Un­der hu­den

Lær me­re om krop­pens stør­ste or­gan.

Kroppen 3 - - Indhold -

Hu­den er det stør­ste or­gan i krop­pen. Den må­ler i gen­nem­snit ca. to kva­drat­me­ter og står for op til 16% af din to­ta­le kro­p­svægt. Du har tre for­skel­li­ge hud­lag: over­hu­den (epi­der­mis), læ­der­hu­den (der­mis) og un­der­hu­den (subcu­tis).

Over­hu­den er det øver­ste, vandtæt­te lag. Ud over at hjæl­pe med at re­gu­le­re kro­p­stem­pe­ra­tu­ren be­skyt­ter over­hu­den dig imod in­fek­tio­ner. Den for­hin­drer virus, bak­te­ri­er og an­dre mi­kro­or­ga­nis­mer i at træn­ge ind i krop­pen. Selv om man of­te si­ger, at over­hu­den be­står af ét lag, så er der egent­lig fem. De øver­ste lag er dø­de ke­rat­in­fyld­te cel­ler. Ke­rat­in er et slags pro­te­in. Det­te hud­lag sør­ger for, at hu­den og krop­pen hol­der på si­ne væ­sker, ud over at det be­skyt­ter det mod mil­jø­et uden­for. Nye hud­cel­ler pro­du­ce­res i la­ve­re lag af over­hu­den, men får de­res næ­ring fra læ­der­hu­den. Hos an­dre ar­ter, f. eks. am­fi­bi­er, be­står over­hu­den kun af le­ven­de hud­cel­ler. Her er hu­den ge­ne­relt gen­nem­træn­ge­lig og fun­ge­rer som et stort vej­rtræk­nings­or­gan.

Over­hu­den har bin­de­væv og ner­ve­en­der, in­de­hol­der hår­sæk­ke, sved­kir­t­ler, lym­fer og blodå­rer. Det øver­ste lag af over­hu­den er ri­flet og tæt for­bun­det med læ­der­hu­den.

Selv om un­der­hu­den egent­lig ik­ke reg­nes som en del af hu­den, er dens op­ga­ve at for­bin­de de øv­re hud­lag med krop­pens un­der­lig­gen­de knog­ler og mus­k­ler. Blodå­rer og ner­ver pas­se­rer igen­nem det­te lag til læ­der­hu­den. Un­der­hu­den er og­så ek­strem vig­tig for at re­gu­le­re kro­p­stem­pe­ra­tu­ren, da den in­de­hol­der 50 % af det iso­le­ren­de kro­p­s­fedt hos en sund vok­sen krop. Men­ne­sket er en af få dy­rear­ter, som har den­ne form for ad­skil­te lag i hu­den.

Hu­den sør­ger ik­ke ale­ne for at be­skyt­te vo­res mus­k­ler, ske­let og in­dre or­ga­ner, men vir­ker og­så som en be­skyt­ten­de bar­ri­e­re for mil­jø­et om­kring os. Tem­pe­ra­tur­re­gu­le­ring, iso­le­ring, ud­skil­lel­se af sved og fø­lesans­ning er blot nog­le få af de man­ge op­ga­ver, vo­res hud ta­ger sig af.

»Hu­den be­står af man­ge fle­re ele­men­ter, end de fle­ste er klar over«

1. Over­hu­den Det øver­ste, be­skyt­ten­de lag. Over­hu­den er vandtæt og be­skyt­ter blandt an­det krop­pen mod Uv-strå­ler, syg­dom­me og de­hy­dre­ring. 2. Læ­der­hu­den Gi­ver næ­ring og bi­dra­ger til at op­ret­hol­de over­hu­den. Her lig­ger hår­rød­der, ner­ve­en­der og sved­kir­t­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.