Stam­cel­ler gi­ver nyt håb

Sk­lero­se be­hand­les nu med stam­me­cel­ler - og­så i Dan­mark - og det gi­ver man­ge et nyt håb om et bed­re liv.

Kroppen 3 - - Indhold - Tekst: Elisa­beth Lar­sen

Der har væ­ret knyt­tet sto­re for­vent­nin­ger til stam­cel­ler, li­ge si­den de blev in­tro­du­ce­ret for over 50 år si­den. Om­fat­ten­de forsk­ning har ført til stam­cel­le­be­hand­ling af fle­re syg­dom­me, blandt an­det for­skel­li­ge ty­per blod­kræft, og nye be­hand­lin­ger er på vej. Men til trods for stam­cel­ler­nes fa­sci­ne­ren­de og utro­li­ge ev­ne til at væ­re op­hav til al­le ty­per cel­ler i krop­pen går ud­vik­lin­gen af nye be­hand­lin­ger lang­somt. I man­ge lan­de er der stren­ge re­strik­tio­ner for bru­gen af stam­cel­ler på pa­tien­ter, og of­te kan det ta­ge 10-15 år, før en ny be­hand­ling kom­mer på mar­ke­det.

Stam­cel­ler og MS

En af de syg­dom­me, hvor be­hand­ling med stam­cel­ler har vist re­sul­ta­ter hos nog­le pa­tient­grup­per, er mul­tipel sk­lero­se (MS). Stam­cel­le­trans­plan­ta­tion til Ms-pa­tien­ter til­by­des i fle­re lan­de, blandt an­det Sve­ri­ge og Dan­mark. MS er en kro­nisk syg­dom, hvor immunforsvaret an­gri­ber og øde­læg­ger iso­la­tio­nen rundt om ner­ve­t­rå­de­ne, så ner­ve­sy­ste­met ik­ke fun­ge­rer, som det skal. Syg­dom­men ar­ter sig for­skel­ligt fra pa­tient til pa­tient og symp­to­mer­ne kan væ­re ba­lan­ce­pro­ble­mer, på­vir­ket før­lig­hed og kog­ni­ti­ve pro­ble­mer. MS er en ek­stremt ufor­ud­si­ge­lig syg­dom, ef­ter­som al­le de­le af ner­ve­sy­ste­met kan bli­ve an­gre­bet. Og man­ge pa­tien­ter en­der med at sid­de i rul­le­stol. Syg­dom­mens ufor­ud­si­ge­lig­hed kan væ­re en stor be­last­ning i MS­pa­tien­ter­nes hver­dag, og den gør, at man­ge er vil­li­ge til at gen­nem­gå stam­cel­le­trans­plan­ta­tion for at for­sø­ge at stop­pe den i at ud­vik­le sig.

Nyt im­mun­for­svar

Stam­cel­le­trans­plan­tasjon ud­fø­res ved at ud­ta­ge stam­cel­ler fra pa­tien­tens egen ryg­marv og der­ef­ter gi­ve cel­le­gift. På den må­de øde­læg­ges al­le pa­tien­tens im­mun­cel­ler. Når pa­tien­tens eg­ne stam­cel­ler fø­res til­ba­ge i blo­det, vil de op­byg­ge et nyt im­mun­for­svar. Hå­bet er, at det nye im­mun­for­svar ik­ke an­gri­ber iso­la­tions­la­get rundt om ner­ve­cel­ler­ne på ny. De neu­ro­lo­gi­ske ska­der, som al­le­re­de er sket, vil i va­ri­e­ren­de grad væ­re per­ma­nen­te.

Si­den 1995 er fle­re tu­sin­de Ms-pa­tien­ter rundt om i ver­den ble­vet be­hand­let med stam­cel­le­trans­plan­ta­tion. I lø­bet af den tid er me­to­der­ne ble­vet bed­re, men man­ge be­trag­ter sta­dig­væk be­hand­lin­gen som væ­ren­de for­søgs­be­hand­ling. På Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn til­by­des stam­cel­le­be­hand­ling ved agres­siv syg­dom, hvor an­den be­hand­ling ik­ke har haft ef­fekt.

MS er en kro­nisk syg­dom, hvor immunforsvaret an­gri­ber og øde­læg­ger iso­la­tio­nen rundt om ner­ve­t­rå­de­ne, så ner­ve­sy­ste­met ik­ke fun­ge­rer, som det skal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.