Blod­kar­re­ne

Ar­te­ri­er og ve­ner ud­gør men­ne­ske­krop­pens rør­sy­stem, som frag­ter blo­det gen­nem et ind­vik­let rør­sy­stem af årer i for­skel­li­ge for­mer og stør­rel­ser.

Kroppen 3 - - Indhold -

Net­vær­ket af blod­kar i krop­pen ta­ger sig af for­skel­li­ge mæng­der blod, som be­væ­ger sig un­der for­skel­ligt tryk. Dis­se blod­kar fin­des i man­ge for­skel­li­ge stør­rel­ser og ud­form­nin­ger – fra den sto­re ela­sti­ske ho­ved­pulsåre aor­ta til de helt tyn­de ka­pil­læ­rer, som er blot én cel­le tyk­ke.

Blo­det va­re­ta­ger man­ge op­ga­ver. Det frag­ter oxy­gen til de for­skel­li­ge væv, næ­rings­stof­fer for at skaf­fe ener­gi, det fjer­ner af­falds­stof­fer og kan til­med hjæl­pe med bå­de at op­var­me og ned­kø­le dig. Des­u­den in­de­hol­der blo­det for­skel­li­ge stof­fer, som får det til at ko­agu­le­re (størk­ne) og stand­se blød­nin­ger. Oxy­gen­rigt blod er det, krop­pen bru­ger for at få ener­gi, og det har en kraf­tig rød far­ve. Ef­ter brug bli­ver det nu oxy­gen­fat­ti­ge blod ført til­ba­ge for at bli­ve brugt igen og er nu mør­ke­rødt (ik­ke ( blåt, , som man­ge g tror). )

Blo­det lø­ber i to for­skel­li­ge slags blod­kar: ar­te­ri­er og ve­ner. Ar­te­ri­er­ne fø­rer blod væk fra hjer­tet og har tyk­ke, ela­sti­ske væg­ge for at kun­ne tå­le højt tryk. Ve­ner­ne fø­rer blod til­ba­ge mod hjer­tet og har tyn­de­re væg­ge, som er til­pas­set la­ve­re tryk. Yderst har vi tyn­de ka­pil­læ­rer, som for­bin­der ar­te­ri­er og ve­ner. De fun­ge­rer no­gen­lun­de li­ge­som små si­de­ve­je, der for­bin­der ho­ved­ve­je­ne i vej­net­tet.

Ar­te­ri­er og ve­ner skal kun­ne kla­re for­skel­li­ge tryk­for­hold og er og­så for­skel­ligt op­byg­get, men de sam­ar­bej­der fuld­kom­ment og sør­ger for, at alt blo­det kom­mer det rig­ti­ge sted hen. Der kan imid­ler­tid op­stå pro­ble­mer, som fø­rer til spe­ci­el­le me­di­cin­ske pro­ble­mer. Fejl i klap­per­ne (ven­ti­ler­ne) kan få ve­ner til at fal­de sam­men og gi­ve åreknu­der, blod­prop­per langt in­de i ve­ner­ne kan gi­ve blod­prop­per, for­di blo­det blo­ke­rer pas­sa­gen, til­stop­pe­de ar­te­ri­er kan fø­re til hjer­te­in­farkt, og sva­ge ar­te­ri­e­væg­ge kan fø­re til hjer­ne­blød­nin­ger, som kan væ­re liv­stru­en­de.

»Oxy­gen­fat­tigt blod bli­ver ført til­ba­ge for at bli­ve brugt igen og er nu mør­ke-rødt (ik­ke blåt, som man­ge tror)«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.