Pe­ter Aal­bæk Jen­sen må stop­pe si­ne bag­dels­klask på Zen­tro­pa

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Virk­som­heds­kul­tu­ren i Zen­tro­pa skal om­læg­ges. Det er slå­et fast efter et mø­de mel­lem le­del­sen og fhv. di­rek­tør og stif­ter Pe­ter Aal­bæk Jen­sen, som nu må om­læg­ge sin om­gangs­form. De num­se­klask, som fo­re­ta­gen­dets prak­ti­kan­ter, de så­kald­te småt­ter, en­gang kun­ne til­de­les som straf for be­gå­e­de fejl, er nu ik­ke læn­ge­re til­ladt.

Det med­del­er sel­ska­bet i en pres­se­med­del­el­se.

»Zen­tro­pas le­del­se og Pe­ter Aal­bæk har af­holdt et mø­de om, hvor­dan le­del­sen øn­sker at ar­bejds­mil­jø­et og om­gangs­for­men skal væ­re på Zen­tro­pa. Der er op­nå­et enig­hed om, at le­del­sen fast­læg­ger den frem­ti­di­ge linje for virk­som­he­dens ar­bejds­mil­jø, og at al­le me­d­ar­bej­de­re er un­der­lagt og skal respek­te­re den­ne. Det skal ik­ke væ­re en kul­tur på Zen­tro­pa at gi­ve el­ler mod­ta­ge klask som be­løn­ning el­ler straf, uan­set om det for al­le par-

Film:

ter op­le­ves som sjovt,« hed­der det.

Der er og­så lagt op til, at fo­re­ta­gen­det vil se bag­ud og ef­ter­ra­tio­na­li­se­re.

»Hvis no­gen tid­li­ge­re, nu el­ler i frem­ti­den op­le­ver, at det er ube­ha­ge­ligt at væ­re på Zen­tro­pa, på grund af aspek­ter som ved­rø­rer ar­bejds­mil­jø­et el­ler kul­tu­ren, så vil vi ger­ne in­vi­te­re til en di­a­log om, hvor­dan vi kan bli­ve bed­re, el­ler hvis det er sket, hvor­dan vi kun­ne ha­ve ta­get bed­re an­svar i den på­gæl­den­de si­tu­a­tion. Vi har al­le et an­svar, og det vil vi væ­re me­re ty­de­li­ge om­kring.«

Pe­ter Aal­bæk Jen­sen er for længst trå­dt ud af Zen­tro­pas le­del­se. Tid­li­ge­re på ugen lo­ve­de Zen­tro­pa den sven­ske sam­ar­bejds­part­ner Film i Väst, at Pe­ter Aal­bæk ik­ke læn­ge­re med­vir­ker i pro­duk­tio­nen af film, der op­ta­ges hos dem. Det skyl­des ”Ålens” ud­ta­lel­ser til sven­ske me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.