Bugs­pyt­kir­t­len

– for­dø­jel­ses­sy­ste­mets ar­bejds­jern Lær, hvor­dan den­ne kir­tel ned­bry­der næ­rings­stof­fer og kon­trol­le­rer blod­suk­ker­ni­veau­et.

Kroppen 3 - - Indhold -

Bugs­pyt­kir­t­len er et cen­tralt or­gan i for­dø­jel­ses­sy­ste­met. Den­ne kir­tel sid­der ved si­den af mil­ten, bag ved ma­ve­sæk­ken og tyktar­men. Hos men­ne­sket har den ho­ved, nak­ke, krop og ha­le. Bugs­pyt­kir­t­len er for­bun­det til den før­ste del af tynd­tar­men, tolv­fin­gertar­men . Og den er og­så koblet til blod­ba­nen gen­nem et rigt net­værk af blodå­rer. Kir­t­lens funk­tio­ner kan bedst be­skri­ves ved at skel­ne mel­lem dens to for­skel­li­ge cel­ler: de en­dokri­ne (til blo­det) og de ekso­kri­ne (til tar­men).

De en­dokri­ne cel­ler fin­des i det, som kal­des for de lan­ger­han­ske øer. Det er hor­mon­pro­du­ce­ren­de om­rå­der (øer) i bugs­pyt­kir­t­len. I en nor­mal bugs­pyt­kir­tel er der om­kring en mil­li­on af dis­se øer, som pro­du­ce­rer hor­moner, der ud­skil­les i blo­det. Hver ø in­de­hol­der for­skel­li­ge cel­ler, heri­blandt de al­fa- og be­ta­cel­ler, som står for stør­ste­delen af cel­leø­er­nes hor­mon­pro­duk­tion. Al­facel­ler­ne ud­skil­ler gluka­gon, mens be­ta­cel­ler­ne pro­du­ce­rer og ud­skil­ler in­sulin. Dis­se to hor­moner har mod­sat virk­ning på krop­pens blod­suk­ker­ni­veau. Gluka­gon øger blod­suk­ke­ret, mens in­sulin sæn­ker det. Al­le de en­dokri­ne cel­ler er i kon­takt med ka­pil­læ­rer, så hor­moner­ne kan fø­res di­rek­te ind i blod­ba­nen. Ud­skil­lel­sen af in­sulin sty­res af en ne­ga­tiv fe­ed­ba­ck-sløj­fe: Højt blod­suk­ker fø­rer til pro­duk­tion af in­sulin, som sæn­ker blod­suk­ker­ni­veau­et, som igen ned­sæt­ter in­sulin­pro­duk­tio­nen. Når dis­se cel­ler ik­ke fun­ge­rer, som de skal, kan hor­mon­ni­veau­et bli­ve for­styr­ret, hvil­ket kan fø­re til for­skel­li­ge li­del­ser. Den mest kend­te er di­a­be­tes. De lan­ger­han­ske øer er og­så an­svar­li­ge for pro­duk­tio­nen af hor­monet so­ma­to­stat­in, som blandt an­det sty­rer næ­rings­op­ta­gel­sen.

De ekso­kri­ne cel­ler ud­skil­ler bugs­pyt med for­skel­li­ge for­dø­jel­ses­en­zy­mer til tar­men. Bugs­pyt­tet fly­der ind i den cen­tra­le del af bugs­pyt­kir­t­len. Her­fra le­des det gen­nem bugs­pyt­ka­na­len og ind til tolv­fin­gertar­men, hvor det hjæl­per til med for­dø­jel­sen. Krop­pen har brug for dis­se en­zy­mer til at kun­ne neut­ra­li­se­re det su­re ma­ve­ind­hold, som kom­mer di­rek­te fra ma­ve­sæk­ken. Og her­u­d­over for­dø­jer en­zy­mer­ne pro­te­i­ner, fedt og kul­hy­dra­ter. Ud­skil­lel­sen af en­zy­mer­ne er sty­ret af en ræk­ke for­skel­li­ge hor­moner som ga­strin, cho­le­cy­stoki­nin og se­kre­tin, som fri­gø­res fra ma­ve­sæk­ken og tolv­fin­gertar­men, når dis­se bli­ver fyldt op af mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.