Seks bi­ler skal kæm­pe om mo­tor­pres­sens an­be­fa­lin­ger

VW Po­lo, Ford Fies­ta, Se­at Aro­na, Hon­da Ci­vic, Opel In­sig­nia og Vol­vo XC60 er stemt i den af­gø­ren­de fi­na­le til tit­len som Årets Bil 2018.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

På trods af et felt med man­ge af de nye hø­je bil­mo­del­ler blev det kun et par styk­ker af slagsen, der går i fi­na­ler­un­den til tit­len som Årets Bil i Dan­mark. Det står klart, ef­ter at Mo­torjour­na­li­ster­nes Klub i Dan­mark over to da­ge har te­stet en buket på 30 af årets nye bil­mo­del­ler på og om­kring FDM Jyl­lands­rin­gen.

Her har jury­en på om­kring en snes med­lem­mer, der og­så tæl­ler Jyl­lands-Po­stens Chri­sti­an Scha­cht og Jens Over­gaard, vur­de­ret bi­ler­nes egen­ska­ber, før dom­men faldt ved en af­stem­ning ons­dag ef­ter­mid­dag.

De seks bi­ler, som går vi­de­re til fi­na­ler­un­den, er VW Po­lo, Ford Fies­ta, Se­at Aro­na, Hon­da Ci­vic, Opel In­sig­nia og Vol­vo XC60. På grund af po­int­lig­hed er fi­na­le­fel­tet nem­lig ud­vi­det fra fem til seks bi­ler i år.

De ind­går nu i en ny af­stem­ning, hvor re­sul­ta­tet og der­med Årets Bil bli­ver of­fent­lig­gjort ved et stort ar­ran­ge­ment tors­dag 30. novem­ber. Her føl­ger nog­le sti­kord om fi­na­li­ster­ne. Den bed­ste lil­le cros­sover Den nye Se­at Aro­na er se­ne­ste skud i ræk­ken af cros­sover-mo­del­ler fra VW-kon­cer­nen. Den er ba­se­ret på tek­nik­ken, der og­så dan­ner ba­sis for Se­at Ibiza og den li­ge­le­des nye VW Po­lo.

Aro­na er med si­ne 4,14 me­ter godt ot­te cm læn­ge­re end Ibiza, den stør­ste for­skel lig­ger i en me­re lodret for­r­u­de og høj­den, hvor den nye cros­sover er hæ­vet godt 10 cm. Det gi­ver ik­ke ale­ne me­re ho­ved­høj­de for og bag, men og­så et stør­re ba­ga­ge­rum, som er på 400 li­ter. Sam­ti­dig by­der den på bed­re ud­syn og indstig­ning. Ge­ne­relt er der ta­le om en gan­ske rum­me­lig lil­le bil.

Ba­sis­pri­sen star­ter helt ne­de ved 169.900 kr. for en Aro­na 1,0 Re­fe­ren­ce med en helt til­stræk­ke­lig ben­zin­mo­tor, der med tur­bo yder 95 hk og med det mest ba­sa­le ud­styr som aircon­di­tion, au­to­ma­tisk nød­brem­se, mul­ti­funk­tions­rat og en lil­le skærm på fem tom­mer med blu­et­oo­th. Øn­sker man me­re ud­styr, vil Sty­le-mo­del­len ko­ste cir­ka 15.000 kr. ek­stra, mens en ot­te tom­mer skærm dog hel­ler ik­ke er stan­dard her. Se­at Aro­na er på man­ge må­der den bedst kø­ren­de lil­le cros­sover. Den mest hel­støb­te mi­ni­bil Volkswa­gens helt nye Po­lo er la­vet med ud­gangs­punkt i sam­me plat­form og mo­tor­pro­gram som bl.a. Se­at Aro­na – og Ibiza, for­stås – men den fø­les li­ge en tand me­re læk­ker. Det be­ty­der, at in­te­r­i­ø­ret er byg­get af bed­re ma­te­ri­a­ler, at støj­ni­veau­et er la­ve­re, og at Po­lo i det he­le ta­get næ­sten for­nem­mes som en stør­re VW Golf. Der er og­så god plads i ka­bi­ne og ba­ga­ge­rum, og det var ik­ke den sto­re over­ra­skel­se, at fol­ke­vog­nen kom med i fi­na­len.

Ba­sis­pri­sen star­ter ved 157.571 kr., men glem alt om den mo­del, for her er der kun en 75 hk ben­zin­mo­tor uden tur­bo og ik­ke en­gang aircon­di­tion med om­bord. Den mest in­ter­es­san­te Po­lo ko­ster 184.995 kr. og hed­der 1,0 tsi Com­fort­li­ne, hvil­ket be­ty­der, at der er 95 hk at gø­re godt med, mens ud­sty­ret bl.a. in­de­hol­der aircon­di­tion. Al­le Po­lo­mo­del­ler har mo­der­ne skærm på ot­te tom­mer og au­to­ma­tisk nød­brem­se som stan­dar­dud­styr. Og så kø­rer den så vok­sent og mo­dent som in­gen an­dre mi­ni­bi­ler. Den kø­reg­la­de mi­ni­bil Fords nye Fies­ta er og­så ble­vet me­re vok­sen, men selv om de­sig­net slet ik­ke er så spr­ælsk som før, så er vok­sen ik­ke lig med ke­de­lig hos Ford, der fort­sat er no­get så at­trak­tivt som en mi­ni, der ta­ler li­ge så me­get til fø­lel­ser­ne som for­nuf­ten. Ford Fies­ta kø­rer fort­sat blæn­den­de, især på de kro­ge­de sog­ne­ve­je, hvor Fies­ta for­fø­rer med for­ry­gen­de kø­re­e­gen­ska­ber. Selv den mind­ste smut­tur for­vand­les til tango for to, når den spændsti­ge un­der­vogn re­a­ge­rer på dit mind­ste vrik med rat­tet. Og pri­ser­ne star­ter ved 129.990 kr. for en tre­dørs mo­del med 70 hk ben­zin­mo­tor og aircon­di­tion, men det bed­ste valg er en 1,0 Eco­boost Ti­ta­ni­um til 164.540 kr. Ta­be­ren er voks­ne bag­sæ­de­pas­sa­ge­rer, der får klemt knæ­e­ne, og de­res ba­ga­ge er der hel­ler ik­ke ret me­get plads til. Fies­ta er fort­sat en af de min­dre mi­ni­bi­ler. Ud over be­græn­set plads træk­ker fra­væ­ret af au­to­ma­tisk nød­brem­se dog ned, for det vig­ti­ge sik­ker­heds­ud­styr er ek­straud­styr. Der­u­d­over ko­ster den helt sto­re skærm på ot­te tom­mer ek­stra. Den ele­gan­te SUV God stil ind- og ud­ven­digt kom­bi­ne­ret med øko­no­mi­ske mo­to­rer og høj kom­fort er nog­le af år­sa­ger­ne til, at den nye Vol­vo XC90 nå­e­de med i fi­na­len. Den er klas­sens må­ske flot­te­ste bil li­ge nu, og ind­ven­digt im­po­ne­rer den med en form for skan­di­na­visk stil. Ok, løs­nin­gen med en stor skærm, hvor man skal tryk­ke sig rundt i en hær­ska­re af me­nu­er, fun­ge­rer ik­ke per­fekt, men el­lers er bi­len in­tu­i­tiv at be­tje­ne. Der er et pænt ud­valg af mo­to­rer, og en mu­lig­hed er at væl­ge den nye plug-in hy­brid, som ik­ke er ret me­get dy­re­re end di­e­sel­ver­sio­ner­ne, der har 190 el­ler 225 hk. Pro­ble­met med den ek­stra mil­jø­ven­li­ge mo­del er, at der er ek­stremt lang le­ve­rings­tid på den­ne. Die­selva­ri­an­ter­ne fejl­er dog in­gen­ting og er bå­de kraft­ful­de og øko­no­mi­ske, selv om de må­ske ik­ke hø­rer til de mest støjsva­ge. Al­le XC har høj kom­fort, for kø­re­e­gen­ska­ber­ne er langt­fra ud­lagt til sjov og bal­la­de, og det be­ty­der desvær­re, at sty­re­tø­jet er lidt til den upræ­ci­se si­de. Pri­sen for en 190 hk di­e­sel på 661.000 kr. er og­så gan­ske ri­me­lig. Den stilsik­re fir­ma­bil Den nye In­sig­nia er det tysk-fran­ske mær­kes co­me­ba­ck i den pre­sti­ge­fyld­te fir­ma­bils­klas­se. In­sig­nia for­ny­er mær­kets ud­tryk og er sam­ti­dig et klas­sisk bud på den sto­re, kom­fortab­le rej­se­vogn med mas­ser af plads til sto­re arm­be­væ­gel­ser. På plus­si­den tæl­ler et bredt pro­gram af mo­der­ne mo­to­rer og mu­lig­hed for Opel-spe­ci­a­li­te­ter som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.