Vi kan fup­pe hjer­nen

Lær den ik­ke at bli­ve ban­ge!

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

Nog­le for­mer for angst er let­te­re at le­ve med end an­dre. Fo­bi for fla­ger­mus (kiro­p­to­fo­bi) er ek­sem­pel­vis ik­ke no­get, der er næv­ne­vær­digt hæm­men­de i hver­da­gen. So­ci­al angst vil der­i­mod med­fø­re sto­re pro­ble­mer, for­di det nor­malt vil om­fat­te und­gå­el­se af angst­pro­vo­ke­ren­de si­tu­a­tio­ner.

Der fin­des fle­re be­hand­lings­me­to­der for bå­de fo­bi og angst. Den mest al­min­de­li­ge er sam­ta­le­te­ra­pi som kog­ni­tiv ad­færds­te­ra­pi og eks­po­ne­rings­te­ra­pi. Her er må­let, at læ­re hjer­nen an­dre må­der at re­spon­de­re på. Te­ra­pi­en går ud på at læ­re pa­tien­ten at as­so­ci­e­re det, der væk­ker angst­fø­lel­sen, med me­re po­si­ti­ve, ra­tio­nel­le tan­ker, så ang­sten grad­vist dæm­pes.

En an­den me­to­de går ud på at nar­re hjer­nen til at be­hand­le sig selv. Il­lu­sio­ni­sten og hyp­no­ti­sø­ren Der­ren Brown gen­nem­før­te et eks­pe­ri­ment som en del af Tv-pro­gram­met Fear and Faith, hvor del­ta­ge­re med for­skel­li­ge fo­bi­er fik lov at prø­ve en ny vi­dun­der­kur ved navn Ru­my­odin. En af del­ta­ger­ne var ræd­sels­sla­gen for høj­der, men for­må­e­de at sid­de på ge­læn­de­ret på en høj bro. En an­den per­son med so­ci­al angst gik til op­ta­gel­ses­prø­ve. Ef­ter­føl­gen­de blev det så af­slø­ret, at Ru­my­odin slet ik­ke fand­tes, og at del­ta­ger­ne blot hav­de få­et en salt­op­løs­ning og suk­ker­pil­ler.

Dis­se utro­li­ge re­sul­ta­ter de­mon­stre­rer pla­ce­bo­ef­fek­ten: at en falsk be­hand­ling kan ha­ve over­ra­sken­de godt re­sul­tat. For­ske­re ar­bej­der da og­så på at fin­de nye må­der at ud­nyt­te den­ne ef­fekt på, bå­de når det gæl­der psy­ki­ske og fy­si­ske be­hand­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.