PA­TRI­OTS VIN­DER IK­KE UDEN KAMP

New Eng­land Pa­tri­ots er ef­ter en of­f­sea­son med spek­taku­læ­re hand­ler stor­fa­vo­rit til at gen­vin­de tit­len, men flere stær­ke ri­va­ler er klar, hvis Bill Be­li­chi­cks hold vi­ser svag­heds­tegn.

NFL Magasinet - - ANALYSE - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

Før sæ­so­nen går i gang er det nemt at stir­re sig blind på især draf­ten men og­så de moves, der er sket i free agen­cy og di­ver­se tra­des.

Ik­ke de­sto min­dre pe­ger alt på, at New Eng­land Pa­tri­ots stil­ler med et hold, der på beg­ge si­der af bol­den er end­nu stær­ke­re end i sid­ste sæ­son, og med en Tom Bra­dy i top­form, et nyt, dybt vå­ben i form af Bran­din Cooks og flere an­dre for­stærk­nin­ger vil det væ­re en min­dre sen­sa­tion, hvis vi ik­ke igen ser Pa­tri­ots gå dybt i play­of­fs.

I AFC er der ik­ke man­ge om bud­det, som liga­en ser ud her før før­ste snap i re­gu­lar sea­son.

Med god, for ik­ke at si­ge rig­tig god, vil­je kan man se de tre stær­ke for­svar i Den­ver, Kansas og Hou­ston sæt­te Tom Bra­dy og hans folk på hårdt ar­bej­de. Men kan vi fo­re­stil­le os Alex Smith, Tre­vor Sie­mi­an el­ler Tom Sa­va­ge udfordre Pa­tri­ots? For ik­ke at ta­le om de tre holds 1. og 2. års quar­ter­ba­cks, der på in­gen må­de er tør­re bag ører­ne?

Nej, det er nok op til Oakland Rai­ders og især Pitts­burgh Ste­e­lers, hvis der skal ska­bes pro­ble­mer for Pa­tri­ots på vej­en mod Su­per Bowl.

Oakland har un­ge su­per­stjer­ner i form af sa­ck-monste­ret Kha­lil Ma­ck, De­rek Carr (fik den stør­ste kon­trakt no­gen­sin­de i den­ne of­f­sea­son) og re­cei­ver Ama­ri Coo­per, og som ly­n­af­le­der har man hy­ret by­s­bar­net Marshawn Lynch, der bør væ­re frisk ef­ter et år ude af NFL.

End­nu me­re plau­si­belt ser det ud i Pitts­burgh. Ste­e­lers’ of­fen­se la­der ik­ke Pa­tri­ots’ me­get til­ba­ge, og det er nu for Ro­et­hlis­ber­ger og hans stjer­ner på skill po­si­tions, da Big Ben ef­ter­hån­den nær­mer sig sid­ste salgs­da­to.

Det hjæl­per i sa­gens na­tur Nfc-hol­de­ne, at de i play­of­fs først kan bra­ge ind i Pa­tri­ots i Su­per Bowl, og i den halv­del af liga­en vir­ker der til at væ­re flere hold, der bør kun­ne pres­se Pa­tri­ots i du­el­len om Vin­ce Lom­bar­di­tro­fæ­et. Li­ge­som i Pitts­burgh lig­ner det sid­ste chan­ce i den­ne om­gang for Se­att­le, der hav­de drømt om et dy­na­sti men nu må kæm­pe med ryg­ter om split­tel­se om­kring Rus­sell Wil­son og kan se frem til, at Le­gion of Boom spil­ler den sid­ste sto­re sæ­son sam­men.

Tå­mo­dig­he­den er stør­re hos ta­len­t­ud­vik­ler­ne i Gre­en Bay, der med Aa­ron Rod­gers nær­mest ik­ke kan und­gå at væ­re play­off-kan­di­dat, og især hos At­lan­ta Falcons og Dal­las Cow­boys. Af en ta­ben­de Su­per Bowl-fi­na­list at væ­re ser At­lan­ta mod­by­de­li­ge ud, og hol­der Dak Prescott ni­veau og kom­mer Cow­boys igen­nem de før­ste seks kam­pe, hvoraf de fi­re er svæ­re, uden Ezeki­el El­li­otts frem­ra­gen­de løb (ka­ran­tæ­ne­ramt på grund af part­ner­vold), skal Cow­boys og­så væ­re en fak­tor ind­til an­den halv­del af ja­nu­ar.

Så er der de po­ten­ti­el­le over­ra­skel­ser. New York Gi­ants, der vel har et li­ge så tro­vær­digt ro­ster som i de­res to se­ne­ste Su­per Bowl-tri­um­fer. Ca­ro­li­na, hvor hu­mør­dræ­be­ren Dave Gett­le­man er væk, og Cam Newton utvivl­s­omt bræn­der ef­ter at vi­se, 2016 var en fejl. Arizo­nas vin­due bør og­så væ­re åbent, hvis Car­son Pal­mer hol­der sig op­rejst, og i dy­bet fin­der vi Ten­nes­see og Ja­ck­son­vil­le, der med den helt ret­te sæ­son kan eks­plo­de­re (hvil­ket dog vil kræ­ve et mira­kel på quar­ter­ba­ck i Ja­ck­son­vil­le).

Der mang­ler ik­ke hold med po­ten­ti­a­le; ud­for­drin­gen bli­ver at forløse det, som Bra­dy og Be­li­chi­ck i den grad har me­stret de se­ne­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.