Sådan fun­ge­rer mil­ten

Den er må­ske ik­ke det mest om­tal­te or­gan, men mil­ten har fak­tisk vig­ti­ge funk­tio­ner, som hjæl­per dig med at hol­de dig sund og rask.

Kroppen 3 - - Indhold -

Mil­tens vig­tig­ste funk­tio­ner er at fjer­ne gam­le blod­cel­ler og be­kæm­pe in­fek­tio­ner. Rø­de blod­le­ge­mer har en gen­nem­snit­lig le­ve­tid på 120 da­ge. De fle­ste er dan­net fra stam­cel­ler i knog­le­mar­ven. Når de rø­de blod­le­ge­mer er »gam­le«, er det mil­tens op­ga­ve at iden­ti­fi­ce­re dem, fil­tre­re dem ud og ned­bry­de dem i min­dre par­tik­ler. De min­dre par­tik­ler bli­ver der­ef­ter sendt til­ba­ge til blod­ba­nen og en­ten re­cir­ku­le­ret el­ler ud­skilt fra krop­pen. Det­te sker i den rø­de pul­pa. Det­te er blod­kar-ri­ge om­rå­der i mil­ten, som ud­gør om­trent 3/4 af den.

Re­sten kal­des for hvid pul­pa og er om­rå­der, som er fyldt med for­skel­li­ge im­mun­cel­ler (f.eks. lym­fo­cyt­ter). De fil­tre­rer og øde­læg­ger pa­to­ge­ner, dvs. syg­doms­frem­kal­den­de mi­kro­or­ga­nis­mer, som har in­va­de­ret krop­pen og cir­ku­le­rer i blo­det. Den hvi­de pul­pa ned­bry­der dem i min­dre par­tik­ler, som krop­pen kan skil­le sig af med.

Mil­ten sid­der un­der de ne­der­ste ri­b­ben på ven­stre si­de af krop­pen. Den er om­gi­vet af en tynd, skør hin­de, som gi­ver den en vis be­skyt­tel­se. Men bil­uheld, idræts­ska­der og knivstik kan fø­re til, at hin­den spræk­ker. I de mest al­vor­li­ge til­fæl­de kan det med­fø­re liv­stru­en­de blod­tab, og så er det nød­ven­digt at fjer­ne mil­ten. Det­te re­du­ce­rer krop­pens ev­ne til at be­kæm­pe in­fek­tio­ner, så man­ge pa­tien­ter, der har få­et fjer­net mil­ten, må re­sten af de­res liv ta­ge an­ti­bi­o­ti­ka for at styr­ke de­res im­mun­for­svar.

»Fjer­nes mil­ten,re­du­ce­res krop­pens ev­ne til at be­kæm­pe in­fek­tio­ner«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.