Im­mun­sy­ste­met

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Selv om det rø­de blod, der lø­ber i vo­res krop, er su­per­stjer­nen i im­mun­sy­ste­met, er den gen­nem­sig­ti­ge lym­fe­væ­ske li­ge så vig­tig. Den har sit eget net­værk i krop­pen, som føl­ger blod­ba­nen og sør­ger for trans­port af blandt an­det for­dø­jet fedt og im­mun­cel­ler.

Mil­ten

Ren­ser blo­det for frem­me­de sub­stan­ser, or­ga­nis­mer, par­tik­ler og ska­de­de el­ler gam­le rø­de blod­le­ge­mer.

Bris­len

Et lil­le or­gan, som sid­der li­ge over hjer­tet, bag ved bryst­be­net. Den læ­rer T-lym­fo­cyt­ter at iden­ti­fi­ce­re og øde­læg­ge spe­ci­fik­ke frem­med­le­ge­mer. Bris­lens ud­vik­ling er di­rek­te re­la­te­ret til hor­moner­ne, og den mest ak­tiv frem til og med pu­ber­te­ten. Der­ef­ter skrum­per den ind og bli­ver min­dre ak­tiv. Man ken­der ik­ke til bris­lens egent­lig funk­tion i krop­pen, men syg­dom i det­te or­gan er knyt­tet til au­toim­mu­ne syg­dom­me.

Mand­ler­ne

Mand­ler­ne be­står af lym­fe­væv i svæl­get og kan ses, når du ga­ber. De ud­gør front­linj­en i for­sva­ret mod syg­doms­frem­kal­den­de or­ga­nis­mer, du indån­der. Men mand­ler­ne kan og­så bli­ve smit­tet selv. Det kan fø­re til be­tæn­del­se, som i nog­le til­fæl­de kan væ­re til­ba­ge­ven­den­de og så plag­somt, at de bli­ver fjer­net. I så fald over­ta­ger an­dre de­le af im­mun­sy­ste­met mand­ler­nes job.

Po­lyp­per

Po­lyp­per er lym­fe­væv/ im­mun­cel­ler i næ­sesvæl­get. De fo­re­kom­mer hyp­pigst hos børn i 3-8-år­sal­de­ren, men kan ses hos børn i al­le al­dre. Po­lyp­per­ne gi­ver os ek­stra be­skyt­tel­se i vo­res før­ste le­ve­år. I nog­le til­fæl­de kan po­lyp­per bli­ve så sto­re, at de fø­rer til dår­lig luft­pas­sa­ge og tæt­hed i næ­sen og kræ­ve ope­ra­tion.

Knog­le­marv

Knog­le­mar­ven ud­gør den in­dre og blø­de del af ske­let­tet. Den er vig­tig, for­di den pro­du­ce­rer vo­res vig­tig­ste cir­ku­le­ren­de cel­ler som rø­de og hvi­de blod­le­ge­mer samt blod­pla­der. De hvi­de blod­le­ge­mer mod­nes til for­skel­li­ge ty­per (f.eks. lym­fo­cyt­ter og neut­ro­fi­ler), som dan­ner grund­la­get i vo­res im­mun­sy­stem.

Lym­feknu­der

Dis­se er små (ca. 1 cm) kug­le­for­me­de knu­der, som er ful­de af ma­kro­fa­ger og lym­fo­cyt­ter. De be­skyt­ter imod in­fek­tio­ner og er of­te knyt­tet sam­men i kæ­der. Vi har lym­feknu­der rundt på ho­ve­d­et, i hal­sen, arm­hu­ler­ne og ly­sken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.