KAN MAN VIN­DE UDEN EN QUAR­TER­BA­CK?

NFL Magasinet - - AFC SOUTH - TEKST: MOR­TEN BUTTLER

Man si­ger at for­svar vin­der mester­ska­ber, og det er så­dan set go­de nyhe­der for Te­xans. For de har liga­ens bed­ste for­svar, og især de for­re­ste ot­te mand er uden sam­men­lig­ning i NFL. Det har sik­ret fi­re ud af de sid­ste seks di­vi­sion­s­tit­ler, men ind­til nu har di­vi­sio­nal run­den væ­ret en­de­sta­tio­nen for Te­xans’ ti­tel­drøm­me.

Ho­vedår­sa­gen skal fin­des i an­gre­bet. I 2016 ud­ga­ven af slut­spil­let sat­te Bro­ck Oswei­lers an­greb kun 16 po­int på tav­len mod de se­ne­re me­stre Pa­tri­ots i di­vi­sio­nal-ne­der­la­get. Året før stod der et rundt 0 på scor­ing­s­tav­len, da Bri­an Hoy­ers an­greb for­lod ba­nen mod Chiefs.

Selv­om Te­xans alt­så har væ­ret do­mi­ne­ren­de i AFC South, er de se­ne­ste to di­vi­sion­s­tit­ler kom­met i hus med mindst mu­lig mar­gin ef­ter 9-7-sæ­so­ner. Te­xans-an­gre­bet i for­ri­ge sæ­son var kun mar­gi­nalt bed­re end Browns, og sat­te fær­re po­int på tav­len end 49’ers. Det er ik­ke den slags hold, man har lyst til at sam­men­lig­ne sig med, hvis man jag­ter et mester­skab.

Det lig­ner, at Te­xans star­ter med Tom Sa­va­ge som quar­ter­ba­ck. Sa­va­ge har ka­stet 92 gan­ge i NFL, og har fort­sat sit før­ste tou­ch­down til go­de. Han skal alt­så

spil­le mar­kant bed­re end i de fem kam­pe, han har del­ta­get i hidtil. Han har ud­mær­ke­de vå­ben, og La­mar Mil­ler er en glim­ren­de run­ning­ba­ck. Der mang­ler må­ske kun en of­fen­siv brik. Desvær­re er det og­så den vig­tig­ste.

J.J. Watt er til­ba­ge i for­sva­ret ef­ter en rygska­de gjor­de ham ukamp­dyg­tig det me­ste af sid­ste sæ­son. Selv­om Te­xans har man­ge stjer­ner på for­sva­ret, er Watt den alt­over­skyg­gen­de pro­fil. Watt, der al­drig før hav­de mis­set en Nfl-kamp, spil­le­de blot tre kamp i for­ri­ge sæ­son. Hvis de kan få ham til­ba­ge i top­form, til­fø­jer de 15-20 sa­cks til et i for­vej­en fryg­tind­g­y­den­de for­svar.

De se­ne­ste år har vist, at hvis man har slut­spil­sam­bi­tio­ner i AFC South, så er man nødt til at vin­de di­vi­sio­nen, og det kom­mer for­ment­lig og­så til at gæl­de i år. Dels er AFC West med Bron­cos, Rai­ders, Ch­ar­gers og Chiefs så uhyg­ge­lig stærk, at di­vi­sio­nen me­get mu­ligt kan en­de med at snup­pe beg­ge Wild Card-plad­ser. Men der­u­d­over har Te­xans et svært pro­gram, der bå­de tæl­ler ude­kam­pe mod Pa­tri­ots og Sea­hawks samt mod­stan­de­re som Ste­e­lers, Chiefs, Car­di­nals og Ra­vens. Men må­ske er 9-7 nok igen.

FO­TO: ERIC GAY/ RITZAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.