Sådan ar­bej­der mus­k­ler­ne

Vi har brug for vo­res mus­k­ler for at kun­ne fun­ge­re. Men hvor­dan er de sat sam­men – og hvor­dan la­ver de be­væ­gel­se?

Kroppen 3 - - Indhold -

En mu­skel er en sam­ling af væv, som træk­ker sig sam­men og løs­ner sig for at kon­trol­le­re krop­pens be­væ­gel­ser. Vi har tre slags mus­k­ler: glat­te mus­k­ler, hjer­temus­k­ler og ske­let­mus­k­ler. Ske­let­mus­k­ler, som og­så kal­des for tvær­stri­be­de mus­k­ler, er dem, man hyp­pigst for­bin­der med mus­k­ler. De er fæst­net til ske­let­tet med se­ner. Hjer­temus­k­ler­ne hø­rer til hjer­tet og pum­per blod rundt i krop­pen. Og blo­det for­sy­ner de an­dre mus­k­ler med oxy­gen og ener­gi. De glat­te mus­k­ler er først og frem­mest an­svar­li­ge for sam­men­træk­nin­ger i ek­sem­pel­vis blæ­ren, spi­se­rø­ret og tar­men. Dis­se mus­k­ler be­teg­nes of­te som »ik­ke vil­jesty­re­de«, for­di vi har be­græn­set el­ler slet in­gen kon­trol over, hvor­dan de op­fø­rer sig.

Mus­k­ler­ne sty­rer de fle­ste funk­tio­ner i krop­pen som spis­ning, vej­rtræk­ning og be­væ­gel­se. De­res struk­tur er gan­ske kom­pleks, og hver mu­skel be­står af fle­re fi­bre, som sam­ar­bej­der om at gi­ve mu­ske­len styr­ke. Mus­k­ler bli­ver stær­ke­re, når de bli­ver træ­net, og de­res mas­se øges. Un­der sel­ve træ­nin­gen bli­ver mus­k­len fak­tisk ned­brudt en lil­le smu­le og får på­ført ska­de. Og du kan op­le­ve øm­hed og sti­ve mus­k­ler. Men ef­ter træ­nin­gen vil krop­pen re­pa­re­re den­ne lil­le­bit­te ska­de, og mus­k­len bli­ver en smu­le stær­ke­re end før.

Du har me­re end 640 mus­k­ler, som er for­delt over he­le din krop, for at ar­me og ben skal kun­ne be­væ­ge sig, for at kro­p­s­funk­tio­ner­ne skal vir­ke og for at for­me krop­pen, som du ken­der den.

»Mus­k­ler­ne sty­rer de fle­ste funk­tio­ner i krop­pen som spis­ning, vej­rtræk­ning og be­væ­gel­se«

6. Ma­vemus­k­ler­ne Ma­vemus­k­ler­ne støt­ter krop­pens ker­ne og kal­des of­te ker­nemusku­la­tu­ren. De er vig­ti­ge i idræts­gre­ne som ro­ning og yo­ga. 7. Qu­adri­ceps Det­te e den sto­re kød­ful­de mu­skel­grup­pe, som dæk­ker for­si­den og si­der­ne af lå­ret. 8. Sæ­demus­k­ler­ne Kropp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.