Di­a­be­tes og træ­ning

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Træ­ning kan gi­ve ud­s­ving i blod­suk­ke­ret, men det­te er min­dre dra­stisk hos per­so­ner med di­a­be­tes ty­pe 2 end hos dem med ty­pe 1. Lavt blod­suk­ker (hypog­lykæ­mi) fo­re­kom­mer, for­di mus­k­ler­ne bru­ger gluko­se som ener­gi, og krop­pen bli­ver me­re føl­som over for in­sulin. Højt blod­suk­ker (hy­perg­lykæ­mi) kan ud­lø­ses af an­dre hor­moner, f.eks. adre­na­lin, som fri­gi­ves un­der træ­ning.

For at op­ret­hol­de et sta­bilt blod­suk­ker­ni­veau hos di­a­be­tes 1-pa­tien­ter skal der væ­re ba­lan­ce mel­lem in­sulin­do­sis, mad- og væ­ske­ind­tag, træ­nings­mæng­de samt ta­ges hen­syn til yd­re fak­to­rer som tem­pe­ra­tur. Di­a­be­tes er for­skel­lig, og hvert in­di­vid re­a­ge­rer for­skel­ligt på træ­ning, men fy­sisk ak­ti­vi­tet kan bi­dra­ge til at for­bed­re blod­suk­ker­kon­trol­len og gi­ve en me­re ef­fek­tiv ud­nyt­tel­se af in­suli­net.

Cyk­ling er en fy­sisk kræ­ven­de ud­hol­den­heds­sport, og Team No­vo Nor­dic, et cy­kel­hold, hvor al­le har di­a­be­tes, skal he­le ti­den over­vå­ge blod­suk­ke­ret før, un­der og ef­ter et løb med en gluko­se­mo­ni­tor. Cy­kel­ryt­ter­ne skal spi­se godt med kul­hy­dra­ter in­den et løb og sør­ge for at drik­ke kul­hy­dratdrik ef­ter. Og un­der lø­bet skal de of­te kon­trol­le­re de­res blod­suk­ker. Er blod­suk­ke­ret over græn­sen, kan de ta­ge me­di­cin for at sæn­ke det, og er ni­veau­et un­der, skal de ind­ta­ge kul­hy­dra­trig mad el­ler væ­ske for at få det op igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.