Ma­ve­for­nem­mel­sen

Sådan har bak­te­ri­er­ne ind­fly­del­se på di­ne tan­ker.

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

En af de mest over­ra­sken­de op­da­gel­ser, når det gæl­der tarm­fl­ora­en, er for­bin­del­sen mel­lem dit per­son­li­ge mi­kro­biom og di­ne tan­ker og fø­lel­ser. Der fo­re­går he­le ti­den en tovejskom­mu­ni­ka­tion mel­lem tarm og hjer­ne. Det en­te­ri­ske ner­ve­sy­stem, og­så kendt som »vo­res an­den hjer­ne«, er et kom­plekst net­værk af neu­ro­ner i tar­men, som fun­ge­rer uaf­hæn­gigt af hjer­nen.

Man har fort­sat ik­ke et fuld­stæn­digt over­blik over, hvor­dan mi­kro­ber­ne i tar­men på­vir­ker hjer­nen, men det la­der til, at fle­re for­skel­li­ge me­ka­nis­mer er i sving sam­ti­digt. Forsk­ning vi­ser, at tarm­bak­te­ri­er pro­du­ce­rer en stor an­del af de neu­ro­trans­mit­te­re, der re­gu­le­rer vo­res hu­mør, blandt an­det he­le 95 % af sero­to­ni­net og 50 % af do­pa­mi­net i krop­pen. En­kel­te bak­te­ri­er kan og­så ak­ti­ve­re vagus­ner­ven og der­med kom­mu­ni­ke­re di­rek­te med hjer­nen. På den må­de sti­mu­le­rer bak­te­ri­er­ne pro­duk­tio­nen af an­dre hu­mør­re­gu­le­ren­de hor­moner, blandt an­det trans­mit­ter­sub­stan­sen gam­ma-ami­nos­mør­sy­re (GABA). La­ve ni­veau­er af neu­ro­trans­mit­te­re som sero­to­nin og do­pa­min for­bin­des med li­del­ser som angst og de­pres­sion, og for­ske­re un­der­sø­ger nu mu­lig­he­den for at be­hand­le dis­se li­del­ser ved at re­gu­le­re pa­tien­ter­nes tarm­fl­ora.

I for­søg, hvor man un­der­sø­ger tarm­fl­ora­ens på­virk­ning på vo­res op­før­sel, har for­ske­re ud­ført fle­re stu­di­er på mus. Blandt an­det har man av­let bak­te­ri­e­frie mus i ste­ri­le om­gi­vel­ser for at und­gå, at de dan­ne­de de­res eget mi­kro­biom. De bak­te­ri­e­frie mus vi­ste ef­ter­hån­den ty­de­li­ge tegn på angst og/el­ler de­pres­sion, og i en­kel­te til­fæl­de ud­vik­let de til­med au­ti­sti­ske træk. Men når for­sker­ne be­hand­le­de mu­se­ne med for­skel­li­ge stam­mer af tarm­bak­te­ri­er, be­gynd­te de til­sy­ne­la­den­de at op­fø­re sig nor­malt. Selv om der er stor for­skel på men­ne­sker og mus, er dis­se stu­di­er me­get loven­de. Fak­tisk spår for­sker­ne, at der i nær fremtid vil kom­me en helt ny ge­ne­ra­tion af pro­bi­o­ti­ske me­di­cin kal­det psy­ko­bi­o­ti­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.