Et fan­ta­stisk or­gan med dob­belt-tur­bo

Hjer­tet er din mo­tor. En tur­bo­la­det dob­belt­pum­pen­de mu­skel, som slår me­re end 36 mil­li­o­ner gan­ge om året.

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Hvis du knyt­ter hæn­der­ne og hol­der dem imod hin­an­den, har du stør­rel­sen på hjer­tet. Mo­to­ren, som hol­der dig i li­ve, ar­bej­der ut­ræt­te­ligt, og på un­der et mi­nut pum­per den blod ud til hver ene­ste cel­le i din krop. Hjer­tet ve­jer et sted mel­lem 220 og 340 gram – det ve­jer mest hos en mand. Dets ene­ste for­mål er at pres­se blo­det igen­nem kredslø­bet, som for­sy­ner di­ne or­ga­ner med livsvig­tig oxy­gen og an­dre næ­rings­stof­fer.

Hjer­tet fun­ge­rer som en dob­belt­pum­pe. Dets høj­re halv­del sen­der oxy­gen­fat­tigt blod til lun­ger­ne. Her skil­ler blo­det sig af med kul­dioxid og op­ta­ger frisk oxy­gen, som du har ind­ta­get ved vej­rtræk­ning. Og nu bli­ver det fri­ske, oxy­gen­ri­ge blod ført til hjer­tets ven­stre halv­del. Den­ne »hjer­te-til­lun­ge-til-hjer­te «-tur kal­des for lun­ge­kreds- lø­bet. Den ven­stre si­de af hjer­tet pum­per der­ef­ter det­te oxy­gen­ri­ge blod ud til al­le or­ga­ner i krop­pen, uden om lun­ger­ne. Hjer­nen, hu­den, mus­k­ler­ne, mil­ten – alt for­sy­nes med blod, og der­med og­så oxy­gen, tak­ket væ­re dit hjer­te.

Og­så hjer­temus­k­len har brug for oxy­gen og an­dre næ­rings­stof­fer for at kun­ne fort­sæt­te med at slå. Det får den gen­nem krans­pulsår­er­ne. Dis­se vig­ti­ge ar­te­ri­er er imid­ler­tid me­get smal­le, mel­lem 1,7 og 2,2 mm i di­a­me­ter, og bli­ver de til­stop­pet med f.eks. ko­leste­rol el­ler an­dre fed­t­af­lej­rin­ger, stop­per hjer­tet med at ar­bej­de.

Det re­la­tivt enk­le kon­cept med dob­belt­pum­pe er gan­ske kom­plekst i prak­sis. En ræk­ke ven­ti­ler sty­rer blod­strøm­men til hjer­tets fi­re kam­re og le­der blo­det til de ret­te ve­ner og ar­te­ri­er.

»Nog­le fø­ler og­så smer­ter mel­lem skul­der­bla­de­ne, i ma­ven el­ler kæ­ben«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.