Stam­cel­ler­nes hem­me­lig­hed elig­hed

Mød mira­kel­cel­ler­ne, som må­ske kan re­vo­lu­tio­ne­re me­di­ci­na­lin­du­stri­en.

Kroppen 3 - - Indhold -

Stam­cel­ler er uni­ke, for­di de kan bli­ve til man­ge for­skel­li­ge cel­le­ty­per i krop­pen. De fle­ste af di­ne cel­ler er la­vet for at ud­fø­re ét be­stemt job, hva­den­ten det er at frag­te oxy­gen rundt i blo­det el­ler at sen­de be­ske­der til og fra hjer­nen. Dis­se spe­ci­a­li­se­re­de cel­ler kal­des for dif­fe­ren­ti­e­re­de cel­ler. Stam­cel­ler der­i­mod har en helt an­den flek­si­bi­li­tet. I mod­sæt­ning til de fle­ste dif­fe­ren­ti­e­re­de cel­ler kan de ko­pi­e­re sig selv man­ge gan­ge, og på den må­de dan­ner de fle­re stam­cel­ler, som kan ud­vik­le sig til fle­re dif­fe­ren­ti­e­re­de cel­ler. De mest al­si­di­ge stam­cel­ler fin­der vi i em­bry­o­er (fo­stre), som er kun 1 uge gam­le. Em­bry­o­ni­ske stam­cel­ler (Em­bry­o­nic Stem Cells, EMC) for­vand­ler em­bry­o­et fra en lil­le klump med udif­fe­ren­ti­e­re­de cel­ler til en ba­by ved at dan­ne al­le de om­kring 250 for­skel­li­ge cel­le­ty­per, der fin­des i men­ne­ske­krop­pen. Når bar­net er skabt, fær­di­g­ud­vik­let og født, fort­sæt­ter stam­cel­ler­ne med at spil­le en nøg­lerol­le i krop­pen. De fun­ge­rer som krop­pens eg­ne værk­tø­jer til ved­li­ge­hold og re­pa­ra­tio­ner og kan bru­ges i hjer­nen, knog­le­mar­ven, le­ve­ren, hjer­temus­k­ler­ne, hu­den og an­dre or­ga­ner. Stam­cel­ler­ne hos voks­ne men­ne­sker er dog min­dre flek­sib­le end de em­bry­o­ni­ske stam­cel­ler og kan om­dan­nes til et me­re be­græn­set spek­ter af dif­fe­ren­ti­e­re­de cel­ler. De stam­cel­ler, vi har i knog­le­mar­ven, kan ek­sem­pel­vis kun om­dan­nes til blod­cel­ler.

En stor ud­for­dring for forsk­nin­gen i stam­cel­ler og de­res po­ten­ti­a­le er at få fat i dem. Em­bry­o­ni­ske stam­cel­ler ta­ges fra fo­stre, som do­ne­res ef­ter at væ­re ble­vet til overs ved kun­stig be­frugt­ning, men det­te gi­ver en hel del van­ske­li­ge eti­ske over­vej­el­ser. Selv om det er me­re ud­for­dren­de at ar­bej­de med voks­ne stam­cel­ler, er det enk­le­re rent etisk. Det får man­ge til at gem­me det stam­cel­le­ri­ge blod fra det ny­fød­te barns nav­le­streng. Det skyl­des og­så, at væv dan­net fra en pa­tients eg­ne stam­cel­ler, ik­ke ri­si­ke­rer at bli­ve af­vist af im­mun­sy­ste­met.

Far­velagt SEM (elek­tron­mi­kroskop­bil­le­de) af et men­ne­ske­em­bryo på 16-cel­ler­s­sta­di­et på spid­sen af en nål. Em­bry­o­ni­ske stam­cel­ler er de mest flek­sib­le og kan om­dan­nes til al­le de tre pri­mæ­re cel­lesub­stan­ser: ek­to­derm, en­do­derm og meso­derm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.