BRA­DY OG BE­LI­CHI­CK VIL HA­VE DET HE­LE MED

Det er svært at se, hvad og hvem der kan stand­se New Eng­land Pa­tri­ots. Pats stil­ler med det stær­ke­ste ro­ster i 10 år og en knivskarp Tom Bra­dy, der vist er i bed­re fy­sisk form end no­gen an­den 40-årig i ver­dens­hi­sto­ri­en, og Bill Be­li­chi­ck, der sta­dig er en

NFL Magasinet - - AFC EAST - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

I for­å­ret 1995 for­søg­te Se­att­le al­le tri­ck i bo­gen for at lok­ke Tom Bra­dy til klub­ben.

Man vi­ste den un­ge mand rundt på sta­dion, te­ste­de ham og lod ham end­da prø­ve su­per­stjer­nen Ken Grif­fey Jr.’s trøje sam­men med Bra­dys kam­me­rat, som Se­att­le og­så hav­de in­vi­te­ret med.

Mon­tre­al end­te end­da med at draf­te Bra­dy, som den­gang var 17 år og et enormt sport­sta­lent, men som ven­tet valg­te Tom Bra­dy at ta­ge til Mi­chi­gan for at spil­le foot­ball i ste­det for at lyt­te til Se­att­le Ma­ri­ners, Mon­tre­al Expos og al­le de an­dre ba­se­ball-hold, der for­søg­te at re­k­rut­te­re Tom Bra­dy som cat­cher di­rek­te fra high school i Ca­li­for­ni­en.

”Han kun­ne væ­re ble­vet en af de bed­ste no­gen­sin­de,” sag­de da­væ­ren­de Mon­tre­al-gm Ke­vin Ma­lo­ne, da Blea­cher Report tal­te med ham i juli.

I ste­det er Tom Bra­dy me­get tæt på at væ­re den bed­ste foot­ball-spil­ler no­gen­sin­de, og i bed­ste ba­se­ball-tra­di­tion ser Tom Bra­dy ud til at me­ne det me­get al­vor­ligt, når han ta­ler om at spil­le til mid­ten af 40’er­ne.

At spil­le i den al­der (Bra­dy fyld­te 40 i be­gyn­del­sen af au­gust) er flot men be­stemt ik­ke uhørt i ba­se­ball. Til gen­gæld nær­mer det sig det unik­ke i foot­ball, især for en spil­ler med Bra­dys kva­li­te­ter.

Tom Bra­dy ud­gi­ver til ef­ter­å­ret en bog om si­ne træ­nings­me­to­der og mad­va­ner; ”The TB12 Met­hod: How to Achie­ve a Li­fe­ti­me of Sustai­ned Pe­ak Per­for­man­ce”.

Det ly­der må­ske lidt cor­ny, men Bra­dys frem­ra­gen­de fysiske form væk­ker op­sigt.

Bra­dys part­ner i New Eng­land Pa­tri­ots, he­ad co­ach og GM Bill Be­li­chi­ck, har skru­et et ro­ster sam­men, der er Bra­dys 2016-præ­sta­tion vær­digt og det fak­tum, at Bra­dy med vil­je ta­ger sig sær­de­les be­ske­dent be­talt (13 QB’S tje­ner pt me­re end Bra­dy per sæ­son).

Be­li­chi­ck og Bra­dy har et ve­ri­ta­belt Me­dusa-mon­ster til rå­dig­hed til en over­flod af stær­ke folk til at gri­be Bra­dys pas­ses, en lil­le hånd­fuld al­si­di­ge run­ning ba­cks, der til sam­men gi­ver Pa­tri­ots al­le mu­lig­he­der i lø­bet, og så er Rob Gron­kowski frisk og klar til at in­du­ce­re on­de drøm­me hos mod­stan­der­nes co­or­di­na­tors og den blan­ding af li­ne­ba­ck­e­re og cor­ners, der skal dæk­ke ”The Gronk”.

Pa­tri­ots er stor­fa­vo­rit til Su­per Bowl i en grad, der me­get sjæl­dent ses i ver­dens mest jævn­byr­di­ge sport­s­liga, og selv­om me­get skal gå rig­tigt, for at ni­veau­et på ro­ster er li­ge så højt i de to ef­ter­føl­gen­de sæ­so­ner, er det ik­ke ure­a­li­stisk med yder­li­ge­re to Pa­tri­ots-tri­um­fer fra nu af og ind­til Su­per Bowl 2. fe­bru­ar 2020 i Mi­a­mi, hvil­ket vil væ­re 18 år ef­ter Bra­dy og Pa­tri­ots’ før­ste Su­per Bowl-sejr på Lou­i­si­a­na Su­per­do­me i New Or­le­ans.

FO­TO: ELISE AMENDOLA/ RITZAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.