Cel­ler­nes driv­kraft

Mød mi­to­kon­dri­er­ne – krop­pens bi­o­lo­gi­ske mul­ti­ta­ske­re, der ska­ber den ener­gi, krop­pen har brug for.

Kroppen 3 - - Indhold -

Mi­to­kon­dri­er­ne er cel­ler­nes bat­te­ri­er, som om­dan­ner cel­ler­nes næ­ring – gluko­se og oxy­gen - til ener­gi. Mu­skel­fi­bre har brug for ener­gi, for at vi skal kun­ne be­væ­ge os. Hjer­ne­cel­ler har brug for ener­gi for at kom­mu­ni­ke­re med hin­an­den og re­sten af krop­pen. Og al­le krop­pens cel­ler skal ha­ve ener­gi for at de­le sig og at op­ret­hol­de cel­le­cy­klu­sen, så de ik­ke dør.

Mi­to­kon­dri­er­ne er bit­tes­må or­ga­ner in­de i cel­ler­ne, som ska­ber ener­gi i form af adeno­s­in­tri­fos­fat (ATP) ved at kom­bi­ne­re oxy­gen med næ­rings­mo­le­ky­ler som gluko­se. Der fo­re­går fle­re vig­ti­ge bi­o­ke­mi­ske re­ak­tio­ner i mi­to­kon­dri­er­ne. De ned­bry­der fedt­sy­rer i ci­tron­sy­re­cy­klus­sen. De sty­rer be­ta­oxi­da­tio­nen og en ræk­ke an­dre re­ak­tio­ner, som fø­rer til pro­duk­tion af ener­gi, her som ATP.

Næ­sten al­le krop­pens cel­ler in­de­hol­der mi­to­kon­dri­er. De fin­des i de fle­ste eukary­o­te cel­ler, dvs. cel­ler som har en ker­ne og an­dre or­ga­nel­ler, og som er om­gi­vet af en cel­le­mem­bran. Rø­de blod­le­ge­mer og bak­te­ri­er har der­med ik­ke mi­to­kon­dri­er, da de ik­ke har en ker­ne. An­tal­let af mi­to­kon­dri­er va­ri­e­rer fra cel­le­ty­pe til cel­le­ty­pe. Nog­le har kun ét, men de fle­ste har fle­re hund­re­de. Cel­ler med højt ener­gi­for­brug har man­ge, f.eks. har le­ver- og hjer­te­cel­ler over tu­sind, og vo­res muskelceller har fle­re hund­re­der.

Mi­to­kon­dri­er­ne har fulgt evo­lu­tio­nen til alt liv. De op­stod for­ment­lig for over en mil­li­ard år si­den fra to for­skel­li­ge cel­ler, hvoraf den stør­ste om­slut­te­de den mind­ste. Den yd­re cel­le blev ef­ter­hån­den af­hæn­gig af den in­dre for ener­gi­til­før­sel, mens den in­dre cel­le blev af­hæn­gig af den yd­re for be­skyt­tel­se.

Den in­dre cel­le ud­vik­le­de sig og blev til et mi­to­kon­drie, mens de yd­re cel­ler ud­vik­le­de sig til »byg­ge­klod­ser« for stør­re cel­le­struk­tu­rer. Den­ne pro­ces er kendt som en­do­sym­bio­se­te­o­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.