Bi­ny­rer­ne

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Vi har to bi­ny­rer, som er pla­ce­ret over beg­ge ny­rer. Dis­se tri­an­gel­for­me­de kir­t­ler be­står hver af en to cen­ti­me­ter tyk yd­re bark, som pro­du­ce­rer ste­roid­hor­moner som te­stoste­ron, kor­ti­sol og al­doste­ron.

Den el­lip­se­for­me­de in­der­ste del af kir­t­len kal­des bi­ny­re­mar­ven. Her pro­du­ce­res noradre­na­lin og adre­na­lin. Dis­se hor­moner øger blandt an­det hjer­te­fre­kven­sen og blod­tryk. I mar­ven pro­du­ce­res hor­moner, som op­ret­hol­der krop­pens væ­ske­ba­lan­ce og kon­cen­tra­tion af for­skel­li­ge mi­ne­ra­ler og ke­mi­ka­li­er. An­dre hor­moner bi­dra­ger til at om­dan­ne kul­hy­dra­ter til gly­ko­gen, så krop­pen får ener­gi.

Det vel­kend­te »stresshor­mon« kor­ti­sol dan­nes i bi­ny­rer­ne. Bå­de for me­get og for lidt af det­te hor­mon kan fø­re til syg­domstil­stan­de.

Bi­ny­rer­ne er kendt som »kæmp el­ler flygt«kir­t­ler, der sty­rer, hvor­dan vi re­a­ge­rer i stres­se­de si­tu­a­tio­ner. De for­be­re­der krop­pen ved at sen­de stress-sig­na­ler til mus­k­ler­ne, så vi en­ten kan kæm­pe el­ler stik­ke af. Det­te er prak­tisk i aku­t­te si­tu­a­tio­ner og i små do­ser. Og det var livsvig­tigt, den­gang vo­res for­fædre skul­le lø­be fra lø­ver el­ler slås mod fjen­der for at over­le­ve. I dag fø­rer over­be­last­ning af den­ne kir­tel til an­spænd­te mus­k­ler, ned­sat funk­tion i in­dre or­ga­ner og en lang ræk­ke føl­ge­syg­dom­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.