Bru­nel­lo - kon­gen af san­giove­se

399,95,Theis Vi­ne Rød­vin fra Bru­nel­lo by­der på saf­tig ele­gan­ce, der pas­ser per­fekt til ef­ter­å­rets ret­ter.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

ik­ke så langt fra Si­e­na, lig­ger by­en Mon­talci­no. Som så man­ge an­dre små­by­er be­fin­der den sig på top­pen af en bak­ke, der for­ment­lig har væ­ret be­bo­et si­den etru­sker­ne. I mid­delal­de­ren var by­en fyldt af gar­ve­ri­er og kendt for si­ne læ­der­pro­duk­ter, men nu om da­ge er det en an­den gar­ve­sy­re, der gør by­en og kom­mu­nen ver­dens­be­rømt, nem­lig tan­ni­ner­ne i rød­vi­nen Bru­nel­lo di Mon­talci­no. Bru­nel­lo er nav­net på den lo­ka­le san­giove­se-klon, der og­så kal­des san­giove­se gros­so. Det hed­der den pga. sit tyk­ke skind og det er må­ske især det, der gør at bru­nel­lo-vi­ne ad­skil­ler sig fra de an­dre toscan­ske san­giove­se-vi­ne fra Chi­an­to og Chi­an­ti Clas­si­co. Først­nævn­te le­ve­rer pri­mært lidt tynd­be­ne­de hver­dags­vi­ne og fra sidst­nævn­te kom­mer saf­ti­ge vi­ne med en grunds­mag af blod, bark og rust, sam­men med en mar­kant sy­re. Det kan bru­nel­lo og­så le­ve­re, men of­te sup­ple­ret af kom­plek­se no­ter af jord, svam­pe, vi­ol cho­ko­la­de og læ­der. Der er med an­dre ord et ek­stra gear af kom­plek­si­tet på bru­nel­lo, sam­men­lig­net med an­dre ita­li­en­ske vi­ne på san­giove­se, hvis navn i øv­rigt be­ty­der "Jupi­ters blod".

vi skyl­der æren for de for­nem­me vi­ne fra Mon­talci­no. Det he­le be­gynd­te med Cle­men­te San­ti, der var ud­dan­net far­ma­ceut men fandt in­ter­es­se for land­brug og vin om­kring 1820. På fa­mi­li­ens land­sted "Il Grep­po" plan­te­de han ud­valg­te vin­stok­ke og eks­pe­ri­men­te­re­de med nye må­der at la­ve vin på. I 1865 kun­ne han præ­sen­te­re en vin med nav­net Bru­nel­lo di Mon­talci­no, en pro­to­ty­pe for den bru­nel­lo, vi ken­der i dag. Det var Cle­men­tes bar­ne­barn, Fer­rucio Biondi-San­ti, der for al­vor fik ud­vik­let vi­nen. For at und­gå den fryg­te­de vin­pe­st (phyl­loxe­ra) ar­bej­de­de han med selek­te­ring af vin­stok­ke og fik i den pro­ces iso­le­ret en sær­lig klon af san­giove­se. Han eks­pe­ri­men­te­re­de og­så med lang ma­ce­ra­tion for at træk­ke aro­ma­er ud i mo­sten og af­prø­ve­de lag­ring på træ­fa­de for at til­fø­je vi­nen me­re struk­tur. I 1888 så den før­ste "rig­ti­ge" bru­nel­lo da­gens lys og Fer­rucio er i dag an­er­kendt som op­fin­de­ren af vi­nen bru­nel­lo. Hu­set BiondiSan­ti ek­si­ste­rer sta­dig og la­ver glim­ren­de vi­ne i tra­di­tio­nel stil, der ty­pisk kræ­ver nog­le år på ba­gen, in­den de for al­vor be­gyn­der at fol­de sig ud. Og fra at væ­re den ene­ste bru­nel­lo-pro­du­cent over­ho­ve­det, de­ler Biondi-San­ti nu op­ga­ven med over hund­re­de an­dre pro­du­cen­ter, der hvert år pro­du­ce­rer me­re end 9 mil­li­o­ner fla­sker.

in­den vin­ver­de­nen for al­vor fik øj­ne­ne op for bru­nel­lo, men nu er vi­ne­ne el­sket af bå­de ita­li­e­ner­ne selv og re­sten af vin­ver­de­nen. Især ame­ri­ka­ner­ne har ka­stet de­res kær­lig­hed på vi­nen, og im­por­te­rer he­le 25 pct. af pro­duk­tio­nen

er der knald på bru­nel­lo. Vi­nen skal væ­re mindst fem år gam­mel, in­den den må sæl­ges, her­af skal mindst to år til­brin­ges på fad. Vi­ne­ne har godt med bå­de sy­re og tan­nin og af­hæn­gigt af fad­lag­rin­gen er det rustik­ke vi­ne med va­ri­e­ren­de fed­me. Den tra­di­tio­nel­le bru­nel­lo stil er lag­ring på sto­re fa­de af sla­vonsk eg, men nog­le pro­du­cen­ter lag­rer på små fran­ske "bar­riques", hvil­ket blød­gø­rer vi­ne­ne me­re. Uan­set me­to­den er der mas­ser af struk­tur til at mat­che ef­ter­å­rets køk­ken, bå­de sim­remad, gry­de­ret­ter og vildt. Gris, bå­de vild som tam, mat­cher godt med bru­nel­lo, hvor kom­bi­na­tio­nen af sy­re, al­ko­hol og tan­nin pas­ser godt til fe­de ud­skæ­rin­ger, f.eks. svi­ne­bryst el­ler skank.

Ung bru­nel­lo kan godt væ­re en barsk op­le­vel­se og vi­ne­ne, især de dy­re­re, er bedst tjent med lidt al­der. Tå­l­mod be­løn­nes med an­dre ord, men kan du ik­ke ven­te, er det en god idé at de­kan­te­re vi­ne­ne, og ger­ne over nog­le ti­mer.

Og har du først få­et smag for de kry­dre­de, mod­ne vi­ne fra Tosca­nas bak­ker, er du nok "hoo­k­ed" frem­over. Her kom­mer fem bud på go­de bru­nel­lo­er.

Pris: For­hand­ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.