Blod-hjer­ne-bar­ri­e­ren

Blod-hjer­ne-bar­ri­e­ren er livsvig­tig.

Kroppen 3 - - Indhold -

Hjer­nen er ef­ter man­ges me­ning krop­pens vig­tig­ste or­gan – og det er livsvig­tigt, at den ik­ke bli­ver på­vir­ket af vild­far­ne ke­mi­ka­li­er el­ler ag­gres­si­ve in­fek­tio­ner. For at be­skyt­te ner­ve­cel­ler­ne byg­ger krop­pen en bi­o­lo­gisk væg, som kal­des for blod-hjer­ne-bar­ri­e­ren.

Blodå­rer­ne er krop­pens ho­ved­færds­elsåre, som frag­ter næ­rings­stof­fer og oxy­gen til væ­vet og fjer­ner af­faldspro­duk­ter. Desvær­re kan de og­så frag­te far­li­ge ke­mi­ka­li­er og in­fek­tio­ner. I de fle­ste de­le af krop­pen kan ke­mi­ka­li­er frit be­væ­ge sig gen­nem væg­ge­ne i blodå­rer­ne og læk­ke ud i væ­vet. Hel­dig­vis sker det­te ik­ke i hjer­nen.

For at hin­dre uøn­sket foru­re­net stof i at nå ind i hjer­nen er cel­ler­ne in­de i blodå­rer­ne tæt sam­men­væ­ve­de af net­lig­nen­de trå­de, som for­bin­der mem­bra­nen i én cel­le til mem­bra­nen i næ­ste cel­le. Det­te dan­ner en for­seg­ling, som for­hin­drer læka­ger gen­nem spræk­ker­ne.

Rundt om dis­se cel­ler lig­ger pe­ri­cyt­ter­ne. Det er cel­ler, der kan træk­ke sig sam­men som mus­k­ler, og som sty­rer, hvor me­get blod der pas­se­rer gen­nem årer­ne. Li­ge uden for pe­ri­cyt­ter­ne sen­der en tred­je cel­le­ty­pe, astro­cyt­ter­ne, lan­ge »ar­me « ud. Dis­se ar­me pro­du­ce­rer ke­mi­ka­li­er, som op­ret­hol­der bar­ri­e­ren.

Nog­le sto­re mo­le­ky­ler, f.eks. hor­moner, har brug for at kom­me ind og ud af hjer­nen, og de pas­se­rer igen­nem på om­rå­der, hvor bar­ri­e­ren er sva­ge­re. Et så­dant om­rå­de er »area po­stre­ma«, som er vig­tigt for at op­da­ge gift­stof­fer (tok­si­ner) og re­gi­stre­rer, hvis der er no­get, krop­pen skal skil­le sig af med. Det kal­des og­så for »bræk­cen­tret«, og du kan sik­kert gæt­te, hvad der sker, når det bli­ver ak­ti­ve­ret!

»Blo­det frag­ter vig­ti­ge næ­rings­stof­fer – men kan og­så frag­te stof­fer, som kan ska­de hjer­nen«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.