiks­ud­valg, som lig­ner det kø­ben­havn­ske.«

Mar­ti­na Mi­chel­sen har en ba­chel­or i En­gelsk og Or­ga­ni­sa­tions­kom­mu­ni­ka­tion fra CBS, og hen­des plan er at læ­se en Ma­ster i USA. Men in­den hun gi­ver sig i kast med USA-even­ty­ret, fandt hun det vig­tigt at få no­get er­fa­ring på et uden­land­sk ar­bejds­mar­ked.

»Jeg har før stu­de­ret i bå­de USA og Ca­na­da, men al­drig ar­bej­det i et an­det land,« si­ger hun og for­tæl­ler, at hun der­for søg­te job­bet som co­un­try ma­na­ger i den tjek­ki­ske virk­som­hed, Ma­ter­nia s.r.o., en min­dre virk­som­hed, der sæl­ger kon­taktl­in­ser og sol­bril­ler on­li­ne.

»Jeg tæn­ker, at jeg fik job­bet, for­di jeg er dansk, men sam­ti­dig kan tjek­kisk,« si­ger Mar­ti­na Mi­chel­sen.

Et blan­det job

I job­bet som co­un­try ma­na­ger be­sva­rer hun mails og te­le­fo­nopkald fra dan­ske kun­der, står for en smu­le mar­ke­ting og over­sæt­ter tek­ster til virk­som­he­dens nyheds­bre­ve, hjem­mesi­de og so­ci­a­le me­di­er.

Men selv om Mar­ti­na Mi­chel­sen har tjek­ki­ske aner, er der in­gen tvivl om, at hun er mest dansk, for­tæl­ler hun.

Det kan hun især mær­ke i Tjek­ki­et, når hun f.eks. ger­ne vil kal­des ved for­navn.

»De fle­ste her­ne­de er Des med hin­an­den, og hvis man f.eks. er ud­dan­net in­ge­ni­ør, bli­ver man kaldt Hr. In­ge­ni­ør. Det har jeg svært ved at væn­ne mig til, for­di jeg sy­nes, det ska­ber en di­stan­ce mel­lem folk,« si­ger hun.

Men hun tæn­ker og­så, at Mar­ti­na Mi­chel­sen det kan væ­re ube­ha­ge­ligt for folk at kal­de hen­de ved for­navn, da de jo ik­ke er vant til det. En an­den for­skel, som Mar­ti­na Mi­chel­sen har op­le­vet i det sid­ste år, er de per­so­na­le­go­der – el­ler man­gel på sam­me – man som an­sat har i Tjek­ki­et.

»Jeg spurg­te min chef, om jeg kun­ne få be­talt no­get af min flyt­ning fra Dan­mark, men det kun­ne der ik­ke væ­re ta­le om,« si­ger hun og for­tæl­ler, at hun med nød og næp­pe har få­et be­vil­get sven­skun­der­vis­ning, for­di hun og­så ta­ger sig af sven­ske kun­der.

»Jeg tæn­ker, at min chef kun­ne se, at jeg var nødt til at ha­ve sprogun­der­vis­ning, for­di det var for virk­som­he­dens bed­ste. Men jeg kan godt tæn­ke, at de må sy­nes, at jeg er lidt kræ­ven­de,« si­ger hun og for­tæl­ler, at hun gen­nem an­sæt­tel­sen i Tjek­ki­et er ble­vet op­mærk­som på, hvor man­ge per­so­na­le­go­der, man egent­lig har i Dan­mark. »Jeg ser det at ar­bej­de og stu­de­re i ud­lan­det som en unik mu­lig­hed for vir­ke­lig at læ­re en an­den kul­tur og et an­det sprog at ken­de. Sam­ti­dig bli­ver man be­vidst om, hvor godt vi har det i Dan­mark. Det er me­get godt at bli­ve min­det om en gang imel­lem,« si­ger hun.

Mar­ti­na Mi­chel­sens plan er at fort­sæt­te i job­bet i Tjek­ki­et i et års tid end­nu, der­ef­ter ta­ge til Dan­mark og ar­bej­de i nog­le år og så for­føl­ge drøm­men om en Ma­ster i USA. Dog ved hun, at hun kom­mer til­ba­ge til Eu­ro­pa igen, for hun fø­ler sig i den grad som eu­ro­pæ­er, og selv om hun fø­ler sig me­re dansk end tjek­kisk, så vil hun ik­ke ude­luk­ke Tjek­ki­et.

»Men hvis jeg skal til­ba­ge til Tjek­ki­et, så skal jeg fin­de et job i en in­ter­na­tio­nal virk­som­hed, hvor bå­de løn­nen og vil­kå­re­ne er bed­re,« si­ger hun. Me­re end 100.000 dan­ske­re bor og ar­bej­der uden for lan­dets græn­ser. Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands-Po­sten ta­ler hver uge med en af dem om de­res er­fa­rin­ger som glo­ba­le dan­ske­re rundt om­kring i ver­den. Se­ri­en bli­ver til i sam­ar­bej­de med en ræk­ke af lan­dets sto­re eks­portvirk­som­he­der og er­hvervs­net­vær­ket DABGO.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.