Pors­che lan­ce­rer kraft­fuld rej­se­vogn, der kan la­des op

Pors­che klar Pa­na­me­ra Tur­bo S Turis­mo som plug-in hy­brid med en sy­ste­my­del­se på 680 hk. Plug-in-hy­brid-ver­sio­nen af Pors­che Pa­na­me­ra Sport Turis­mo har ik­ke ale­ne et langt navn, den er og­så hur­tig og kla­rer 0-100 km/t. på 3,4 sek.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Mas­ser af mus­k­ler og plads samt mu­lig­he­den for i te­o­ri­en at kø­re 49 km rent elek­trisk. Det er nog­le af nøg­le­or­de­ne for den nye Pors­che Pa­na­me­ra Tur­bo S E-Hy­brid Sport Turis­mo, der som plug-in hy­brid er en af de mest kraft­ful­de sta­tioncars af slagsen. Her spil­ler en fi­re li­ters V8-mo­tor på 550 hk sam­men med en el­mo­tor på 136 hk, hvil­ket gi­ver en sam­let sy­ste­my­del­se på 680. Mo­men­tet på pænt im­po­ne­re­de 850 Nm gi­ver en ac­ce­le­ra­tion 0-100 km/t. på 3,4 sek., mens top­far­ten er 310 km/t.

Pors­che har væ­ret på rov på hyl­der­ne fra den hef­ti­ge su­per­sport­s­vogn Pors­che 918 Spy­der og bl.a. brugt et hy­brid­mo­dul, der sik­rer en lyn­hur­tig re­spons, når el­mo­to­ren boo­ster V8’eren, og som sik­rer mo­men­tet al­le­re­de fra 1.400 om­drej­nin­ger. Kraf­tover­førs­len sker med det stan­dard­mon­te­re­de adap­ti­ve fi­re­hjul­stræk­sy­stem og en hur­tigt skif­ten­de ot­te­trins gear­kas­se med dob­belt­kob­ling. Iføl­ge de of­fi­ci­el­le NEDC-tal er brænd­stof­for­bru­get 33,3 km/ l, men det tal hol­der næp­pe i den vir­ke­li­ge ver­den.

Fø­re­ren går om­bord i en bil med an­den ge­ne­ra­tion af Pors­ches di­gi­ta­li­se­re­de co­ck­pit. Her er der mu­lig­hed for at an­ven­de nye as­si­stent­sy­ste­mer som In­no­d­ri­ve, der er en fart­pi­lot med af­stands­re­gu­le­ring, som er ud­vik­let til sport­s­lig kør­sel på sno­e­de ve­je. En tags­poi­ler, der kan indstil­les i tre trin be­ty­der, at kø­re­dy­na­mi­k­ken kan fin­tu­nes, mens en medsty­ren­de ba­gak­sel, der dog er ek­straud­styr, hjæl­per på sving­vil­lig­he­den.

Pors­che pe­ger selv på prak­ti­ske for­de­le som et bag­sæ­de med plads til tre og et ba­ga­ge­rum på 425 li­ter. Kø­be­re vil dog nok og­så sæt­te pris på stan­dar­dud­styr som elek­tro­nisk kræng­nings­sta­bi­li­se­ring, tvær­spær­ring på ba­gaks­len, højt yden­de ke­ra­mi­ske brem­ser, 21 tom­mer let­me­tal­fæl­ge i 911 Tur­bo-de­sign, sports Chro­no­pak­ke, tre kam­mer luf­taf­fjed­ring og adap­ti­ve stød­dæm­pe­re. Pors­che nye plug-in mo­del ko­ster fra 3.486.856 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.