Be­hand­ling af angst

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

Eks­po­ne­rings­te­ra­pi

Ved eks­po­ne­rings­te­ra­pi eks­po­ne­res pa­tien­ten grad­vist for sin fo­bi. Pa­tien­ten ran­ge­rer si­tu­a­tio­ner fra mindst til mest fryg­tind­g­y­den­de. En per­son med arak­no­fo­bi ran­ge­rer må­ske det at tæn­ke på ed­der­kop­per ne­derst, mens det at hol­de en ed­der­kop i hån­den ran­ge­res som det mest fryg­tind­g­y­den­de. Pa­tien­ten sam­ar­bej­der med en psy­ko­log for grad­vist at ar­bej­de sig igen­nem li­sten. Der an­ven­des af­slap­nings­ø­vel­ser og lig­nen­de, indtil pa­tien­ten fø­ler sig klar til at gå vi­de­re. På den må­de læ­rer pa­tien­tens hjer­ne at as­so­ci­e­re de fryg­tind­g­y­den­de si­tu­a­tio­ner med at væ­re af­slap­pet, så ang­sten re­du­ce­res.

Kog­ni­tiv ad­færds­te­ra­pi

Må­let med kog­ni­tiv ad­færds­te­ra­pi (KAT) er at æn­dre vo­res må­de at tæn­ke på i for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner. Tan­ken er, at angst skyl­des pa­tien­tens ne­ga­ti­ve for­tolk­ning af tid­li­ge­re hæn­del­ser, ik­ke hæn­del­ser­ne i sig selv. KAT er en form for sam­ta­le­te­ra­pi, som hjæl­per pa­tien­ter­ne til at få ind­blik i, hvor­dan de tæn­ker i spe­ci­fik­ke si­tu­a­tio­ner, så de kan er­stat­te be­kym­ring og angst med me­re kon­struk­ti­ve og re­a­li­sti­ske tan­ker. Hjer­nescan­ning af pa­tien­ter in­di­ke­rer, at KAT re­du­ce­rer overak­ti­vi­tet i amyg­da­la og hip­po­cam­pus, som spil­ler vig­ti­ge rol­ler, når ang­sten sæt­ter i gang. Stu­di­er har og­så vist, at KAT er li­ge så ef­fek­tivt som me­di­cin mod fle­re angst­li­del­ser.

Eks­po­ne­rings­te­ra­pi går ud på grad­vist at ud­sæt­te sig for det, man er ban­ge for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.