Pil­ler mod al­der­dom

Kroppen 3 - - Nysgerrig? -

For de fle­ste ly­der en pil­le mod al­der­dom for godt til at væ­re sandt, men for­ske­re, der ar­bej­der på at ud­vik le net­op det­te, er ik­ke eni­ge. To af de bed­ste kan­di­da­ter til at lø­se op­ga­ven er ra­pa­mycin og met­for­min.

Man har læn­ge vidst, at et be­græn­set kal­o­ri­e­ind­tag fø­rer til læn­ge­re liv hos mus, og det er nu lyk­ke­des for­ske­re at iden­ti­fi­ce­re spe­ci­fik­ke ge­ner, som på­vir­ker et net værk,som kal­des TOR (tar­get-of-ra­pa­mycin). Når cel­ler in­de­hol­der mas­ser af næ­rings­stof­fer, sør­ger det­te net værk for vækst. In­de­hol­der de der­i­mod kun få næ­rings­stof­fer, gi­ver det dem be­sked om at re­cir­ku­le­re de­res eg­ne mo­le­ky­ler.

Ra­pa­mycin er et stof, som al­le­re­de an­ven­des, for at und­gå, at en pa­tients krop ik­ke skal af­vi­se trans­plan­te­re­de or­ga­ner. Det ned­sæt­ter ak ti­vi­te­ten i Tor-net­vær­ket, så cel­ler re­cir­ku­le­rer i stør­re grad. Ra­pa­mycin brem­ser al­drings­pro­ces­sen hos orm, flu­er og mus, men er end­nu ik­ke ble­vet til­stræk­ke­ligt te­stet på men­ne­sker.

En an­den »al­der­doms­brem­se« er met­for­min. Det­te stof ned­sæt­ter pro­duk­tio­nen af gluko­se i le­ve­ren og øger gluko­se­op­ta­gel­sen fra blo­det. Stof­fet gi­ves al­le­re­de til di­a­be­tes­pa­tien­ter. For­søg med or­me og mus vi­ser, at met­for­min kan for­læn­ge li­vet og ned­sæt­te fo­re­kom­sten af al­der­s­re­la­te­re­de syg­dom­me hos di­a­be­ti­ke­re. Det er end­nu uvist, om stof­fet har ef­fekt på ra­ske men­ne­sker, og for­ske­re i USA ven­ter utå­l­mo­digt på at fo­re­ta­ge kli­ni­ske for­søg for at fin­de ud af det­te.

»Forsk­ning med or­me og mus vi­ser, at met­for­min kan for­læn­ge li­vet«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.