Rul­len­de be­red­skab kan be­hand­le 40 pa­tien­ter ad gan­gen

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Red­nings­ud­styr: Som føl­ge af det æn­dre­de trus­sels­bil­le­de i Eu­ro­pa har Re­gion Ho­vedsta­dens Akut­be­red­skab købt to nye mo­bi­le be­hand­lings­plad­ser, der bl.a. skal bru­ges ved hæn­del­ser med man­ge til­ska­de­kom­ne.

»Tid er en kri­tisk fak­tor ved liv­stru­en­de ska­der. Når antallet af til­ska­de­kom­ne over­sti­ger am­bu­lan­ce­ka­pa­ci­te­ten, er der be­hov for at kun­ne ud­fø­re liv­red­den­de be­hand­ling på ska­de­ste­det. Vi har hidtil væ­ret af­hæn­gi­ge af be­hand­lings­plads­ud­styr fra Be­red­skabs­sty­rel­sen og Ho­vedsta­dens Be­red­skab, men vi har nu helt mo­der­ne ud­styr, som er til­gæn­ge­ligt for os hur­tigt,« si­ger læ­ge­fag­lig chef i Akut­be­red­ska­bet Peter Ber­lac.

Be­hand­lings­plad­ser­ne be­står af 17 me­ter lan­ge og 30 tons tun­ge last­bi­ler med hver to sto­re tel­te på 46 kva­drat­me­ter. Til­sam­men ud­gør hver plads over 130 kva­drat­me­ter be­hand­lings­plads un­der tag, hvor man kan be­hand­le op til 40 pa­tien­ter på sam­me tid uan­set vej­r­for­hold.

De nye be­hand­lings­plad­ser kan pak­kes op og ned på 6-8 mi­nut­ter for­u­den op­sæt­ning af tel­te og er klar til at mod­ta­ge pa­tien­ter til be­hand­ling in­den for et kvar­ter, ef­ter de an­kom­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.