Gå på svam­pej­agt der­hjem­me

Det er nemt at dyr­ke svam­pe i pri­va­ten. Her gu­i­der svam­pe­eks­pert Kristoffer Preut­hun Møl­ler dig til, hvor­dan du nemt kan la­ve din egen pro­duk­tion af spi­sesvam­pe.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Svam­pe­en­tu­si­ast og jord­brugs­tek­no­log hos Aqua Na­tur­fags­cen­ter Kristoffer Preut­hun Møl­ler for­kla­rer her, hvor­dan du ved hjælp af helt simp­le ma­te­ri­a­ler selv kan la­ve din egen lil­le svam­pe­farm. Det før­ste skridt »For at kom­me i gang med at dyr­ke svam­pe, skal man bru­ge my­ce­li­um. Det kan man nemt kø­be på net­tet for 60 til 70 kr. for en klump. My­ce­li­um er sel­ve svam­pen. Man kan se så­dan på det, at my­ce­li­et er et træ, og at svam­pe­ne er frug­ten, man pluk­ker,« si­ger Kristoffer Preut­hun Møl­ler og for­kla­rer, hvor­dan man kan få sit my­ce­li­um til at vok­se:

»Vil man ha­ve me­re my­ce­li­um, end man har købt, så kan man dan­ne me­re ved at an­ven­de pap, kaf­fe­grums el­ler fug­le­frø som vækst­me­die – man kan med for­del og­så blan­de ma­te­ri­a­ler­ne. Det kræ­ver ste­ri­le for­hold at dyr­ke svam­pe, da der er an­dre svam­pe­spo­rer i luf­ten, som vil kun­ne dan­ne ko­lo­ni i vækst­me­di­et, hvis ik­ke det hol­des ste­rilt. Alt skal væ­re rent og kogt af, in­den svam­pen – alt­så my­ce­li­et – bli­ver po­det på ma­te­ri­a­let, så det kan vok­se og ud­vik­le sig.«

Det er i sig selv gan­ske en­kelt at dyr­ke svam­pe, me­ner Kristoffer Preut­hun Møl­ler.

»Man kan bru­ge et styk­ke bøl­ge­pap, som man skol­der. Der­ef­ter kan man put­te my­ce­li­um på, rul­le pap­pen sam­men og put­te det i et lil­le glas, som man dæk­ker med no­get, det kan ån­de igen­nem. Det kan væ­re filt, toilet­pa­pir el­ler køk­ken- rul­le. Pap­pet skal fug­tes in­di­mel­lem med få drå­ber vand. Man kan og­så po­de fug­le­frø­e­ne med my­ce­li­um og så rul­le det ind i pap­pet.«

Man be­hø­ver ik­ke væ­re gart­ner for at dyr­ke svam­pe. God hy­giej­ne og ple­je er nok.

»Man skal ik­ke pas­se og ple­je det sær­lig me­get. Det skal fug­tes lidt, men el­lers pas­ser det sig selv,« si­ger Kristoffer Preut­hun Møl­ler, som sam­men­lig­ner my­ce­li­um med pas­nin­gen af en sur­dej:

»Det er en or­ga­nis­me, man hol­der ved li­ge og kan vi­dere­fø­re.« Svam­pe­pro­duk­tio­nen My­ce­li­et er klar til at dan­ne svam­pe, når pap­pen be­gyn­der at få "hår".

»Når pap­pen be­gyn­der at få "hår", kan man be­gyn­de at fodre med kaf­fe­grums. Kaf­fe­grum­sen bli­ver til en hvid mas­se, som lø­ben­de skal ha­ve me­re kaf­fe­grums og lidt væ­ske. I lø­bet af nog­le uger kan man se, at svam­pen bre­der sig i "gro­me­die",« si­ger Kristoffer Preut­hun Møl­ler.

Svam­pe­en­tu­si­a­sten for­kla­rer, at man kan kom­me "gro­me­di­et" i en po­se, og at man, når man kan se, at svam­pen er ved at bre­de sig til­stræk­ke­ligt de­r­in­de, skal prik­ke hul­ler i po­sen.

»I lø­bet af kort tid be­gyn­der svam­pen at sæt­te frugt, som man kan pluk­ke lø­ben­de.« Hvad kan man dyr­ke? Der er nog­le svam­pe, som ik­ke kan dyr­kes, og som vi der­for skal ud og fin­de i na­tu­ren.

»Det er stor for­skel på svam­pe og de­res må­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.