Kri­tik af DF’s nej til ind­føds­ret

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Stats­bor­ger­skab: Ven­stres ind­føds­retsord­fø­rer, Jan E. Jør­gen­sen, for­står ik­ke, at Dansk Fol­ke­par­ti igen af­vi­ser at gi­ve ind­føds­ret til ud­læn­din­ge. Det si­ger Jan E. Jør­gen­sen, før DF fre­dag for an­den gang stem­te nej til re­ge­rin­gens lov­for­slag om ind­føds­ret, der gi­ver stats­bor­ger­skab til ud­læn­din­ge.

»Vi har la­vet go­de og stren­ge kri­te­ri­er for at få dansk stats­bor­ger­skab. Det er en ga­ve, man får, når man er ble­vet vel­in­te­gre­ret i Dan­mark: kan det dan­ske sprog, har bi­dra­get til sam­fun­det med ar­bej­de. De kri­te­ri­er tro­e­de vi egent­lig, at Dansk Fol­ke­par­ti var gla­de for,« si­ger Jan E. Jør­gen­sen.

Der er dog et stort po­li­tisk fler­tal, der støt­ter lov­for­sla­get, selv om Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke bak­ker op. Det gi­ver dansk stats­bor­ger­skab til 3.185 ud­læn­din­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.