Hvad er en bums?

Hvor­for får vi bum­ser, og hvad kan vi gø­re ved dem?

Kroppen 3 - - Indhold -

Bum­ser, fi­li­pen­ser, ak­ne – de kan fø­les som vo­res livs for­ban­del­se. Dis­se små hud læ­sio­ner på­vir­ker om­kring 80% af be­folk­nin­gen i al­de­ren 11 til 30 år og duk­ker op, når hår­sæk­ke i hu­den til­stop­pes og bli­ver be­tænd­te. Ak­ne op­træ­der hyp­pigst i an­sig­tet, på ryg­gen, bry­stet og skul­dre­ne.

Til hår­rød­der­ne er der koblet små talg­kir­t­ler, som kon­ti­nu­er­ligt pro­du­ce­rer en olie kal­det talg. Den bi­dra­ger til at smø­re hu­den og hå­ret, men pro­du­ce­res der for me­get, kan det for­år­sa­ge ak­ne. Tal­gen blan­der sig med dø­de hud­cel­ler og blo­ke­rer hår­sæk­ken. Hvis po­ren til­stop­pes, og hår­sæk­ken bli­ver be­tændt, får vi hu­dor­me og bum­ser.

Hud­bak­te­ri­er, som nor­malt er harm­lø­se, kan der­ef­ter in­fi­ce­re de blo­ke­re­de hår­sæk­ke. De frå­ser i tal­gen og pro­du­ce­rer en sub­stans, som frem­pro­vo­ke­rer en im­mun­re­spons, der får hu­den til at hæ­ve op og bli­ve rød. Vi får små rø­de el­ler hvi­de knop­per, el­ler i nog­le til­fæl­de me­re al­vor­li­ge og dy­be­re­gå­en­de bum­ser.

Bum­ser la­der til at væ­re ud­løst af hor­moner, sær­ligt te­stoste­ron, men og­så kor­ti­sol, som sti­mu­le­rer talg­kir­t­ler­ne til over­pro­duk­tion af talg. Der­for er te­e­na­ge­re i pu­ber­te­ten mest ud­sat­te for ak­ne, selv om voks­ne og­så kan få ud­brud. Ak­ne kan og­så væ­re ar­ve­ligt be­tin­get og kan og­så for­år­sa­ges af over­følsom­hed for in­gre­di­en­ser i kos­me­tik pro­duk­ter og me­di­ka­men­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.