Ube­ha­ge­lig lyd­op­ta­gel­se fra mystisk sag er kom­met frem

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En sag ame­ri­kan­ske diplo­ma­ter, der har hørt hø­je ly­de og få­et ska­der i Cu­ba, har de se­ne­ste må­ne­der mysti­fi­ce­ret myn­dig­he­der og me­di­er. Nyheds­bu­reau­et AP har nu frem­lagt en op­ta­gel­se af en ube­ha­ge­lig lyd, som nog­le me­d­ar­bej­de­re an­gi­ve­ligt har hørt. De be­ret­ter, at ly­den ram­te dem med me­get høj styr­ke. 22 per­so­ner med til­knyt­ning til USA’s re­præ­sen­ta­tion i Cu­ba har få­et hø­re- el­ler hjer­neska­der un­der de­res op­hold i lan­det. Ik­ke al­le har dog hørt ly­de. USA har kri­ti­se­ret Cu­ba for ik­ke at be­skyt­te ame­ri­kan­ske me­d­ar­bej­de­re og bad i be­gyn­del­sen af ok­to­ber 15 diplo­ma­ter fra Cu­bas am­bas­sa­de i Was­hin­g­ton om at for­la­de lan­det.

Cu­ba:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.