Stor for­sin­kel­se af mo­der­ni­se­rings­pro­jekt

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

For ny­lig ind­vie­de Skan­der­borg An­dels­bo­lig­for­e­ning sin sto­re part af den om­fat­ten­de renove­ring og mo­der­ni­se­ring af de al­me­ne le­je­bo­li­ger i Højvan­gen. Nu er Midtjysk Bo­ligsel­skab midt i de­res an­del af kvar­ter­løf­tet på Poul la Cours Vej med 145 lej­lig­he­der. Men i mod­sæt­ning til Skan­der­borg An­dels­bo­lig­for­e­ning gen­hu­ses al­le le­je­re i mo­der­ne pavil­lo­ner tæt ved, mens de­res lej­lig­he­der mo­der­ni­se­res – to op­gan­ge ad gan­gen.

Bo­li­ger­ne un­der Bo­til­bud­det for ud­vik­lings­hæm­me­de er al­le­re­de la­vet fær­dig, og be­bo­er­ne er til­ba­ge. Det kom de al­le­re­de i maj. Men be­bo­er­ne i de øv­ri­ge lej­lig­he­der, hvor ar­bej­det er star­tet, er ble­vet ramt af for­sin­kel­ser, da mo­der­ni­se­rin­gen er stødt på ufor­ud­se­te ud­for­drin­ger.

Det sam­le­de pro­jekt an­slås nu at vil­le va­re et år ek­stra ud over de 3,5 år, der først var an­slå­et. Og de le­je­re, der er med i før­ste om­bæ­ring, ven­tes først at kun­ne flyt­te til­ba­ge til de­res egen bo­lig om­kring ja­nu­ar 2018.

Tor­ben Hedegaard er en af dem, der bli-

Skan­der­borg:

ver ramt, og han er træt af for­sin­kel­sen: »Jeg flyt­te­de ud 21. ja­nu­ar i år og fik at vi­de, at jeg kun­ne flyt­te ind igen i sep­tem­ber. Så blev det skudt til ok­to­ber, og nu hed­der det ja­nu­ar 2018. Jeg sy­nes, det er for rin­ge. Det er tr­æls at ven­te så lang tid,« si­ger Tor­ben Hedegaard.

I Bo­ligsel­ska­bet Midtjysk si­ger for­ret­nings­fø­rer An­ne­met­te Bøgh, at ud­for­drin­ger­ne for Tor­ben har væ­ret, at der og­så er et bo­ligskif­te – så han er ble­vet ramt af, at sel­ska­bet har væ­ret nødt til at gri­be ar­bej­det helt an­der­le­des an.

»Selv om vi har la­vet et grun­digt for­ar­bej­de, har vir­ke­lig­he­den vist sig ik­ke at stem­me helt overens med de teg­nin­ger af bo­lig­blok­ke­ne, vi hav­de. Der­for bli­ver pro­jek­tet for­sin­ket. Vi har end­nu ik­ke en sik­ker ny tids­plan, men vi hol­der lø­ben­de in­for­ma­tions­mø­der for be­bo­er­ne,« si­ger hun.

Gen­hus­nin­gen af be­bo­er­ne un­der mo­der­ni­se­rin­gen er af­talt med Lands­byg­ge­fon­den, der støt­ter det om­fat­ten­de mo­der­ni­se­rings­pro­jekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.