Cel­ler­ne på tæt hold

Men­ne­ske­krop­pen be­står af om­kring en bil­li­ard cel­ler (en mil­li­on mil­li­ar­der!) – men hvor­dan vir­ker de?

Kroppen 3 - - Indhold -

Cel­ler er liv, og cel­ler le­ver. Du er her, for­di hver ene­ste cel­le i din krop har en sær­lig funk­tion og lø­ser en helt spe­ci­fik op­ga­ve. Der fin­des man­ge for­skel­li­ge cel­le­ty­per, og hver ene­ste af dem ar­bej­der for at hol­de krop­pens funk­tio­ner i or­den. En cel­le er den mind­ste le­ven­de en­hed i krop­pen, som kan op­ret­hol­de en selv­stæn­dig me­ta­bo­lis­me (stof­skif­te). Når cel­ler sæt­tes sam­men i lag el­ler klyn­ger, vil cel­ler med lig­nen­de op­ga­ver imid­ler­tid dan­ne væv som ek­sem­pel­vis hud el­ler mus­k­ler. Der fo­re­går he­le ti­den tu­sind­vis af ke­mi­ske re­ak­tio­ner for at op­ret­hol­de cel­ler­nes funk­tion.

Al­le dy­re­cel­ler in­de­hol­der en ker­ne, der fun­ge­rer som cel­lens kon­trol­cen­ter og gi­ver den be­sked om, hvad den skal gø­re. Cel­le­ker­nen in­de­hol­der og­så cel­lens ge­ne­ti­ske in­for­ma­tion: DNA. Stør­ste­delen af af ma­te­ri­a­let in­de i en cel­le be­står af en gelélig­nen­de sub­stans, som kal­des for cyto­p­las­ma (cyto be­ty­der »cel­le«). Cyto­p­las­ma­et cir­ku­le­rer rundt i cel­len og hol­des på plads af en tynd ud­ven­dig mem­bran, som be­står af to lag. Cyto­p­las­ma­et rum­mer cel­lens for­skel­li­ge or­ga­nel­ler. Det er bit­tes­må en­he­der el­ler struk­tu­rer, f.eks. mi­to­kon­dri­er. Or­ga­nel­ler­ne har for­skel­li­ge op­ga­ver, f.eks. at pro­du­ce­re pro­te­i­ner, cel­lens ho­ved­be­stand­del. Et ty­pisk ek­sem­pel på or­ga­nel­ler er ri­bo­so­mer­ne – tal­ri­ge struk­tu­rer, som en­ten fly­der rundt i cyto­p­las­ma­et el­ler sid­der fast på in­dre mem­bra­ner. Ri­bo­so­mer­ne er uund­vær­li­ge i pro­duk­tio­nen af pro­te­i­ner fra ami­no­sy­rer.

Pro­te­i­ner­ne er es­sen­ti­el­le for at byg­ge nye cel­ler og for ud­fø­rel­sen af de bi­o­ke­mi­ske re­ak­tio­ner, som krop­pen er af­hæn­gig af for at vok­se, ud­vik­le sig, re­pa­re­re sig selv og be­kæm­pe syg­dom­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.