For­dø­jel­sen

Sådan fun­ge­rer din for­dø­jel­se.

Kroppen 3 - - Indhold -

For­dø­jel­ses­sy­ste­met er en grup­pe or­ga­ner, der be­ar­bej­der mad til ener­gi, som krop­pen kan bru­ge. Det­te uhy­re kom­pli­ce­re­de sy­stem stræk­ker sig he­le vej­en fra mun­den til anus.

De cen­tra­le or­ga­ner i for­dø­jel­ses­sy­ste­met er mun­den, spi­se­rø­ret, ma­ve­sæk­ken, tynd­tar­men, tyktar­men og en­de­tar­men. Hvert or­gan har sin egen spe­ci­fik­ke funk­tion, så krop­pen kan træk­ke så me­get ener­gi og næ­ring ud fra ma­den som mu­ligt. Og så af­falds­stof­fer­ne kan bli­ve ført sik­kert ude af krop­pen. An­dre or­ga­ner som le­ve­ren, bugs­pyt­kir­t­len og gal­de­blæ­ren hjæl­per og­så til med for­dø­jel­ses­pro­ces­sen sam­men med cel­ler i slim­hin­der­ne. Slim­hin­der­ne er krop­pens »in­dre hud«, som dæk­ker og be­skyt­ter al­le hu­le or­ga­ner på in­der­si­den. I tar­me­ne pro­du­ce­rer de et se­kret, som gør, at ma­den gli­der let igen­nem. Mu­skel­sam­men­træk­nin­ger i ma­ve-tarm-ka­na­len (pe­ristal­ti­ske be­væ­gel­ser) bi­dra­ger og­så til at pres­se ma­den igen­nem he­le sy­ste­met.

He­le for­dø­jel­ses­pro­ces­sen star­ter, idet ma­den ind­ta­ges gen­nem mun­den. Når vi tyg­ger ma­den, bli­ver den ned­brudt i min­dre styk­ker og opblø­des af slim og spyt. Al­le­re­de nu star­ter spalt­nin­gen af kul­hy­dra­ter. Når ma­den har pas­se­ret gen­nem svælg og spi­se­rør, bli­ver den lig­gen­de i ma­ve­sæk­ken i op til fi­re ti­mer. Her blan­des den med for­dø­jel­ses­en­zy­mer og ned­bry­des til enk­le­re mo­le­ky­ler. Dis­se mo­le­ky­ler vil der­ef­ter lang­somt for­flyt­te sig ind i tynd­tar­men, hvor den sid­ste fa­se af ke­misk ned­bryd­ning sker. Ma­den, som nu er en fly­den­de, ui­gen­ken­de­lig mas­se, ud­sæt­tes for ma­ve­sy­re og en­zy­mer, som fri­gø­res fra bugs­pyt­kir­tel, le­ver og kir­t­ler i tynd­tar­men. Næ­rings­stof­fer­ne bli­ver her­ef­ter op­ta­get gen­nem tarmvæg­ge­ne og trans­por­te­ret rundt i krop­pen via blo­det.

Når al­le næ­rings­stof­fer fra ma­den er op­ta­get gen­nem tynd­tar­men, vil der al­tid væ­re no­get af­falds­ma­te­ri­a­le, ho­ved­sa­ge­ligt ufor­dø­je­li­ge madre­ster og bak­te­ri­er. Det­te skub­bes vi­de­re ind i tyktar­men, hvor det bli­ver, indtil det for­la­der krop­pen som af­fø­ring.

»Næ­rings­stof­fer bli­ver der­ef­ter op­ta­get gen­nem tarmvæg­ge­ne og trans­por­te­ret rundt i krop­pen«

Tyktar­men I tyktar­men bli­ver af­faldspro­duk­ter­ne lag­ret, indtil det ud­stø­des fra for­dø­jel­ses­sy­ste­met gen­nem rek­tum. Tynd­tar­men Næ­rings­stof­fer, der fri­gi­ves fra ma­den, bli­ver ab­sor­be­ret gen­nem tynd­tarmvæg­gen og ind i blod­ba­nen, så de kan trans­por­te­res til d

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.