3

Rester­ne af Mu­ren ved East Si­de Gal­le­ry er ble­vet et val­fart­s­sted for turi­ster, her­un­der og­så bud­dhi­sti­ske mun­ke. Hvis man vil til­brin­ge et døgn i DDR, så tjek ind på Ostel. De bru­ne og or­an­ge far­ve­to­ner do­mi­ne­rer det stormøn­stre­de ta­pet bag Erich Ho­necke

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

I den nord­ve­st­li­ge del af Pren­zlau­er Berg lig­ger Mau­er­park, et langt, smalt styk­ke jord i det tid­li­ge­re in­gen­mandsland mel­lem øst og vest. Her er næ­sten in­gen træ­er til at ka­ste skyg­ge på en varm som­mer­dag, men ik­ke de­sto min­dre er her mas­ser af liv. Pun­ke­re, jog­ge­re, par med bar­ne­vog­ne og hunde, der får da­gens mo­tion ved at ja­ge en fris­bee. Ba­sket­ball og li­vemu­sik blan­der sig med duf­ten af grill, og ivri­ge en­tre­pre­nø­rer og mo­bi­le dj’s sør­ger for kol­de øl­ler og mu­sik. Hver søn­dag er der ka­ra­o­ke i The Bear­pit, som er et am­fi­te­a­ter midt i par­ken; al­le kan del­ta­ge, og al­le får be­gej­stre­ret ap­plaus. Des­u­den er her hver søn­dag by­ens liv­lig­ste lop­pe­mar­ked, hvor der bl.a. sæl­ges DDR-me­mora­bi­lia. flo­h­mark­tim­mau­er­park.de I 1966 be­gynd­te Øst­tys­kland at byg­ge BT6-vagt­tår­ne langs mu­ren, hvor­fra græn­se­vag­ter kun­ne over­vå­ge græn­sen. Ved Mu­rens fald var der me­re end 200 vagt­tår­ne, hvor­fra sol­da­ter fra Øst­ber­lin over­vå­ge­de Mu­ren, men tår­net ved Pots­da­mer Platz er det ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de af sin slags. Hvis man rin­ger i for­vej­en, kan man få lov til at kom­me op i det – dog maks. tre-fi­re per­so­ner ad gan­gen. Er­na-Ber­ger-Stras­se. ber­linwal­le­xpo.de Ber­li­ner Un­terwel­ten Ber­li­ner Un­terwel­ten ud­for­sker Berl­ins un­der­ver­den. Un­der ga­de­plan vid­ner un­derjor­di­ske bun­ke­re, gang­sy­ste­mer, kir­ke­går­de, be­skyt­tel­ses­rum, am­mu­ni­tions­lag­re og for­lad­te, glem­te ba­ne­går­de om by­ens tur­bu­len­te hi­sto­rie: na­zi­ster­ne, uden­land­ske trop­per, DDR-re­ge­rin­gen, spio­ner på beg­ge si­de af Mu­ren og øst­eu­ro­pæ­e­re på flugt har al­le ty­et til den un­derjor­di­ske ver­den.

Fem tu­re til for­skel­li­ge de­le af Berl­ins un­derjor­di­ske ver­den ud­by­des fast, og i for­e­nin­gens ho­ved­kvar­ter, en bun­ker ved Ges­und­brun­nen, kan man få et over­blik over Berl­ins un­derjor­di­ske ver­den og de tu­re, man kan kom­me på. For­e­nin­gens man­ge fri­vil­li­ge ar­bej­der lø­ben­de med at fin­de an­dre un­derjor­di­ske at­trak­tio­ner og gø­re dem til­gæn­ge­li­ge for of­fent­lig­he­den. Der er gu­i­de­de tu­re på en­gelsk fle­re ste­der i by­en, og de fle­ste star­ter ved de­res ho­ved­kvar­ter ved Ges­und­brun­nen.

Der kan væ­re bå­de koldt, klamt og svært frem­kom­me­ligt un­der jor­den, så tag en god jak­ke, en lom­me­lyg­te og godt fodtøj med. Det er des­u­den GO­DE RÅD TIL REJ­SEN

East Si­de Gal­le­ry Check­po­int Char­lie Mau­er­park DDR-vagt­tår­net

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.