NFL I LON­DON

NFL Magasinet - - NFL I LON­DON -

Og så er der Lon­don. ”Jeg ken­der ik­ke til an­dre, der er in­ter­es­se­ret i at for­la­de de­res mar­ked, så jeg bli­ver over­ra­sket, hvis det duk­ker op. Men som for­mand for den in­ter­na­tio­na­le ko­mité dis­ku­te­rer vi, hvor­dan vi bedst mu­ligt fort­sæt­ter den in­ter­na­tio­na­le vækst, og det er in­gen hem­me­lig­hed, at en mu­lig­hed er at ha­ve et hold, der som mini­mum spil­ler de­res kam­pe i re­gu­lar sea­son i ud­lan­det,” sag­de Kansas Ci­ty Chiefs’ ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Clark Hunt tid­li­ge­re på året.

Ejere som Ro­bert Kraft og At­lan­ta Falcons’ Art­hur Blank ser ik­ke ale­ne Lon­don som kom­men­de vært for et Nfl-hold, de tæn­ker al­le­re­de vi­de­re på kam­pe og må­ske nye hold i Eu­ro­pa, hvor Tys­kland er det op­lag­te bud.

Da Nfl-magasinet i 2013 be­søg­te NFL’S ho­ved­kvar­ter i Lon­don, lå det i en si­de­ga­de tæt på Ox­ford Stre­et Sta­tion. Et fint, in­timt sted.

I 2017 har man op­gra­de­ret til øver­ste eta­ge i en ny­op­ført kon­tor­byg­ning på hjør­net af turist­mag­ne­ten Lei­ce­ster Squa­re.

I re­cep­tio­nen får man ud­le­ve­ret et nøg­le­kort, der slu­ser én igen­nem en po­rt og ak­ti­ve­rer en ele­va­tor, hvor der ik­ke er no­gen knap­per at tryk­ke på.

Eta­gen er pro­gram­me­ret ind, så nys­ger­ri­ge sjæ­le ik­ke kan be­sø­ge an­dre eta­ger. Da ele­va­tor­dø­ren åb­ner, be­gyn­der et kom­men­ta­tor-spor med høj­de­punk­ter fra tid­li­ge­re kam­pe at spil­le.

Der hæn­ger hjel­me fra Was­hin­g­ton, Ti­tans og Eag­les, spil­le­trø­jer fra 49ers, Gi­ants, Pa­tri­ots, Car­di­nals, Rams, De­troit, Oakland og Se­att­le, og Pitts­burgh har ef­ter­ladt et Ter­rib­le Towel. Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars, der si­den 2013 har haft en af­ta­le om at spil­le en hjem­me­kamp i Lon­don hver sæ­son, har en pro­mi­nent plads umid­del­bart uden­for ele­va­to­ren.

Ud af pa­nora­mavin­du­er­ne er der ud­sigt over det cen­tra­le Lon­don og ejen­dom­me for mil­li­ar­der af kro­ner, og kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør David Tos­sell ta­ger et le­digt mø­de­lo­ka­le med et stort bil­le­de af Man­che­ster-fød­te Me­ne­lik Wat­son på bag­væg­gen.

”Vi flyt­te­de ind her for en må­ned si­den. Det er et me­get stør­re kon­tor og ud­for­met til at pas­se os. Det fø­les vir­ke­lig som et Nfl-kon­tor nu,” si­ger David Tos­sell om den ny­li­ge op­gra­de­ring af lo­ka­ler­ne.

”Me­ne­lik Wat­son ryk­ke­de til Den­ver Bron­cos i år på en ud­mær­ket af­ta­le [18 mil­li­o­ner dol­lars på en tre­årig af­ta­le], Ja­ck Craw­ford [Falcons] og Jay Ajayi [Dolp­hins] kla­re­de sig godt sid­ste år, og vi hav­de yder­li­ge­re et par eng­læn­de­re, der blev draf­tet i for­å­ret i år. Så det ser godt ud for os,” kon­sta­te­rer David Tos­sell med hen­vis­ning til de bri­ti­ske spil­le­re, der i dag spil­ler i NFL.

KONTROLLERENDE TRÆNERE

Ro­bert Kraft og Art­hur Blank er ik­ke ale­ne om at øn­ske sig et fast NFLhold i Lon­don.

På 10 år er man gå­et fra at spil­le én til nu fi­re kam­pe om året i Lon­don – fi­re er et mini­mum i 2018, un­der­stre­ger David Tos­sell. Og i NFL er man ik­ke bleg for at flyt­te et hold. Ba­re se i San Die­go, der si­den 1961 hav­de haft Ch­ar­gers bo­en­de, og som nu har ef­ter­ladt fan­se­ne i San Die­go dybt for­bi­tre­de over flyt­nin­gen til Los An­ge­les.

”De­an Spa­nos traf en dår­lig be­slut­ning, og han kom­mer til at for­try­de den. San Die­go har ik­ke mi­stet Ch­ar­gers, Ch­ar­gers har li­ge mi­stet San Die­go,” sag­de San Die­gos vre­de borg­me­ster Ke­vin Faulco­ner på en pres­se­kon­fe­ren­ce 12. ja­nu­ar, ef­ter De­an Spa­nos som ven­tet hav­de an­non­ce­ret flyt­nin­gen til Los An­ge­les.

Er der ud­sigt til at tje­ne flere pen­ge, flyt­ter man ger­ne hol­det til en an­den by, som San Die­go, Oakland og St. Lou­is op­da­ge­de og­så var gæl­den­de i det­te år­ti.

Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars tje­ner be­ty­de­ligt flere pen­ge på hjem­me­kam­pe­ne på Wem­bley end i Fl­o­ri­da, hvor hol­det har svært ved at fyl­de sta­dion, Sky Sports be­ta­ler ef­ter­hån­den go­de pen­ge for at vi­se kam­pe­ne i Stor­bri­tan­ni­en, og så er der, iføl­ge NFL’S eg­ne un­der­sø­gel­ser, ved at væ­re rig­tig man­ge bri­ter, er in­ter­es­se­rer sig for spil­let.

Nfl-ejere er rig­tig glade for at tje­ne pen­ge og er go­de til det, og på kon­to­ret i Lon­don sy­nes man, der er sket ek­stremt me­get de se­ne­ste ti år.

”Det er rig­tig godt, at Nfl-ejere ta­ler po­si­tivt om de frem­skridt, vi har gjort i Stor­bri­tan­ni­en, men vi fo­ku­se­rer ba­re på at ska­be flere Nfl-fans, af­hol­de events og gi­ve vo­res fans en fan­ta­stisk oplevelse,” si­ger David Tos­sell.

”Da vi hav­de den før­ste kamp i 2007, hå­be­de vi på at kla­re os til­stræk­ke­lig godt til, at vi i lø­bet af tre-fi­re år vil­le få en kamp til. Og se, hvor vi er nu, her ti år se­ne­re, hvor vi har af­vik­let 21 kam­pe. Det er ac­ce­le­re­ret me­get hur­ti­ge­re, end vi hav­de for­ven­tet,” si­ger David Tos­sell.

”År­sa­gen er i høj grad den mod­ta­gel­se, kam­pe­ne har få­et blandt fan­se­ne. De har købt bil­let­ter og væ­ret me­get in­ter­es­se­re­de i kam­pe­ne. Der- næst hand­ler det om støt­ten fra hol­de­ne. Hvis de ik­ke var glade for at kom­me til Lon­don, var vi ik­ke nå­et op på 21 kam­pe så hur­tigt.”

”Vi har få­et rig­tig god re­spons fra hol­de­ne. Det var jo nok rig­tig godt for os, at Gi­ants som de før­ste spil­le­de her i 2007 og der­ef­ter vandt Su­per Bowl. Fryg­ten var jo, at selv­om det gik godt i Lon­don, kun­ne man fo­re­stil­le sig, at det vil­le for­styr­re sæ­so­nen, når hol­det vend­te til­ba­ge til USA. In­tet hav­de væ­ret en stør­re trus­sel end det. Gi­ants kun­ne der­i­mod si­ge, at det ik­ke hav­de på­vir­ket dem ne­ga­tivt på no­gen må­de,” si­ger David Tos­sell.

”He­ad co­a­ches vil så ger­ne ha­ve alt un­der kon­trol og føl­ge en stram plan. Men når de kom­mer her­over og spil­ler kam­pe­ne, er re­ak­tio­nen bag­ef­ter of­te, at de egent­lig sy­nes, det var godt at gø­re no­get mar­kant an­der­le­des in­de midt i sæ­so­nen. For flere har det væ­ret en po­si­tiv im­puls, der gav for­ny­et ener­gi til re­sten af sæ­so­nen. Selv de ta­ben­de hold har haft go­de ting at si­ge om at spil­le her.”

”Folk ser først og frem­mest væk­sten fra én til fi­re kam­pe om året. Men der sker og­så me­get me­re ved si­den af kam­pe­ne. For os hand­ler det

mest af alt om at fin­de og ska­be fans. Kam­pe­ne er frem­ra­gen­de til det for­mål, men de er kun en del af hi­sto­ri­en. Vi er ble­vet langt me­re syn­li­ge på tv her i Stor­bri­tan­ni­en, hvor Sky vi­ser over 100 kam­pe om året. Mindst li­ge så vig­tig er vo­res af­ta­le med BBC om to ugent­li­ge ma­ga­sin­pro­gram­mer, hvor der er hig­hlights og stu­di­e­de­bat. Vi lig­ger om lør­da­gen li­ge ef­ter de­res sto­re Pre­mi­er Le­ague-pro­gram Match of the Day, og det gi­ver os en mas­se se­e­re. Det he­le pe­ger i den rig­ti­ge ret­ning for os. Vo­res un­der­sø­gel­ser vi­ser, at over 13 mil­li­o­ner men­ne­sker si­ger, at de er in­ter­es­se­re­de i spor­ten el­ler fans. Det er et rig­tig fint tal, selv­om det in­klu­de­rer bå­de dem, der ser en smu­le af og til, og de de­di­ke­re­de, der ser syv kam­pe om ugen,” si­ger David Tos­sell.

ET FRANCHISE I LON­DON

24 af de 32 Nfl-hold har spil­let i Lon­don si­den 2007, og Cle­veland Browns, Bal­ti­mo­re Ra­vens og Arizo­na Car­di­nals brin­ger i år det tal op til 27. For Nfl-ejere med lyst til et sta­dion i USA kan det tæn­kes, at Lon­don bli­ver det nye Los An­ge­les, der kan bru­ges til at skræm­me by­er og del­sta­ter til at be­ta­le for nye are­na­er, hvis man vil und­gå den skæb­ne, der i 2016 og 2017 er over­gå­et St. Lou­is, San Die­go og Oakland.

Men mu­lig­he­den for at fin­de nye fans og tje­ne pen­ge uden for USA vir­ker til at væ­re den dri­ven­de for­ce for et lang­sig­tet ar­bej­de, Nfl-ejer­ne sat­te i gang for 11-12 år si­den med det mål at ha­ve et fast hold i Lon­don i be­gyn­del­sen af 2020’er­ne.

NFL har dis­ku­te­ret ju­ra og skat med den bri­ti­ske re­ge­ring, og man har købt sig ind som bru­ger på Tot­ten­hams nye hjem­me­ba­ne, der åb­ner næ­ste år og skal væ­re vært for mindst to Nfl-kam­pe om året fra 2018 og ti sæ­so­ner frem.

Der er man­ge an­dre hurd­ler, NFL og liga­ens folk i Lon­don er ved at ha­ve styr på el­ler bøv­ler med, men i Lon­don me­ner man, at man er tæt på at væ­re klar.

”Sta­dion i Tot­ten­ham gi­ver os først og frem­mest me­get stør­re flek­si­bi­li­tet og fri­hed, og langt flere mu­lig­he­der for at af­vik­le kam­pe, når vi vil. På Wem­bley og Twi­ck­en­ham har vi ot­te-ni da­ge til at bli­ve klar, og det er kun li­ge nøj­ag­tig tid nok til at gø­re sta­dion klar til en Nfl-kamp. På Twi­ck­en­ham må vi la­ve et af ba­r­om­rå­der­ne om til om­klæd­nings­rum for det ene hold for at ska­be plads nok. I Tot­ten­ham har vi vo­res eg­ne om­klæd­nings­rum, vo­res egen ba­ne, der kom­mer til at lig­ge li­ge un­der Tot­ten­hams græstæp­pe, som vi ba­re kan rul­le ud. For­di ba­nen bli­ver lagt dy­be­re på Tot­ten­hams nye sta­dion, und­går vi at luk­ke ned for de nær­me­ste sid­de­plad­ser, som vi i dag er nødt til på Wem­bley og Twi­ck­en­ham. Folk kan sim­pelt­hen ik­ke se hen over al­le de sto­re men­ne­sker på si­de­linj­en. Så­dan bli­ver det ik­ke i Tot­ten­ham. Tot­ten­ham Hotspur kan spil­le kamp om lør­da­gen, og vi kan væ­re der om søn­da­gen. Det gi­ver os så stor flek­si­bi­li­tet i for­hold til, hvor­når vi kan spil­le kam­pe­ne, og hvor man­ge, vi kan af­vik­le,” si­ger David Tos­sell og slår fast, at der ef­ter alt at døm­me skal en flyt­ning til frem for en ud­vi­del­se af liga­en.

”Der har ik­ke væ­ret dis­kus­sio­ner om en ud­vi­del­se af liga­en. Vo­res ud­gangs­punkt er, at det er et ek­si­ste­ren­de hold, der skal flyt­te her­til. Jeg tror ik­ke, de an­svar­li­ge for kamp­pro­gram­met vil­le sæt­te pris på et 33. hold el­ler at gå til 34 el­ler 36 hold. De fik 31 hold til at fun­ge­re i et par år i en over­gangs­pe­ri­o­de, men 32 hold er ba­re en god løs­ning.” Hvem skal det væ­re? Selv­om in­gen Nfl-ejer vil si­ge det af frygt for at gø­re sig vold­somt upo­pu­lær blandt eg­ne fans og må­ske og­så kon­kur­ren­ter­ne i NFL, er der flere mu­lig­he­der.

Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars er det op­lag­te bud og den kla­re fa­vo­rit, især ef­ter Ar­se­nal-ejer Stan Kro­en­kes Rams vandt ja­ck­pot­ten i Los An­ge­les.

Jagu­ars-ejer Sha­hid Khan ejer Cham­pions­hip-klub­ben Ful­ham, som Khan køb­te, da hol­det sta­dig var i Pre­mi­er Le­ague.

Jagu­ars er for­plig­tet til at spil­le hjem­me­kam­pe i Lon­don ind­til 2020, NFL har mu­lig­he­den for at for­læn­ge den af­ta­le ind­til 2025, og Jagu­ars-ejer Khan har selv luf­tet mu­lig­he­den for at spil­le der frem til mindst 2030.

Buf­fa­lo Bills lig­ner en an­den mu­lig­hed med et sta­dion, hol­dets ejer, Pe­gu­la-fa­mi­li­en, ik­ke er im­po­ne­ret over.

Man bør ik­ke helt af­skri­ve Ja­ck­son­vil­les Fl­o­ri­da-na­bo­er Tampa Bay Buc­ca­ne­ers, der som be­kendt er ejet af fa­mi­li­en Gla­zer, der og­så ejer Man­che­ster United, har et stort kom­merci­elt kon­tor i Lon­don og har vist, man ik­ke er ban­ge for at pri­o­ri­te­re fi­nan­si­el­le hen­syn højt i beg­ge klub­ber, til stor util­freds­hed for fans beg­ge ste­der. Og hvad med Los An­ge­les Ch­ar­gers? De før­ste tegn på li­vet som le­je­re i Car­son Ci­ty på L.A. Ga­laxys hjem­me­ba­ne er ik­ke op­løf­ten­de, og hvor fedt er det egent­lig at bli­ve le­jer hos Rams-ejer Stan Kro­en­ke fra 2020 på et sta­dion, der trum­fe­de fa­mi­li­en Spa­nos’ eget Los An­ge­les-pro­jekt?

Der er ik­ke me­gen op­bak­ning til Ch­ar­gers’ og fa­mi­li­en Spa­nos’ flyt­ning til Los An­ge­les; Man­ge an­dre Nfl-ejere så hel­le­re Ch­ar­gers til­ba­ge i San Die­go, og Stan Kro­en­ke bob­ler ik­ke just over af be­gej­string ved ud­sig­ten til at få Ch­ar­gers ind ad dø­ren. Må­ske en­der det med at gø­re Ch­ar­gers til en Lon­don-kan­di­dat. Hvem der har lyst til at flyt­te til Lon­don, om no­gen, vil de næ­ste år vi­se. Nye ejere af hold som Cle­veland Browns, Cin­cin­na­ti Ben­gals og New Or­le­ans Saints kun­ne og­så ryk­ke ved bil­le­det.

I den bri­ti­ske ho­ved­stad gør man sig klar, hvis no­gen en dag vil flyt­te, ved at for­be­re­de øko­no­mi­en og af­prø­ve så man­ge aspek­ter af det at ha­ve et hold i Lon­don som mu­ligt.

”Det er en for­ud­sæt­ning, at der ik­ke skal væ­re no­gen kon­kur­ren­ce­for­del el­ler ulem­pe ved at ha­ve et hold i Lon­don. Det er jo sta­dig et åbent spørgs­mål, om det vil væ­re en ulem­pe med så man­ge tu­re over At­lan­ten, el­ler om gæ­ster­ne i Lon­don vil få en stor ulem­pe, for­di de li­ge er væl­tet ud af et fly. Colts sid­ste år var de før­ste, der ik­ke hav­de en bye we­ek ef­ter en kamp i Lon­don, og det kom­mer og­så til at gæl­de flere af hol­de­ne i år, især dem, der spil­ler i be­gyn­del­sen af sæ­so­nen på Wem­bley. Vi for­sø­ger os og­så med ki­ck­off tid­ligt på da­gen, så hol­de­ne al­le­re­de kan fly­ve hjem

”FOLK KAN SIM­PELT­HEN IK­KE SE HEN OVER AL­LE DE STO­RE MEN­NE­SKER PÅ SI­DE­LINJ­EN. SÅ­DAN BLI­VER DET IK­KE I TOT­TEN­HAM”

søn­dag af­ten, og spil­ler­ne kan væ­re hjem­me i de­res egen seng søn­dag nat. Men hvor­dan det he­le vil fun­ge­re kan vi re­elt ik­ke af­prø­ve el­ler vi­de, før vi står med et hold i Lon­don.”

FORHINDRINGER

Før man be­gyn­der at glæ­de sig til ot­te Nfl-kam­pe i Lon­don om året, er der en lang ræk­ke stør­re og min­dre pro­ble­mer, NFL og især et hold i NFL skal læ­re at le­ve med. Der er lo­gi­stik­ken om­kring kam­pe og træ­nin­ger i lø­bet af ka­len­der­å­ret. Man kom­mer næp­pe udenom et træ­nings­an­læg i USA til pro­gram­met i of­f­sea­son, og det er op­lagt at spil­le flere hjem­me- og ude­ba­ne­kam­pe i streg som man ken­der fra ba­se­ball.

Øko­no­misk kan skat­tespørgs­mål og om­kost­nin­ger­ne for spil­le­re ved at spil­le i Lon­don og bo langt hjemmefra og­så bli­ve et pro­blem. Et Lon­don-franchise vil næp­pe få lov til at bø­je sa­lary cap for at dæk­ke de ek­stra om­kost­nin­ger.

Et hold i Lon­don vil bli­ve del af de for­hand­lin­ger om en ny col­lecti­ve bar­gai­ning agre­e­ment (CBA), der ven­ter om re­la­tivt kort tid, og spil­ler­ne og de­res fag­for­e­ning NFLPA kan væl­ge at stej­le over et bri­tisk hold, hvis det kan stil­le de over­ve­jen­de ame­ri­kan­ske spil­le­re dår­ligt at væ­re tvun­get til at flyt­te til Stor­bri­tan­ni­en.

Som David Tos­sell si­ger det, skal kamp­pro­gram­met og alt det prak­ti­ske skru­es sam­men, så hver­ken et hold i Lon­don el­ler dets mod­stan­de­re har for­del el­ler ulem­pe af rej­ser­ne mel­lem kon­ti­nen­ter­ne.

Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars er ik­ke be­gej­stret over NFL’S sam­ar­bej­de med Tot­ten­ham om det nye sta­dion, for­di man ik­ke har lyst til at frem­med­gø­re de man­ge bri­ter, der ik­ke hol­der med Spurs.

Til gen­gæld vil Jagu­ars ger­ne spil­le på Wem­bley og un­der­sø­ger iføl­ge Lon­don-me­di­et Ci­ty A.M. mu­lig­he­den for at byg­ge et træ­nings­an­læg nær den bri­ti­ske na­tio­na­la­re­na i det nord­ve­st­li­ge Lon­don.

Om Jagu­ars flyt­ter el­ler Tampa Bay, Buf­fa­lo el­ler de ned­t­urs­ram­te Ch­ar­gers kom­mer på ba­nen ved in­gen i dag. Må­ske gør in­gen. I Lon­don føler man sig klar, uan­set ud­fal­det.

”Vi har nok fans, sta­dions, kom­merci­el­le part­ne­re, har styr på al lo­gi­stik­ken om­kring for ek­sem­pel træ­ning og om de skal ha­ve ba­se her el­ler i sta­ter­ne. Det er en igang­væ­ren­de pro­ces. I sid­ste en­de hand­ler det om, hvor­vidt en ejer be­stem­mer sig for at flyt­te et hold. Når vi bli­ver spurgt, hvor­når en flyt­ning kan ske, ja­men så kan vi jo kun gi­ve ga­ran­ti­er ind­til et vist punkt. I sid­ste en­de er det ik­ke vo­res be­slut­ning. Det skal væ­re en ejer, der be­slut­ter sig for det. Vi gør det for­be­re­den­de ar­bej­de og ska­ber et mar­ked, der er klar til et hold, og så ser vi, hvad der sker,” si­ger David Tos­sell.

”Jeg har væ­ret med i 22 år, si­den NFL Eu­ro­pe var det sto­re pro­jekt, og vi for­søg­te at reg­ne ud, hvor­dan vi lok­ke­de 10.000 til­sku­e­re ind til Lon­don Mo­nar­chs på Tot­ten­hams gam­le hjem­me­ba­ne Whi­te Hart La­ne. Det er me­get spe­ci­elt, at vi nu er der, hvor man snak­ker om at få et rig­tigt NFLhold til by­en, og hvor det må­ske sker en­gang. Da NFL før­ste gang be­gynd­te at fæn­ge i Stor­bri­tan­ni­en i be­gyn­del­sen af fir­ser­ne, vil­le folk ha­ve tro­et, man var van­vit­tig, hvis man ba­re tænk­te tan­ken om at ha­ve et hold her i lan­det. Det er rig­tig spæn­den­de. Og så er det og­så vig­tigt for os at hu­ske på, at det sta­dig er en suc­ces, hvis vi fort­sæt­ter med at væ­re po­pu­læ­re og vok­se, uden der kom­mer et hold. Må­ske en­der det med, der spil­les ot­te kam­pe om året i Lon­don, uden at et hold har hjem­me­ba­ne her. Det vil­le sta­dig væ­re en fæ­no­me­nal suc­ces. Vi skal hu­ske på, at vi ik­ke selv be­stem­mer, om det hold kom­mer. Vi skal væ­re stol­te over den po­si­ti­ve ud­vik­ling.”

Det er kold bu­si­ness, po­li­tik og drøm­men om at bli­ve en glo­bal liga i lø­bet af det 21. år­hund­re­de, der er i spil i kam­pen om Lon­don. Og hvor­dan vil­le det bli­ve for et hold af over­ve­jen­de ame­ri­kan­ske spil­le­re at bo og spil­le tu­sind­vis af km hjemmefra?

Der er sta­dig man­ge spørgs­mål at be­sva­re, men vi kan nok ro­ligt gå ud fra, at NFL er kom­met for at bli­ve i den bri­ti­ske ho­ved­stad.

NFL på Wem­bley Sta­di­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.