TROLDMANDEN AN­DY REID PÅ SVÆR OP­GA­VE

Ud over dår­lig clo­ck ma­na­ge­ment har An­dy Reid ta­get de go­de re­sul­ta­ter med sig til Kansas, der i Reids fi­re sæ­so­ner si­den an­kom­sten fra Phila­delp­hia er 44-24. Nu skal Reid hol­de Kansas Ci­ty i play­of­fs med Alex Smith og et stærkt for­svar, der er play­off-væ

NFL Magasinet - - AFC WEST - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

Alex Smith må ha­ve haft en fø­lel­se af Déjà vu, da Kansas Ci­ty Chiefs 27. april tra­de­de op for at få fingre i quar­ter­ba­ck­en Pa­tri­ck Ma­ho­mes.

Kansas tra­de­de pi­ck num­mer 27, et tred­je run­de-pi­ck og de­res 1. run­de-pi­ck i 2018 for at få Buf­fa­los plads som num­mer 10 i draf­ten, og den slags Nfl-va­lu­ta be­ta­ler man selv­føl­ge­lig ik­ke, med min­dre man har tænkt sig at gi­ve Ma­ho­mes chan­cen fra start på et tids­punkt.

For seks år si­den ven­te­de San Fran­ci­sco til 2. run­de med at draf­te Co­lin Ka­e­per­ni­ck, der som be­kendt end­te med at fø­re 49’ers i Su­per Bowl og send­te Smith til Kansas.

Smith har væ­ret i Pro Bowl i 2013 og 2016, hvil­ket han al­drig op­nå­e­de i Ca­li­for­ni­en, men me­re vil ha­ve me­re, og ef­ter at ha­ve set Alex Smith ta­be tre play­of­f­kam­pe har le­del­sen i klub­ben til­sy­ne­la­den­de be­slut­tet, at der skal en an­den quar­ter­ba­ck til for at nå læn­ge­re end til di­vi­sio­nal ro­und.

I den ul­tra­hår­de kon­kur­ren­ce i NFL er det ik­ke så lidt at be­de om, og da slet ik­ke i Kansas, der før An­dy Reids an­sæt­tel­se i 2013 hav­de væ­ret mid­del­må­dig i 15 år med tre tab­te play­off-kam­pe (og nul play­off-sej­re) som høj­de­punk­ter.

Un­der An­dy Reid og med Alex Smith som quar­ter­ba­ck har Kansas Ci­ty kun vun­det to kam­pe fær­re i grund­spil­let end højt­pro­fi­le­re­de Se­att­le Sea­hawks med Rus­sell Wil­son, le­del­ses-guru­en Pe­te Car­roll og det ene­stå­en­de for­svar.

Nu har An­dy Reid få­et en ny kon­trakt og en ny ge­ne­ral ma­na­ger i ste­det for Jo­hn

Dor­sey, der an­gi­ve­ligt ik­ke var dyg­tig nok til at kom­mu­ni­ke­re og le­de in­ter­nt. Og så har Reid få­et Pa­tri­ck Ma­ho­mes.

”Han har ev­nen til at ar­bej­de med for­skel­li­ge ty­per quar­ter­ba­ck. Han byg­ger hol­det om­kring quar­ter­ba­ck­en og for­mer hol­det ef­ter den­nes ta­lent. Med An­dy hand­ler det om, hvad der tid­li­ge­re har fun­ge­ret for ham med for­skel­li­ge spil­le­re gen­nem åre­ne. Han ser på, hvad der vil fun­ge­re for den quar­ter­ba­ck, han har nu,” sag­de Do­novan Mc­nabb, An­dy Reids se­ne­ste før­ste run­de-valg på quar­ter­ba­ck til­ba­ge i 1999, ef­ter Kansas’ valg i for­å­ret.

Man­ge Nfl-ejere vil­le gi­ve en­dog rig­tig me­get for Kansas’ record de se­ne­ste fi­re år, men med val­get af Ma­ho­mes til Qb-ud­vik­le­ren An­dy Reid sat­ser Kansas Ci­ty på, man in­den for få år har hol­det til at gå dybt i play­of­fs, og at Ma­ho­mes og Reid skal fø­re hol­det der­til.

Med et stærkt de­fen­se og nog­le go­de brik­ker på of­fen­se er Kansas Ci­ty Chiefs må­ske ik­ke så langt fra den drøm, som man skul­le tro ef­ter ja­nu­ars skuf­fen­de ind­sats mod Pitts­burgh. Og så må Alex Smith nok ind­se, at han snart får brug for sin agent, for no­get ty­der på, at han snart ik­ke læn­ge­re er i Kansas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.